TRADUCTA programmi statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  TRADUCTA on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijale ja väliskirjastustele. Programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta.

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Traducta programmi loometöötoetuste ja väliskirjastustele teose väljaandmiseks projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ja taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud Traducta programmi statuut). Käesolev kord on lisa 1 „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“ punkt 2.2.2. täitmiseks.  Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“(muudetud 28.06.2023)

  {1.2. Programmi eesmärk}

  Traducta programmi eesmärgiks on toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Traducta programmi raames eraldab Kultuurkapitali nõukogu loometöötoetust ja projektitoetusena teose väljaandmistoetust vastavalt Traducta komisjoni otsustele.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Tõlkija loometöötoetust ja teose väljaandmistoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud (tõlkija või kirjastus). Teose väljaandmistoetust saab taotleda välismaa juriidiline isik ning loometöötoetust füüsiline isik iseendale.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu või e-kirja teel aadressil traducta@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. Toetuste kasutamine}

  2.1. Tõlkija loometöötoetust kasutatakse tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Kirjandusteose puhul toetatakse erandkorras ka katkendi tõlkimist (sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata).


  2.2. Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid. Traducta programm ei toeta tõlkimist läbi teiste keelte, va erandjuhtudel. Erandjuhtude üle otsustab Traducta ekspertkomisjon.

  {3. Toetuste taotlemine}

  {3.1. Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks}

  tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud: (muudetud 25.06.19)
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  {3.2. Näitekirjandusliku teose tõlkimiseks}

  toetuse taotlemisel tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud: (muudetud 25.06.19) 

  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul):
  • originaalteose täistekst;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • välisetendusasutuse põhjenduskiri;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  {3.3. Katkendi tõlkimiseks}

  toetuse taotlemisel tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile kultuurkapitali vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:

  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
  • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
  • originaali koopia 
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  {3.4. Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks}

  tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile vormikohane taotlus, millele peavad olema lisatud:
  • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping;
  • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt.

  3.4.1. Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.
  3.4.2. Toetuse maksimumsumma on üldjuhul 2000 eurot.

  {4. Toetuste eraldamine}

  4.1. Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).

  4.2. Komisjoni otsused kinnitatakse Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt.

  4.3. Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.

  4.4. Tõlkija loometöötoetusi ega teose väljaandmistoetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.
  4.5. Taotlejale teatatakse otsusest kirjalikult üldjuhul kaks kuud pärast taotlemise tähtaega.

  {5. Lepingu sõlmimine}

  5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötoetuse saajaga või väliskirjastusega.
  5.2. Lepingus (v.a. tõlkekatkendi tõlkija loometöötoetuse puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:

  • tagada trükises Eesti Kultuurkapitali programmi Traducta toetuse äramärkimine tõlke sihtkeeles järgmises sõnastuses: "Selle raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali programm Traducta" (inglise keeles: "This book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme.", millele tuleb lisada logo); (muudetud 30.12.2020)
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile 5 (viis) trükise eksemplari. (muudetud 30.12.2020)

  5.3. Eesti Kultuurkapitalile esitatud trükise eksemplaridest 4 (neli) loovutatakse erialastele organisatsioonidele järgnevalt:

  • Eesti Rahvusraamatukogule 1 (üks) eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;

  • Eesti Kirjandusmuuseumile 1 (üks) eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;

  • Eesti Kirjanduse Teabekeskusele 2 (kaks) eksemplari (v.a lastekirjanduse valdkonda kuuluvad teosed) säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks;

  • Eesti Lastekirjanduse Keskusele kaks eksemplari lastekirjanduse valdkonda kuuluvast teosest säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks. 

   (punkti 5.3 täiendati 30.12.2020)

  {6. Toetuste väljamaksmise tingimused}

  6.1. Tõlkija loometöötoetuse väljamaksmise tingimuse määrab Traducta komisjon.
  6.2. Tõlkija loometöötoetus makstakse üldjuhul välja järgnevalt:

  • 60% summast makstakse välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud
  • 40% summast peale teose ilmumist ja selle laekumist Kultuurkapitali kantseleisse

  Kui kirjastus lõpetab oma majandustegevuse enne tõlke vastu võtmist või teose ilmumist, makstakse loometöötoetuse välja maksmata osa välja pärast seda, kui Eesti Kirjanduse Teabekeskus on tõlke vastu võtnud ja selle heaks kiitnud. (lisatud 29.09.2021)


  6.3. Väljaandmistoetus makstakse reeglina välja teose ilmumisel ja selle laekumisel Kultuurkapitali kantseleisse.

  6.4. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09, 26.juunil 2019. a
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2020-S09, 30.detsembril 2020. a

  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2021-S09, 29. septembril 2021. a