Traducta programmi statuut


  1. Üldsätted

  1.1. Regulatsiooni ala

  Traducta on toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkimiseks. Programm on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal ning kandis 2015. aastani nimetust stipendiumiprogramm Traducta.

  Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Traducta programmi loometöötasude ja projektitoetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ja taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud Traducta programmi statuut). Käesolev statuut on lisa 1 „Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise korra“ punkti 2.2.2. täitmiseks. Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras.

  {1.2. Programmi eesmärk}

  Traducta programmi eesmärgiks on toetada eesti väärt- ja lastekirjanduse tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

  {1.3. Eralduste liigid}

  Vastavalt Traducta komisjoni otsustele eraldab Kultuurkapitali nõukogu Traducta programmi raames:

  a) projektitoetust tõlkijale tasu maksmiseks ja/või teose väljaandmiskulude katmiseks;

  b) loometöötasu katkendi tõlkimiseks

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Projektitoetust saab taotleda välismaa juriidiline isik ning loometöötasu füüsiline isik iseendale.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada tähtaegselt Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu või e-kirja teel aadressil traducta@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  2. Projektitoetuse taotlemine

  {2.1. Kirjastamiseks toetuse taotlemisel peab taotlusele olema lisatud:}

  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
  • väliskirjastuse ja tõlkija vahel sõlmitud leping teose väljaandmiseks
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa ja proosanäidendi puhul) või värsiridades (luule ja värssnäidendi puhul)
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon
  • teose turundusplaan
  • kirjastuse viimane kataloog

  2.1.1. Kirjastamistoetust ei tohi kasutada autoriõiguste eest maksmiseks, pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.


  {2.2. Näitekirjandusliku teose tõlkimise taotlusele peab olema lisatud:}

  • originaalteose täistekst
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri
  • välisetendusasutuse kinnituskiri teose avaliku esitamise kohta
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või värsiridades (värssnäidendi puhul)

  {3. Loometöötasu taotlemine katkendi tõlkimiseks}

  3.1. Katkendi tõlkimiseks saab loometöötasu taotleda tõlkija iseendale.

  3.2. Loometöötasu taotlusele peab olema lisatud:

  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
  • tõlgitud katkend (kuni 15 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
  • originaali koopia
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

  3.3. Toetatakse maksimaalselt 30 lehekülje tõlkimist.


  {4. Eralduste tegemine}

  4.1. Loometöötasude ja projektitoetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud ekspertkomisjon (Traducta komisjon).

  4.2. Komisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

  4.3. Traducta programmi rahastatakse Eesti Kultuurkapitali valdkondade vaheliste projektide vahenditest.

  4.4. Eraldust ei tehta, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.

  4.5. Taotlejale teatatakse otsusest kirjalikult üldjuhul kaks kuud pärast taotlemise tähtaega.

  {5. Lepingu sõlmimine}

  5.1. Eesti Kultuurkapital sõlmib lepingu loometöötasu saajaga või väliskirjastusega.
  5.2. Lepingus (v.a tõlkekatkendi tõlkija loometöötasu puhul) on muude tingimuste hulgas ära märgitud kohustused:

  • tagada trükises Eesti Kultuurkapitali Traducta programmi toetuse äramärkimine tõlke sihtkeeles järgmises sõnastuses: "Selle raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali programm Traducta" (inglise keeles: "This book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme.", millele tuleb lisada logo); 
  • kohustus esitada Eesti Kultuurkapitalile viis trükise eksemplari.

  5.3. Eesti Kultuurkapitalile esitatud trükise eksemplaridest neli loovutatakse erialastele organisatsioonidele järgnevalt:

  • Eesti Rahvusraamatukogule üks eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;
  • Eesti Kirjandusmuuseumile üks eksemplar pikaajalise säilitamise eesmärgil;
  • Eesti Kirjanduse Teabekeskusele kaks eksemplari (v.a lastekirjanduse valdkonda kuuluvad teosed) säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks;
  • Eesti Lastekirjanduse Keskusele kaks eksemplari lastekirjanduse valdkonda kuuluvast teosest säilitamiseks ja programmi tutvustamiseks.


  {6. Väljamaksete tingimused}

  6.1. Eralduse väljamaksmise tingimuse(d) määrab Traducta komisjon.

  6.2. Kirjastamistoetus makstakse üldjuhul välja järgmiselt:

  • 60% summast makstakse välja siis, kui kirjastus või etendusasutus on tõlke vastu võtnud ja tõlkijale tasu välja maksnud ning kinnitused makse tegemise ja laekumise kohta (kirjastaja maksekorraldus ja tõlkija kinnituskiri) on jõudnud Kultuurkapitali.
  • 40% summast makstakse välja siis, kui teos on ilmunud ja lepingus nõutud eksemplarid on laekunud Kultuurkapitali kantseleisse.

  6.3. Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid eralduste väljamaksmise tingimustes.


  LÕPPSÄTTED

  Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2024-S09, 26.06.2024. Enne käesoleva statuudi rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud statuudis sätestatud taotlemise tingimusi.