Audiovisuaalse kunsti sihtkapital

  Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on Eesti audiovisuaalkultuuri edendamine, toetades eeskätt filmide tootmist, filmiürituste korraldamist ja muid tegevusi, mis tugevdavad audiovisuaalse kunsti kandepinda Eesti kultuuris.

  Selle nimel toetab sihtkapital: 

  • kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmistsenaariumite ja -projektide arendamist ja tootmist;
  • audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamist;
  • välismaal toimuvatel üritustel osalemisega seotud kulutuste osalist katmist;
  • audiovisuaalse kunsti alast täiendõpet;
  • õpinguid välisriikides alates magistriõppe tasemest;
  • kinode väärtfilmiprogrammide edastamist;
  • loomeliitude tegevust;
  • audiovisuaalse kunsti alase kirjanduse loomist ja avaldamist;
  • audiovisuaalse kunsti silmapaistvaid isikuid.
  Sihtkapitali nõukogu võib ise üles näidata initsiatiivi audiovisuaalse kunsti edendamise ja propageerimise seisukohalt oluliste projektide algatamisel.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-kirja teel aadressil film@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi saab esitada igal ajal.
  Projektidele, mida ei ole võimalik esitada taotluse esitamise tähtajaks (näiteks festivalidel osalemine, juhul kui kutse saabub ja üritus toimub kahe taotlusvooru vahelisel perioodil), tuleb esitada taotlus enne projekti toimumist.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega.

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused filmide tootmiseks}

  2.1.1. Projektitoetust saab taotleda kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmistsenaariumite ja -projektide arendamiseks ja tootmiseks.
  2.1.2. Projektitoetust filmide tootmiseks saavad taotleda juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on filmide tootmine.
  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel ei ole Euroopa Komisjoni vastavates määrustes sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.
  2.1.4. Filmiprojektide toetamisel lähtub sihtkapital järgmistest piirmääradest: (muudetud 5.10.2022)
  • täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine kuni 3000 eurot;
  • täispika mängufilmi stsenaariumi arendamine kuni 10 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika mängufilmi arendamine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika mängufilmi tootmine kuni 200 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika dokumentaalfilmi arendamine kuni 7500 eurot;
  • täispika dokumentaalfilmi tootmine kuni 50 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • pooletunnise dokumentaalfilmi tootmine (sh arendus) kuni 15 000 eurot;
  • lühimängufilmi tootmine (sh arendus) kuni 40 000 eurot;
  • animafilmi tootmine (sh arendus) kuni 4000 eurot minuti kohta, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 150 000 eurot.

  Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.

  {2.1.5. Sihtkapital ei toeta}

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • televisioonisaadete, ajaviitemängude või muu sarnase audiovisuaaltoodangu valmistamist;
  • filme või muid audiovisuaaltooteid, mille sisu on turustamine või reklaam;
  • filme, mis on pornograafilise sisuga, vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist õhutavad või on muul viisil seadusevastase sisuga;
  • vara soetamist ja põhivahendite ostmist, v.a kinoprojektsioonitehnika soetamine Europa Cinemas võrgustikku kuuluvatele kinodele ;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projekte;
  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad;
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose, ürituse jms kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks.

  {2.1.6. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse}

  • taotluse vastavust audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • projekti, ürituse või sündmuse väärtust traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.7. Nõuded taotlustele ja lisadele

  {2.1.7.1. Täispika filmi (mängu-, anima- või dokfilm) stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine}

  Täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamise projektitoetuse taotluse saab esitada juriidiline isik. Füüsiline isik saab täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks esitada e- kulkas loometöötoetuse taotluse.

  Täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamise toetuse piirmäär on kuni 3000 eurot. (muudetud 5.10.2022)

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi laiendatud kavand ehk treatment või ideekavand (5-10 lk)
  • stsenaristi nägemus žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta
  • stsenaristi CV
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping
  • stsenaariumi kirjutamise ajakava
  • eelarve ja rahastamisplaan

  Soovituslikud lisad:

  • produtsendi CV
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  {2.1.7.2 Täispika filmi stsenaariumi arendamine}

  Toetuse piirmäär on kuni 10 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi).
  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi esialgne versioon või laiendatud treatment (20-50 lehekülge)
  • stsenaristi kommentaar stsenaariumi ja selle edasise arendamise kohta
  • produtsendi kommentaar
  • stsenaristi CV
  • režissööri CV 
  • kirjalik kokkulepe või leping stsenaristiga
  • stsenaariumi arendamise eelarve
  • stsenaariumi arendamise ajakava
  • kirjandusteose põhjal arendatava stsenaariumi puhul kokkulepe autori või autoriõiguste omanikuga algmaterjali kasutamiseks

  Soovituslikud lisad:

  • produtsendi CV
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  {2.1.7.3. Mängufilmi arendamine}

  Mängufilmi arendamise toetuse piirmäär on kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi).

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, kinnitatud meeskonna nimekiri)
  • stsenaarium
  • stsenaristi kommentaar
  • režissööri visioon
  • produtsendi kommentaar
  • stsenaristi, režissööri, produtsendi CV
  • kokkulepete kinnituskirjad loovmeeskonna liikmetega
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad

  Soovituslikud lisad:

  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • filmi visuaalne materjal
  • muu planeeritud loovmeeskond 
  • taotleva ettevõtte tutvustus 

  {2.1.7.4. Dokumentaalfilmi arendamine}

  Täispika dokumentaalfilmi arendamise toetuse piirmäär on kuni 7500 eurot.
  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, kinnitatud meeskonna nimekiri)
  • ideekavand ja struktuurne plaan (3 - 10 lk)
  • režissööri kommentaar
  • produtsendi kommentaar
  • režissööri, produtsendi CV
  • kokkulepete kinnituskirjad loovmeeskonna liikmetega
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad

  Soovituslikud lisad:

  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • filmi visuaalne lisamaterjal
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  {2.1.7.5. Animafilmi arendamine}

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)  

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, kinnitatud meeskonna nimekiri)
  • stsenaarium või piltstsenaarium
  • esialgsed kujunduskavandid ja stiilinäited
  • režissööri visioon
  • produtsendi kommentaar
  • režissööri, kunstniku, produtsendi CV
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping režissööriga
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad

  Soovituslikud lisad:

  • muu planeeritud loovmeeskond
  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  {2.1.7.6. Mängufilmi tootmine}

  Täispika mängufilmi tootmise toetuse piirmäär on kuni 200 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi). Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast. (muudetud 5.10.2022)

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, kinnitatud meeskonna nimekiri)
  • lõplik stsenaarium
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • visuaalne lisamaterjal
  • osatäitjad
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse ja planeeritud levi kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • kaastootjate, ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • stsenaristi, režissööri, operaatori, kunstniku ja produtsendi CV
  • põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • osatäitjatega tehtud kokkulepete kinnituskirjad
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  Soovituslikud lisad:

  • muu planeeritud loovmeeskond
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri
  • levi- ja turundusplaan

  {2.1.7.7. Dokumentaalfilmi tootmine}

  Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
  Projektide toetamisel lähtub sihtkapital järgmistest piirmääradest:
  • täispika dokumentaalfilmi tootmine kuni 50 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi); (muudetud 5.10.2022)
  • pooletunnise dokumentaalfilmi tootmine (sh arendus) kuni 15 000 eurot. (muudetud 5.10.2022)

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, planeeritud valmimise aeg, kinnitatud meeskonna nimekiri; režissöör, toimetaja, operaator, produtsent vms)
  • lõplik stsenaarium või stsenaarne plaan
  • režissööri nägemus filmi teema, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • visuaalne lisamaterjal
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse ja levi kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • produtsendi, režissööri CV
  • põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • filmi tegelastega tehtud kokkulepete kinnituskirjad
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  Soovituslikud lisad:

  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri
  • levi- ja turundusplaan

  {2.1.7.8. Animafilmi tootmine}

  Animafilmi tootmise (sh arenduse) toetuse piirmäär on kuni 4000 eurot minuti kohta, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 150 000 eurot. Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast. (muudetud 5.10.2022)

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, planeeritud valmimise aeg, kinnitatud meeskonna nimekiri)
  • lõplik stsenaarium
  • režissööri nägemus filmi teema, stiili, visuaalsete elementide või karakterite kohta
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse ja võimaliku levi kohta
  • produtsendi, režissööri ja kunstniku CV
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • stsenaristi, režissööri ja teiste põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute või kokkulepete koopiad
  • visuaalne lisamaterjal

  Soovituslikud lisad:

  • piltstsenaarium (animaatik)
  • häält andvate näitlejate nimekiri
  • levi- ja turundusplaan
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri

  {2.1.7.9. Lühimängufilmi tootmine}

  Lühimängufilmi tootmise toetuse piirmäär on kuni 40 000 eurot. Vähemus-kaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast. (muudetud 5.10.2022)
  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • filmi üldandmestik (pikkus, žanr, formaat, helistandard, kinnitatud meeskonna loend)
  • lõplik stsenaarium või põhjalik treatment
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja tegelaste kohta
  • planeeritavate osatäitjate nimekiri
  • visuaalne lisamaterjal
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • režissööri, operaatori, kunstniku, monteerija, produtsendi jms CV
  • põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  Soovituslikud lisad:

  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri

  {2.2. Muud projektitoetused}

  2.2.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.2.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel Euroopa Komisjoni vastavates määrustes ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.2.3. Projektidele, mida ei ole võimalik esitada taotluse esitamise tähtajaks (näiteks festivalidel osalemine juhul, kui kutse saabub ja üritus toimub kahe taotlusvooru vahelisel perioodil), tuleb esitada taotlus enne projekti toimumist.

  2.2.4. Projektitoetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

  (punkti muudeti 11.05.2022)

  • audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamine
  • välismaal toimuvatel üritustel osalemine
  • audiovisuaalse kunsti alane täiendõpe
  • õpingud välisriikides alates magistriõppe tasemest
  • kinode väärtfilmiprogrammide edastamine
  • loomeliitude tegevused
  • audiovisuaalse kunsti alase kirjanduse loomine ja avaldamine

  2.2.5. Nõuded taotlustele ja lisadele:

  {2.2.5.1.Koolituse, ürituse, festivali korraldamine}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • ürituse sisu kirjeldus
  • ajakava, programm ja esinejad
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan, sh piletite müügist või osalemistasu laekumisest planeeritud tulu
  • sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv
  • projekti teostumise tähtaeg

  Soovituslikud lisad:

  • korraldaja CV (lisatud 30.06.2021)
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • lektorite/esinejate nõusolekud

  {2.2.5.2. Festivalil, messil ja üritusel osalemine}

  Taotluse kohustuslikud lisad: (täiendatud 5.10.2022)

  • osalemise eesmärk
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • projekti teostumise tähtaeg
  • üritusel osaleja CV

  Soovituslikud lisad:

  • kutse korraldajatelt
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • ürituse programm

  {2.2.5.3. Koolitusel osalemine}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • osalemise eesmärk
  • osalemise kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • osaleja CV
  • projekti teostumise tähtaeg

  Soovituslikud lisad:

  • koolituse õppeprogramm
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • koolitaja õppemaksu arve

  {2.2.5.4. Näituse korraldamine}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • näituse idee kirjeldus ja ajakava
  • kokkulepe eksponeerimispaiga haldajaga
  • näituse kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • projekti teostumise tähtaeg
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid
  • kuraatori CV
  • osaleja CV

  {2.2.5.5. Trükise väljaandmine}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • trükise kirjeldus
  • autori, toimetaja, väljaandja CV
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine
  • trükise sihtgrupp, levitamise plaan ja ajakava
  • projekti teostumise tähtaeg

  Soovituslikud lisad:

  • soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt
  • perioodilise väljaande puhul näidis

  {2.2.5.6. Filmilevitajatele väärtfilmiprogrammide edastamise projektid}

  Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust.

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • filmiprogrammi kirjeldus ja eesmärk
  • filmilevitaja senise tegevuse tulemuslikkuse kirjeldus (sh vaatajate arv)
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • turundusplaan ja eeldatav vaatajate arv
  • projekti teostumise tähtaeg

  Soovituslikud lisad:

  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid

  {2.2.5.7. Muud projektid}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • projekti kirjeldus ja seos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärkidega
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • projekti teostumise tähtaeg
  • projekti sihtrühm

  Soovituslikud lisad:

  • taotluse esitaja CV ja taotleva ettevõtte tutvustus (lisatud 30.06.2021)
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid

  {2.3. Tegevustoetused}

  2.3.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonnas tegutsevad erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.3.2. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel ei ole Euroopa Komisjoni vastavates määrustes sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.3.3. Tegevustoetuse taotluse kohustuslikud lisad:

  • asutuse/ettevõtte tegevuslugu
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan toetuse kasutamise perioodiks
  • tegevusplaan toetuse kasutamise perioodiks ja oodatav tulemus
  • kokkuvõte eelmise toetusperioodi tegevusest

  {2.4. Loometöötoetused}

  2.4.1. Sihtkapital eraldab loometöötoetusi valdkonna loomeinimestele loomingulise või teadusliku töö tegemiseks, sh stsenaariumite arendamiseks ja kirjutamiseks, originaaltekstide loomiseks, tõlkimiseks jms,  mille tulemusena sünnib autoriõiguse alla kuuluv teos.

  2.4.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.4.3. Loometöötoetuste piirmäärad on:

  • täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine kuni 3000 eurot;
  • muud loometöötoetused kuni 6000 eurot. (muudetud 5.10.2022)

  2.4.4. Nõuded taotlustele ja lisadele:

  {2.4.4.1. Täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • stsenaristi nägemus žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi laiendatud kavand ehk treatment (5–10 lk)
  • stsenaristi CV
  • stsenaariumi kirjutamise ajakava

  Soovituslikud lisad:

  • filmiprojekti potentsiaalse tootmisettevõtte infot

  {2.4.4.2. Muud loometöötoetused}

  Taotluse kohustuslikud lisad:

  • loodava teose kirjeldus
  • loometöötoetuse saaja loominguline CV
  • loometöö periood või ajakava

  {2.5. Elutöötoetused}

  {2.5.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.5.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada teenekaid filmitegijaid.
  2.5.1.2. Ühekordse elutöötoetuse eraldamist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.5.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 400 eurot.
  2.5.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.
  2.5.1.5. Sihtkapital eraldab ühekordse elutöötoetuse füüsilisele isikule taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.5.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse eriti teenekatele filmitegijatele.
  2.5.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.5.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis. (muudetud 05.10.2022)
  2.5.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.6. Juubelitoetused}

  2.6.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonna silmapaistvatele loomeisikutele alates 60. eluaastast.

  2.6.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusse tuleb märkida toetuse saaja nimi, isikukood, kontaktandmed ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.

  2.6.3. Juubelitoetuse suurus on 400 eurot. (muudetud 29.09.2021)
  2.6.4. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse füüsilisele isikule taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.7. Ravimitoetused}

  2.7.1. Ravimitoetusi eraldatakse audiovisuaalse kunsti valdkonda oluliselt panustanud inimeste ravimikulude katmiseks.

  2.7.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.7.3. Ravimitoetust saavad taotleda erialaühendused.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.
  2.7.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  {2.8. Matusetoetused}

  2.8.1. Matusetoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning tema perekonna toetamiseks.

  2.8.2. Matusetoetuse suurus on 640 eurot.
  2.8.3. Matusetoetuse taotluse võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel film@kulka.ee.
  2.8.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.
  2.8.5. Matusetoetuse taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6. nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  2.8.6. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume audiovisuaalse kunsti alal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  {3.1.3. Ühekordsed loomingulised stipendiumid}

  3.1.3.1. Ühekordse loomingulise stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.3.2. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
  3.1.3.3. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel. (muudetud 30.06.2021)

  {3.1.4. Üheaastased loomingulised stipendiumid}

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni kümme üheaastast loomingulist stipendiumi (sh kuus režissööri stipendiumi). (muudetud 30.12.2020)

  3.1.4.2. Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 8000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. (muudetud 30.12.2020)

  3.1.4.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.

  3.1.4.4. Sihtkapital otsustab üheaastaste loominguliste stipendiumide saajad kandidaatide pingerea alusel. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.4.5. Taotlus peab sisaldama:

  • viimase viie aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi kasutamise perioodiks.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.
  3.2.2. Stipendiumi suurus ja taotlemise tingimused on sätestatud dokumendis „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks alates magistriõppe tasemest.

  3.3.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 3200 eurot semestris.
  3.3.3. Õppestipendiume saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama: (punkti muudeti 30.06.2021)

  Taotluse kohustusliku lisad:

  • õppeasutuse kinnitust õpingutele aktsepteerimise kohta;
  • õppeasutuse kinnitust kursuse maksumuse kohta;
  • õppeprogrammi;
  • taotleja CV-d koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal;
  • hariduse edasise erialase rakendamise nägemust;
  • kulude eelarvet;
  • stipendiumi kasutamise perioodi.
  Soovituslikud lisad:

  • Eesti õppeasutuse või vastava eriala autoriteedi soovituskirja;
  • teiste rahastajatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid ja õppemaksu omaosaluse kirjeldust.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Sihtkapitali peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot. (muudetud 28.06.2023)
  4.1.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  4.1.4. Ettepanek koos põhjendusega peapreemia eraldamiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.

  4.1.5. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.2. Sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapitali aastapreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi väljapaistvate saavutuste eest möödunud aastal.

  4.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni 15 sihtkapitali aastapreemiat.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot. (muudetud 28.06.2023)
  4.2.4. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.2.5. Ettepanek koos põhjendusega aastapreemia eraldamiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.

  4.2.6. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital eraldab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.7. Aastapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.3. Kultuurkapitali nõukogu elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe elutööpreemia

  4.3.2. Ettepanekuid elutööpreemia eraldamiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.3.3. Ettepanek koos põhjendusega elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.

  4.3.4. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood, arvelduskonto number).

  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Tunnustuspreemia suurus on kuni 3500 eurot.
  4.4.3. Tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Ettepaneku koos põhjendusega tunnustuspreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.4.5. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemiaid laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 30.09.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2020-S09,
  Muudetud 30.12.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 8/2020-S09,
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09,
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,
  Muudetud 29.09.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2021-S09,
  Muudetud 11.05.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2022-S09,
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2022-S09,
  Muudetud 10.05.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09,
  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09