Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital  Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude toetamiseks stipendiumide maksmise alused ning taotlemise tingimused


  {1. ÜLDSÄTTED}

  {1.1.Regulatsiooni ala}

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 ning Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 alusel Kultuurkapitali kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamiseks (edaspidi nimetatud õppejõudude loometegevuse toetamiseks) stipendiumide taotlemise tingimused ja maksmise alused. Käesolev kord on lisa 4 „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“ punkt 3.2.2. täitmiseks.  Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“. (muudetud 28.06.2023)

  {1.2. Õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi eesmärgid}

  Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada avalik-õiguslike ülikoolide ning riigi rakenduskõrgkoolide (edaspidi kõrgkoolid) kunstide ja rahvakultuuri loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi loomeerialasid õpetavate kõrgkoolide konkurentsivõimet ja edukat akrediteerimist. (muudetud 30.06.2021)

  {1.3. Eralduste liigid}

  Kultuurkapital eraldab õppejõudude loometegevuse toetamiseks stipendiume.

  {1.4. Taotluse esitaja}

  Taotluse võivad esitada kõrgkoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad kõrgkoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega. (muudetud 30.06.2021)

  {1.5. Stipendiumi saaja}

  Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Taotlus tuleb esitada kas kirjanduse, helikunsti, kujutava ja rakenduskunsti, arhitektuuri, näitekunsti, audiovisuaalse kunsti või rahvakultuuri sihtkapitalile. Juhul kui loometöö hõlmab mitut valdkonda tuleb taotlus esitada ühe valdkonna sihtkapitalile.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus tuleb esitada 21. augustiks. Tähtaja sattumisel puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava stipendiumiga seotud loometöö puudutab kolmandate isikute õigusi, peab stipendiumi taotleja kinnitama, et toetatava stipendiumiga ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatava tegevustega.

  {2. STIPENDIUMI TAOTLEMISE TINGIMUSED}

  2.1. Taotluses peavad olema märgitud: (punkti muudeti 30.06.2021)

  • loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks;
  • kõrgkooli nimi, kus õppejõud töötab;
  • eriala, mida õppejõud selles kõrgkoolis õpetab;
  • töökoormus.

  2.2. Taotlusele tuleb lisada kõrgkooli soovituskiri (mis sisaldab käesoleva korra punktis 3.4 kehtestatud stipendiumide arvu jagunemisi) ning viimase kahe aasta loominguline biograafia. (muudetud 30.06.2021) 

  {3. STIPENDIUMIDE ARV, SUURUS JA JAGUNEMINE VALDKONNITI}

  3.1. Kultuurkapital eraldab üldjuhul 50 stipendiumi aastas. Juhul kui hasartmängumaksu seadusest tulenevalt ei ole Kultuurkapitalile laekunud piisavalt sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus jätta stipendiumid eraldamata. Kui Hasartmängumaksu seadusest tulenevalt on laekunud rohkem sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus eraldada rohkem kui 50 stipendiumi aastas. (muudetud 2.10.2019)

  3.2. Stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas.

  3.3. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.4. Stipendiumide arv jaguneb valdkonniti, kõrgkoolide lõikes järgnevalt: (punkti muudeti 10.05.2023)

  • kirjandus: 11 stipendiumi, sh vähemalt 5 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 5 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • helikunst: 21 stipendiumi, sh vähemalt 17 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele, vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • kujutav ja rakenduskunst: 17 stipendiumi, sh vähemalt 15 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • arhitektuur: 12 stipendiumi, sh vähemalt 9 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele ja vähemalt 2 stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli õppejõududele;
  • näitekunst: 6 stipendiumi, sh vähemalt 2 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele;
  •  audiovisuaalne kunst: 8 stipendiumi, sh vähemalt 6 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele;
  • rahvakultuur: 7 stipendiumi, sh vähemalt 6 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele.

  Kõrgkoolidele kinnitamata stipendiumide osas on sihtkapitalidel õigus kinnitada stipendiumid kõikide kõrgkoolide õppejõudude taotluste alusel.


  3.5.
  Juhul kui hasartmängumaksu laekumistest tulenevalt on võimalik eraldada rohkem stipendiume kui on sätestatud punktis 3.4, otsustab Kultuurkapitali nõukogu stipendiumi saajad sihtkapitalidest edasi saadetud taotluste alusel. (muudetud 11.05.2022)

  {4. STIPENDIUMIDE ERALDAMINE}

  4.1.Sihtkapital kinnitab stipendiumi kandidaadid esitatud taotluste alusel, arvestades punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisi.
  4.2. Juhul kui sihtkapitalile ei ole laekunud taotlusi vastavalt punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisele, on sihtkapitalil õigus kinnitada stipendiumid arvestamata punktis 3.4 sätestatud kõrgkoolidele kinnitatud stipendiumide jagunemisi. (punkti muudeti 30.06.2021)
  4.3. Sihtkapitalil on õigus jätta stipendiumid kinnitamata, kui selleks on motiveeritud põhjus.
  4.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab õppejõududele stipendiumid sihtkapitalide esitatud stipendiumikandidaatide nimekirja alusel arvestades punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisi.
  4.5. Juhul kui sihtkapitalide nimekirjade alusel ei ole võimalik eraldada stipendiume vastavalt punktis 3.4. sätestatud jagunemistele on Kultuurkapitali nõukogul õigus eraldada stipendiumid arvestamata punktis 3.4 sätestatud stipendiumide jagunemisi nii valdkonniti kui ka kõrgkoolide lõikes. (punkti muudeti 30.06.2021)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 02.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 7/2019-S09;
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09;
  Muudetud 19.08.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 5/2020-S09;

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09;

  Muudetud 11.05.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2022-S09;

  Muudetud 10.05.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09;

  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09