Arhitektuuri sihtkapital

Näpunäiteid Kulka arhitektuuri sihtkapitali nõukogule taotluse kirjutamiseks


Sihtkapitali üldised nõuded taotlustele on kirjas raha jagamise korras. Enne taotluse kirjutamist lugege kord hoolikalt läbi ja veenduge, et teie taotlus vastab kõigile nõuetele. Kui te mõnd tingimust tõesti täita ei saa, tuleks seda taotluses põhjendada.


Allpool on kirjas mõned täiendavad soovitused taotluse koostamiseks ja vormistamiseks. Hästi põhjendatud, lihtsalt loetav ja korrektselt vormistatud taotlus võimaldab selle hindajatel süveneda teie projekti sisusse ja hinnata selle väärtust tekstimahtu ja vormistusvigadesse takerdumata. Kõik ühte taotlusvooru esitatud taotlused konkureerivad omavahel ning taotluse läbi mõtlemine ja ka vormistamiseks aja võtmine on vähim, mis te toetuse pälvimiseks teha saate. Korralik taotlus on terviklik ja kompaktne, millest kriitikul on raske kinni haarata.

 

 • Projekti põhjendus ei pea olema pikk essee ja samuti mitte paarilauseline “soovin teha isikunäitust” koos üksiku lisatud fotoga. Taotlus peaks kirjeldama projekti vastavust sihtkapitali eesmärkidele ja põhjendama selle olulisust loovisikule endale, Eesti kultuurile ja ühiskonnale või rahvusvaheliselt ning tegema seda piisava detailsusega, ent siiski peamist esile tuues. Ärge kopeerige erinevatest veebiallikatest teksti, sest halb Google’i tõlge torkab silma, vaid sõnastage projekti eesmärk oma sõnadega. Taotlus on ainuke võimalus suhelda kogu sihtkapitali nõukoguga korraga ja ühtemoodi. Ei tasu eeldada, et sihtkapitali liikmed teavad teie projekti, pigem eeldage, et see on kõigi jaoks uus info.

 • Projekti ökoloogilise jalajälje vähendamisele mõtlemine kuulub hea taotluse juurde. Näiteks annab plusspunkte selgitus, kuidas on kavas suurürituse või näituse produtseerimiseks kasutatud materjale ringlusse suunata. Millistest materjalidest teoseid luuakse, kuidas teoseid transporditakse kaugemates riikides toimuvatele üritustele?

 • Taotluse juurde kuulub ka CV ja/või portfoolio ja seda ka oma valdkonnas tunnustatud loojate/tegijate puhul, sest teie taotlust hindavate sihtkapitali liikmete taust võib olla väga erinev. Lisage taotlusele viiteid või linke osavõtjatele ja projektiga seotud veebilehtedele. Tooge välja, miks on just nemad valitud projektis osalema. Kinnituskirjad projekti partneritelt aitavad projekti mõju hinnata ja soovituskirjad projekti või (noore) loomeisiku potentsiaali esile tuua.

 • Eelarve tuleks koostada realistlikult ilma numbreid paisutamata. Kui tunnete, et mõni kulurida vajab lisaselgitust, siis pange see kirja. Summad taotlusele lisatud hinnapakkumistes ja taotluse eelarve tabelis peavad kattuma. Kui vahe tuleb käibemaksust, siis tuleks see lihtsalt selgituses ära märkida. Kui mõnda kulurida ei ole võimalik hinnapakkumisega näitlikustada, siis selgitage, mille põhjal kuluprognoos on saadud. Kui on ette näha, et projektil on jätkutegevusi, siis peaks seda esialgses taotluses mainima.

 • Vormistamisel on oluline korrektselt koostada ja pealkirjastada taotluse lisad. Teinekord on suurema projekti taotlusele lisatud üle paarikümne faili ning nende kaootiline esitus aeglustab ja raskendab märkimisväärselt nõukogu liikmete tööd, jättes vähem aega taotluse sisuliseks analüüsiks. Hinnapakkumised ja muud lisad oleks hea grupeerida temaatiliselt eraldi pdf-failidesse. Näiteks, kui on võetud võrdlevad lennupiletite, kujundustööde või trükipakkumised, siis palume kopeerida lennupakkumised kokku ühte faili ja pealkirjastada need “Lennupiletid_Taotleja_Nimi” või trükipakkumiste puhul “Trükipakkumised_Taotleja_Nimi” jne. Oluline, et faili nimetusest on võimalik välja lugeda, millise lisamaterjaliga on tegemist ja kelle taotluse juurde see kuulub. Kindlasti ei tasu lisatud failidele jätta nimetusi nagu “ScreenShot-0010-22.png” vmt.

 • Portfoolio peab olema vormistatud ja koondatud ühte fail, mitte lisada eraldi 20 fotot. Fail tuleb arusaadavalt pealkirjastada, nt “Portfoolio_Autori_Nimi”.


Mõned soovitused tegevuste kaupa

 • Loometöötoetusi ja näitustel osalemise projektitoetusi ei eraldata kommertskollektsioonide loomiseks või kommertspinnal näitusmüügi või turunduslikel ja ekspordi eesmärgil loodud väljapanekuteks (showroom’id, trade show’d), milleks saab toetust küsida EAS-i või teistest selleks mõeldud toetusmeetmetest. Sihtkapital toetab eksperimentaalset ja otsingulist autoriloomingut ja selle esitlemist.

 • Näituste produktsiooniks toetust küsides võiks taotlusele olla lisatud ka kujunduskontseptsiooni kirjeldus või visuaal, kuivõrd produktsiooni ja materjalide pakkumise aluseks on disainikavand enamasti tehtud.  

 • Raamatu kirjutamisel, ajakirja või mõne muu trükise koostamisel peab olema mõeldud potentsiaalsele väljaandjale (soovitavalt lisada kaaskiri) ja/või lisarahastajale. Ise raamatut kirjastades peab olema taotluses selgitatud, kuidas toimub raamatu/trükise kvaliteedikontroll – kas raamatul on retsensent (sellisel juhul lisada retsensioon) ja sisutoimetaja. Kuidas toimub trükise levitamine? Skeem “ise koostan/kirjutan, toimetan ja kirjastan, Kulka rahastab” ei pälvi suure tõenäosusega sihtkapitali toetust.

 • Erinevate andmebaaside ja veebilehekülgede loomisel, aga ka jätkutrükiste ja seeriaürituste puhul, tuleb mõelda nende jätkusuutlikkusele ehk kes maksab edaspidi haldus- ja muud püsikulud.

 • Arhiivide ja kogude loomiseks (nt mõne arhitekti/disaineri loomingu põhjal) toetust küsides ja kui taotleja ei ole avalik asutus (nt muuseum), peab olema täpselt selgitatud, kuidas Kulka ehk avaliku raha eest loodav kogu jõuab avalikku kasutusse. Soovitav on arhiivide ja kogude koostamist teha koostöös mäluasutustega (Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum jt).


Näited arhitektuuri sihtkapitali eesmärkidega mitteühilduvatest projektidest:

 • Näituse koostamine viina- ja piiritusetootmise ajaloost. Näitus toimub arhitektuuriajalooliselt väärtuslikus vanas tootmishoones – projekti sisu ei vasta sihtkapitali eesmärkidele.

 • Ruumiinstallatsiooni loomine kehakultuuri aasta avasündmusele. Kehakultuuri aasta tähistamisega seotud näitusele ruumilise kontseptsiooni loomine – projekti sisu on seotud kehakultuuri ja spordi valdkonna populariseerimisega.

 • Lavastuseks või kunstinäituseks arhitektilt/disainerilt tellitud ruumiinstallatsioon, mis on osa lavakujundusest või toimib kunstinäituse eksponaadina – projekti sisu on seotud näitekunsti või kujutava ja rakenduskunsti valdkonnaga.

 • Ettevõte taotleb toetust töötajate osalemiseks täiendkoolitusel, välislähetuses või erialasel galaõhtusöögil – taotlus on seotud ettevõtte arendamisega.