Taotlemine

  Tõlkija loometöötoetus

  Taotlemiseks esita:  

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  Tõlkekatkendi tõlkimise toetus 

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse;
  • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg);
  • originaali koopia;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri.

  Näitekirjandusliku teose tõlkimise toetus

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosanäidendi puhul) või sõnades ja värsiridades (värssnäidendi puhul):
  • originaalteose täistekst;
  • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge);
  • välisetendusasutuse põhjenduskiri;
  • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri;

  Teose väljaandmistoetus 

  Taotlemiseks esita:

  • vormikohane taotlus e-kulkas
  • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul) või sõnades ja luuleridades (luule puhul);
  • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon;
  • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping;
  • kirjastuse ja tõlkija vaheline leping;
  • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt.

  NB! Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.