Õppejõudude loometegevuse toetamise kord


  {1.   ÜLDSÄTTED}

  1.1.  Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 ning Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 alusel Kultuurkapitali kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamiseks (edaspidi nimetatud õppejõudude loometegevuse toetamiseks) stipendiumide taotlemise tingimused ja maksmise alused. Käesolev kord on kehtestatud „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“ punkt 3.1.2. täitmiseks.  Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  1.2. Õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi eesmärgid

  Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada avalik-õiguslike ülikoolide ning riigi rakenduskõrgkoolide (edaspidi kõrgkoolid) kunstide ja rahvakultuuri loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi loomeerialasid õpetavate kõrgkoolide konkurentsivõimet ja edukat akrediteerimist.

  1.3. Eralduste liigid

  Kultuurkapital eraldab õppejõudude loometegevuse toetamiseks stipendiume kirjanduse, helikunsti, kujutava ja rakenduskunsti, arhitektuuri, näitekunsti, audiovisuaalse kunsti ning rahvakultuuri valdkonnas.

  1.4. Taotluse esitaja

  Taotluse võivad esitada kõrgkoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega.

  1.5. Stipendiumi saaja

  Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  1.6. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu.

  1.7. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus tuleb esitada 21. augustiks. Tähtaja sattumisel puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas

  Juhul, kui taotletava stipendiumiga seotud loometöö puudutab kolmandate isikute õigusi, peab stipendiumi taotleja kinnitama, et toetatava stipendiumiga ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (s.h autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (s.h hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatava tegevustega. 

  {2. STIPENDIUMI TAOTLEMISE TINGIMUSED}

  2.1. Taotluses peavad olema märgitud:

  • loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks;
  • kõrgkooli nimi, kus õppejõud töötab;
  • eriala, mida õppejõud selles kõrgkoolis õpetab;
  • töökoormus.

  2.2. Taotlusele tuleb lisada ülikooli soovituskiri, mis sisaldab käesoleva korra punktis 3.5. kehtestatud   stipendiumide arvu jagunemisi ning viimase kahe aasta loominguline biograafia.

   

  {3. STIPENDIUMIDE ARV, SUURUS JA JAGUNEMINE VALDKONNITI}

  3.1. Kultuurkapital eraldab üldjuhul 50 stipendiumi aastas. Juhul kui hasartmängumaksu seadusest tulenevalt ei ole Kultuurkapitalile laekunud piisavalt sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus jätta stipendiumid eraldamata. Kui Hasartmängumaksu seadusest tulenevalt on laekunud rohkem sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus eraldada rohkem kui 50 stipendiumi aastas.

  3.2. Stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas.

  3.3. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.4. Iga aasta teise kvartali jooksul  kinnitab Kultuurkapitali nõukogu vastavalt hasartmängumaksu laekumisele ning kõrgkoolidelt küsitud informatsioonile järgmiseks (õppe)aastaks eraldatavate stipendiumide arvu, stipendiumide jagunemise valdkonniti ning jagunemise kõrgkoolide lõikes.  

  3.5. 2024. aasta 3. jaotusvoorus eraldab Kultuurkapital kõrgkoolide õppejõudude loometegevuse toetuseks kuni 66 stipendiumi ja need jagunevad järgmiselt:

  • kirjandus: 9 stipendiumi, sh vähemalt 4 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 4 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • helikunst: 16 stipendiumi, sh vähemalt 13 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele, vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • kujutav ja rakenduskunst: 16 stipendiumi, sh vähemalt 14 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • arhitektuur: 9 stipendiumi, sh vähemalt 7 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli õppejõududele;
  • näitekunst: 5 stipendiumi, sh vähemalt 2 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele;
  • audiovisuaalne kunst: 6 stipendiumi, sh vähemalt 4 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele;
  • rahvakultuur: 5 stipendiumi, sh vähemalt 4 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele.
  Kõrgkoolidele kinnitamata stipendiumide osas on Kultuurkapitali nõukogul  õigus   eraldada stipendiumid kõikide kõrgkoolide õppejõududelt laekunud taotluste alusel.


  {4. STIPENDIUMIDE ERALDAMINE}

  4.1. Kultuurkapitali nõukogu  määrab  stipendiumi kandidaadid esitatud taotluste alusel, arvestades punktis 3.5. sätestatud stipendiumide jagunemisi.

  4.2. Juhul kui taotlusi  ei ole laekunud vastavalt punktis 3.5. sätestatud stipendiumide jagunemisele, on Kultuurkapitali nõukogul õigus määrata  stipendiumid arvestamata punktis 3.5 sätestatud kõrgkoolidele kinnitatud stipendiumide jagunemisi.

   

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 02.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 7/2019-S09;
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09;
  Muudetud 19.08.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 5/2020-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09;          
  Muudetud 11.05.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2022-S09;                
  Muudetud 10.05.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09;          
  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09;
  Muudetud 15.05.2024 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2024-S09