Sihtotstarbelise toetuse lepingu üldtingimused

 1. Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja sihtotstarbelise toetuse saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel.
 2. Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused Kultuurkapitali poolt antava sihtsotstarbelise toetuse kasutamisel.
 3. Lepingus fikseeritakse ära, et sihtsotstarbelise toetuse  saaja on avaldanud oma soovi saada Kultuurkapitalit sihtsotstarbelist toetust vormikohase taotluse esitamisega Kultuurkapitalile. Sihtsotstarbelise toetuse Saaja kinnitab, et kõik taotluses edastatud andmed on õiged. Kultuurkapital on sihtsotstarbelist toetuse taotluse läbi vaadanud  ja teinud selle kohta otsuse, mille sisu on sätestatud lepingus.

Sihtotstarbelise toetuse summa ja selle kasutamine

 1. Kultuurkapital annab sihtotstarbelise toetuse lepingus fikseeritud summas, mis ei kuulu Kultuurkapitalile tagastamisele tingimusel, et sihtotstarbelise toetuse saaja täidab kõik lepingus toodud kohustused. Aruandevõlglastele võlgnevuse ajal ja/või määratud trahviperioodil preemiaid/stipendiume/toetusi ei eraldata. Informatsiooni aruande esitamise tähtaja kohta on võimalik pärida Kultuurkapitali kodulehelt avaliku teabe päringuga "Eraldused" või vaadata e-kulkast
 2. Lepingus fikseeritakse sihtotstarbelise toetuse kasutamise eesmärk ja  eesmärgi teostamise tähtaeg. Sihtotstarbeline toetus makstakse välja ülekandega sihtotstarbelise toetuse saaja arvelduskontole. 
 3. Sihtotstarbelise toetuse saaja kohustub:

 • kasutama sihtotstarbelist toetust taotluses ja lepingus näidatud eesmärgil  (Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise soovi korral esitama lepingu muutmise avalduse enne lepingus määratud aruande esitamise tähtaega);
 • eksponeerima Eesti Kultuurkapitali logo ja/või nime Projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel;
 • esitama aruande sihtotstarbelise toetuse eesmärgi teostumise, tegelikult saadud tulude ja tehtud kulutuste kohta 60 kalendripäeva jooksul peale projekti teostumist või tegevustoetust saanud perioodi lõppemist;
 • lepingu rikkumisel tagasi maksma kasutamata jäägi või mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse osa Kultuurkapitali poolt esitatud nõudes sätestatud tähtajal;
Taotluses märgitud kontaktisiku meiliaadressile saadetakse automaatne aruande  esitamise meeldetuletuse: 1) lepingu jõustumisel, 2) lepingus märgitud  kasutamise aja lõppemisel 3) aruande tähtaja täitumisel;  


4. Kultuurkapital kohustub: 

 • pärast lepingu jõustumist maksma sihtotstarbelise toetuse saajale välja lepingus fikseeritud tähtajal;
 • 90 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi vaatama;
 • sihtotstarbelise toetuse  kasutamise tingimuste rikkumise või aruande puuduste ilmnemise korral kohustub Kultuurkapital sellest sihtotstarbelise toetuse saajat teavitama.
5. Kultuurkapitalil on õigus: 
 • keelduda toetuse väljamaksmisest, kui sihtotstarbelise toetuse väljamaksmise kohustuse tekkimise hetkeks on toetuse saajal täitmata kohustusi Kultuurkapitali ees; 
 • nõuda lepingu rikkumisel sihtotstarbelise toetuse tagastamist; 
 • nõuda sihtotstarbelise toetuse saajalt lepingu rikkumise eest leppetrahvi kuni 5% sihtotstarbelise toetuse summalt; 
 • nõuda viivist 7% aastas sihtotstarbelise toetuse tagastamisega viivitatud aja eest. 

Sihtotstarbeline toetus tuleb tagastada vastavalt Kultuurkapitali poolt saadetud nõudes sätestatud tähtajale. Kui tähtaeg ületatakse tekib sihtotstarbelise toetuse saajal viivise maksmise kohustus; kontrollida kõiki sihtotstarbelise toetuse kasutamisega seotud raamatupidamisdokumente või saata audiitorkontroll.

Lepingu lõppemine

 1. Leping lõpeb kas sihtotstarbelise toetuse saaja poolt esitatud aruande aktsepteerimisega Kultuurkapitali poolt või poolte kokkuleppel, tingimusel, et sihtotstarbelise toetuse saaja tagastab toetuse Kultuurkapitalile.
 2. Kultuurkapitalil on õigus leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei täida lepingu tingimusi:
 • ei kasuta sihtotstarbelist toetust vastavalt lepingus fikseeritud eesmärgile;
 • ei esita nõuetekohast aruannet lepingus sätestatud tähtajaks;
 • on esitanud Kultuurkapitalile valeandmeid;
 • muudel seaduses toodud tingimustel.

Muud tingimused

 1. Leping jõustub sihtotstarbelise toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel Kultuurkapitalile. Kultuurkapital kannab kahepoolselt allkirjastatud lepingu registrisse ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu registrisse kandmise päev. Lepingu jõustumiseks ei ole vaja toetuse saaja valdusesse jäänud eksemplarile eelnimetatud kuupäeva kandmist.
 2. Kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei ole lepingut 90 päeva jooksul (alates Kultuurkapitali poolt lepingu väljasaatmise päevast) allkirjastanud ja Kultuurkapitalile tagastanud, kaotab sihtotstarbelise toetuse saaja õiguse talle eraldatud toetusele ning Kultuurkapitalil on õigus antud toetus ümber jagada.

Lepingutingimuste muutmine on lubatud ainult poolte kokkuleppel kirjaliku avalduse ja ekspertkomisjoni otsuse alusel. Muudatused sõnastatakse lepingu lisana.
 • Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 • Sihtotstarbelise toetuse lepingust jääb mõlemale poolele üks pabereksemplar või kahepoolselt allkirjastatud digitaalkoopia.
* Toetuse saaja saab sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta esitada aruande e-kulkas.