Avatud Eesti Raamatu sarjas valmimisel raamatud

(uuendatud 10.03.2021)

AERi SARJAS ILMUVAD TEOSED AUTORITE JÄRGI 

 1. Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja komm. Mari Tarvas. Tänapäev.
 2. Anscombe, G. E. M. Kavatsus. Tlk Mark Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 3. Arendt, Hannah. Totalitarismi lätted. Tlk Merily Salura. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 4. Aristoteles. Retoorika. Tlk ja komm. Janika Päll. Ilmamaa.
 5. Arnheim, Rudolf. Visuaalne mõtlemine. Tlk Ene-Reet Soovik. Eesti Kunstiakadeemia.
 6. Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk ja saatesõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 7. Bahtin, Mihhail. Valitud teosed (Teo filosoofiast; Kunst ja vastutus; Marksism ja keelefilosoofia; Freudism). Tlk Inta Soms, saatesõna Peeter Torop. Varrak.
 8. Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 9. Berkeley, George. Valitud teosed (Filosoofilised kommentaarid (valik); Essee uuest nägemisteooriast; Traktaat inimteadmise printsiipidest; Passiivne kuulekus; Kolm dialoogi Hylase ja Philonouse vahel; Essee Suurbritannia kokkuvarisemise ärahoidmisest; Liikumisest; ajalehes Guardian ilmunud esseed (valik); kirjavahetus Samuel Johnsoniga (valik); Värsid kunstide ja hariduse istutamise väljavaatest Ameerikas). Tlk Raul Veede, komm. ja saatesõna Roomet Jakapi ja Raul Veede. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 10. Böhme, Jakob. Aurora. Tlk Anu Põldsam. Ilmamaa.
 11. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tlk, komm. ja saatesõna Ivo Volt. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 12. Coleman, Jules L. Riskid ja rikkumised. Tlk Kristjan Kikerpill. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 13. Corbin, Henry. Valik töid. (Kuidas mõista võrdlevat filosoofiat; Monoteismi paradoks; Angeloloogia vajalikkus; Mullā Ṣadrā Šīrāzī koht Iraani filosoofias; Heideggerist Suhrawardīni; Müstika ja huumor; Kangelaseeposest müstilise eeposeni; Mundus imaginalis ehk imaginaarne ja imaginaalne; Parakleedi idee Iraani filosoofias; Biograafiline post scriptum ühele filosoofilisele jutuajamisele.) Koost. Siim Lill, tlk Mirjam Lepikult. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 14. Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri. Tlk ja saatesõna Hasso Krull. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 15. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid (Rameau vennapoeg; Näitleja paradoks; D’Alembert’i unenägu (+ 2 lisadialoogi); Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga). Tlk Indrek Koff (D’Alembert’i unenägu (+ kaks lisadialoogi) ja Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga), Mirjam Lepikult (Näitleja paradoks), Andres Raudsepp (Rameau vennapoeg), koost., komm., saatesõna ja toim. Marek Tamm. Varrak.
 16. Dumézil, Georges. Eskiisid mütoloogiast: Valik esseid (Apollo Medicus; Voroneži vaas; Johannes Scotus Eriugena I–II; Värvilised isandad...; ...ja kurtisaan; Herakles, ta pojad ja ta tütar; Osseedi naiste palve Jumala vaimule; Osseetide kolm protseduuri veritasu vastu; Ilja Murometsi kolm viimast reisi; Sampo valmistamine; Homerus uindicatus; Uksed ja funktsioonid; „Mabinogi” neljas haru ja kolmetoimelisuse teoloogia; Kolm toimet ja arhailine triaad ladina poeetide töödes esimesel sajandil e.m.a.; Sküütide vanne; Viimase Dareiose sõjarüü; Miimir ja Kvaasir. Peade maharaiumine ja tükeldamine Skandinaavias; Indo-skandinaavia võrdlused. Peade maharaiumine ja tükeldamine; Kassiitide india jumalad; Armeenia kaksikud „Sassuuni Davidi” eeposes; Kuldnaise ja Sampo valmistamine: kolmetoimelised valmistamised?; Kolme toime järjestus; Kolmetoimelisuse kiusatus ingliõpetuses; Kullervo koer). Koost. Rauno Alliksaar, tlk Anti Saar. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 17. Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia, saatesõna Alar Kilp. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 18. Eddington, Arthur Stanley. Füüsikalise maailma olemus. Tlk Laurits Leedjärv. Ilmamaa.
 19. Einstein, Albert. Eri- ja üldrelatiivsusteooriast. Tlk Piret Kuusk. Ilmamaa.
 20. Einstein, Albert. Üldrelatiivsusteooria alused. Tlk, kommentaarid ja saatesõna Piret Kuusk. Ilmamaa.
 21. Eisenstein, Sergei. Kunstiteoreetilisi töid (neli artiklit aastaist 1923–1930; Montaaž 1937 (lühendatult); Lähivõtte ajalugu (lühendatult)). Koost. ja saatesõna Lauri Kärk, tlk Enn Siimer. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 22. Eliade, Mircea. Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad. Tlk Mirjam Lepikult, saatesõna Laur Vallikivi. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 23. Florenski, Pavel. Ikonostaas: Töid esteetikast. (Обратная перспектива; Храмовое действо как синтез искусств; Иконостас; Анализ пространственности (и времени) в художественно-изобразительных произведениях; Закон иллюзий; Абсолютность пространственности; Автобиография.) Tlk Erle Nõmm. Ilmamaa.

 24. Frank, Semjon. Reaalsus ja inimene: Inimolemise metafüüsika. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa.
 25. Frank, Semjon. Ühiskonna vaimsed alused: Sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa.
 26. Frege, Gottlob. Artikleid keele- ja loogikafilosoofiast. (Tähendusest ja osutusest; Mõistest ja objektist; 17 põhilauset loogikale; Selgitused tähendusest ja osutusest; Mõte: üks loogiline uurimus; Loogika matemaatikas [katkend]; Mõistekirja teaduslikust õigustusest; Funktsioon ja mõiste; Kiri Husserlile [katkend]; Loogika [katkend, I–II punkt]; Aritmeetika põhiseadused, II osa, §§ 55–67; Kaks kirja Russellile [katkendid]; Mis on funktsioon?; Sissejuhatus loogikasse [katkend]; Lühiülevaade mu loogilistest õpetustest [katkend]; Kaks kirja Husserlile; Kiri Jourdainile [katkend]; Mu põhilised loogikaalased arusaamad; Eitus; Liitmõtted; Loogiline üldisus; Märkused Ludwig Darmstaedterile.) Koost., tlk ja saatesõna Jaan Kangilaski. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 27. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 28. Gadamer, Hans-Georg. Esteetika ja poeetika: Valik artikleid. (Esteetilise teadvuse küsitavusest; Kauni aktuaalsus. Kunst kui mäng, sümbol ja pidustus; Kunsti mäng; Esteetiline ja religioosne kogemus; Müüt ja mõistus; Mütoloogia ja ilmutusreligioon; Müüt teaduse ajastul; Luule ja mimesis; Luulekunsti panusest tõe otsingusse; Filosoofia ja poeesia; Filosoofia ja kirjandus; Kunst ja jäljendus; Mõisteline maalikunst? – A. Gehleni monograafist „Aja-pildid“; Pildi tummumisest; Pilt ja žest; Teatrist kui pidustusest; Sõna ja pilt – „nii tõene, nii olemisküllane“; Kunsti lõpp?: Hegeli õpetuselt kunsti möödaniku-karakterist kuni tänapäeva anti-kunstini.) Koost., tlk ja saatesõna Andrus Tool. Ilmamaa.
 29. Galbraith, John Kenneth. Külluseühiskond. Tlk Järvi Kotkas. Ilmamaa.
 30. Gautier, Théophile. Ilust kunstis: Esseid. (Noor-prantslased (eessõna); Preili de Maupin (eessõna); Victor Hugo joonistused (eessõna); Charles Baudelaire (eessõna); François Villon; Shakespeare Funambules'i teatris; Ilust kunstis; Ülevaade luule arengust; Hector Berlioz; Pärsia; Hoffmanni jutud; Tsivilisatsiooni ilutaotlus; Marionetid.) Koost. ja tlk Madli Kütt ja Katre Talviste. Ilmamaa.
 31. Halfwassen, Jens. Plotinos ja uusplatonism. Tlk ja saatesõna Jaan Lahe. Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 32. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. (Über die Auslegung der Heiligen Schrift; Biblische Betrachtungen eines Christen (katkend); Gedanken über meinen Lebenslauf (katkend); Sokratische Denkwürdigkeiten; Aesthetica in nuce: Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose; Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache; Philologische Einfälle und Zweifel über eine akademische Preisschrift; Versuch über eine akademische Frage; Vermischte Anmerkungen über die Wortfügung in der französischen Sprache; Zwey Scherflein zur neusten Deutschen Litteratur; Metakritik über den Purismum der Vernunft; Die Magi aus Morgenlande, zu Bethlehem; Leser und Kunstrichter nach perspectivischem Unebenmaaße.) Koost. Jaan Undusk, tlk Reet Bender ja Tiiu Relve, kommenteerinud ja toimetanud Reet Bender. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 33. Hegel, Georg Wilhelm. Loengud maailma ajaloo filosoofia kohta. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa.
 34. Herder, Johann Gottfried von. Veel üks inimkonna kujunemise ajaloofilosoofia; Käsitlus keele tekkest; Minu 1769. aasta reisipäevik. Tlk ja komm. Reet Bender, saatesõna Jaan Undusk. Ilmamaa.
 35. Herodotos. Uurimused. Tlk Kaarina Rein. Ilmamaa.
 36. Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tlk, komm. ja saatesõna Alar Kilp. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 37. Horkheimer, Max, Theodor W. Adorno. Valgustuse dialektika: Filosoofilise fragmente. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa.
 38. Ibn Hazm, 'Ali ibn Ahmad. Tuvi kaelakee. Tlk Helen Geršman. Ilmamaa.
 39. Kaasaegne poliitiline filosoofia. II. (Walter Benjamin, „Vägivalla kriitika“; John Dewey, „Avalikkuse otsing“; Carl Schmitt, „Neutraliseerimiste ja depolitiseerimiste ajastu“; Simone Weil, „Ilias ehk poeem võimust“; Michael Oakeshott, „Ratsionalism poliitikas“; Hannah Arendt, „Töötamine, teostamine, tegutsemine“; Herbert Marcuse, „Repressiivne sallivus“; Louis Althusser, „Ideoloogia ja ideoloogilised riigiaparaadid“; Jacques Derrida, „Iseseisvusdeklaratsioonid“; Michel Foucault, „Omnes et singulatim: poliitilise mõistuse kriitika poole“; Claude Lefort, „Demokraatia küsimus“; Emmanuel Lévinas, „Rahu ja lähedus“; John Rawls, „Õiglus kui ausameelsus: poliitiline, mitte metafüüsiline“; Carole Pateman, „Vennalik ühiskondlik leping“; Jürgen Habermas, „Kolm normatiivset demokraatiamudelit“; Charles Taylor, „Tunnustamispoliitika“; Chantal Mouffe, „Demokraatia, võim ja ‘poliitilisus’“; Giorgio Agamben, „Eriolukord“.) Koost. ja saatesõna Jüri Lipping, tlk Jüri Lipping jt. Vabamõtleja OÜ.
 40. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Ilmamaa.
 41. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv ja Gea Kangilaski. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 42. La Rochefoucauld, François de. Mõtisklused ehk Moraalsed sententsid ja maksiimid. Tlk Mirjam Lepikult, saatesõna Ilmar Vene. Ilmamaa.
 43. Lewis, David. Konventsioon: Filosoofiline uurimus. Tlk Jüri Eintalu. Ilmamaa.
 44. Losee, John. Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 45. Luzzato, Moše Hajim. Filosoof ja müstik. Tlk Kalle Kasemaa. Ilmamaa.
 46. Lossev, Aleksei. Homerosest Prokloseni: Lühikokkuvõte antiikesteetika ajaloost. Tlk Enn Siimer, saatesõna Peeter Olesk. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 47. Maeterlinck, Maurice. Vagurate aare: [Esseid]. Tlk Maria Einman. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 48. Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 49. Marcuse, Herbert. Ühemõõtmeline inimene. Tlk Hillar Künnapas. Emakeelse Sihtasutus (EKSA).
 50. Masaryk, Tomáš Garrigue. Vene ajaloo- ja religioonifilosoofiast. I köide. Tlk Simo Runnel. Ilmamaa.
 51. McDowell, John. Vaim ja maailm. Tlk ja saatesõna Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 52. Meng-zi. Meng-zi. Tlk, komm. ja saatesõna Läänemets. Ilmamaa.
 53. Mill, John Stuart. Utilitarism (+ Roger Crispi kommentaarid). Tlk Heidy Meriste. Vabamõtleja OÜ.
 54. Milindapañha. Tlk Märt Läänemets. Ilmamaa.
 55. Mis on vabadus?: Valik artikleid. (Hannah Arendt, „Mis on vabadus?“ (tlk Ene-Reet Soovik); Isaiah Berlin, „Vabaduse kaks mõistet“ (tlk tlk Erki Sivonen); Gerald MacCallum Jr., „Negatiivne ja positiivne vabadus“, Charles Taylor, „Mis on negatiivsel vabadusel viga?“"; Quentin Skinner, „"Vabaduse kolmas mõiste“; Philip Pettit, „Vabadus ja au: vabariiklik ideaal“; Richard J. Norman, „Vabaduse loomus“; Bertrand Russell, „Vabadus ühiskonnas“ (tlk Erkki Sivonen); Gerald Allan Cohen, „Kapitalism, vabadus ja proletariaat“; Friedrich A. Hayek, „Vabadus ja vabadused“; Friedrich A. Hayek, „Sund ja riik“; Nancy J. Hirschman, „Feministliku vabadusteooria poole“.) Koost. ja eessõna Tanel Vallimäe, järelsõna Mats Vogelberg, tlk Tanel Vallimäe, Erki Sivonen ja Ene-Reet Soovik. Vabamõtleja OÜ.
 56. Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja saatesõna Jaan Kivistik. Ilmamaa.
 57. Moscovici, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul-Dautancourt ja Iika Bramban, saatesõna Andu Rämmer. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 58. Muḩammad al-Idrīsī. Ihaldaja rõõm hüvast reisist üle silmapiiri (sissejuhatus, Skandinaavia, Baltikumi ja Ida-Euroopa peatükid). Tlk, komm. ja saatesõna Üllar Peterson. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 59. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (Keskmise tee juurvärsid) jt teosed. Tlk Mait Hando Raun; Andres Herkel. Ilmamaa.
 60. Nidānasaṃyukta: Algbudismi suutrad. Tlk, komm. ja saatesõna Mait Hando Raun. Ilmamaa.
 61. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 62. Papadopoulos, Yannis. Kriisis demokraatia?: Poliitika ja valitsemine. Tlk Erkki Bahovski, saatesõna Leif Kalev. Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 63. Platon. Valitud teosed II. (Protagoras; Menon; Ion; Euthydemos; Theaitetos.) Koost. Marju Lepajõe, Toomas Lott, Janika Päll ja Ivo Volt, tlk Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Ivo Volt („Protagoras“), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.). Ilmamaa.
 64. Poincaré, Henri. Teadus ja meetod. Tlk Anto Unt. Ilmamaa.
 65. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured. Tlk, komm. ja saatesõna Madis Arukask. Ilmamaa.
 66. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu morfoloogia. Tlk Madis Arukask, saatesõna Ülo Valk. Ilmamaa.
 67. Rappaport, Roy A. Rituaal ja religioon inimkonna kujunemisloos. Tlk Triinu Pakk. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 68. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 69. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 70. Robbins, Lionel. Majandusmõtte ajalugu: Londoni Majanduskooli loengud. Tlk, kommentaarid ja saatesõna Alari Purju. Ilmamaa.
 71. Rorty, Richard. Filosoofia ja looduse peegel. Tlk Taavi Laanpere. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 72. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Varrak.
 73. Sahlins, Marshall. Kiviaja majandus. Tlk Tõnu Ülemaante, komm. ja saatesõna Toomas Gross. Ilmamaa.
 74. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Tänapäev.
 75. Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 76. Scruton, Robert. Moodne filosoofia. Tlk Märt Väljataga. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 77. Schopenhauer, Arthur. Parerga ja Paralipomena. I köide. Tlk Krista Räni. Ilmamaa.
 78. Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap, saatesõna Bruno Mölder. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 79. Sieyès, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. (Arutlus privileegidest; Mis on kolmas seisus; eeskõne konstitutsioonile; Vaidlus Thomas Paine’iga.) Tlk ja saatesõna Hent Kalmo. EYS Veljesto.
 80. Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz, saatesõna Kadri Simm. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 81. Solovjov, Vladimir. Armastuse mõte: Valitud tööd. (Kolm kõnet Dostojevski mälestuseks; Teel tõelise filosoofia poole; Vene idee; Ilu looduses; Kunsti üldine mõte; Armastuse mõte; Üliinimese idee; Kolm vestlust sõjast, progressist ja maailmaajaloo lõpust, kaasa arvatud lühike jutustus antikristusest.) Tlk Ants Paikre. Ilmamaa.
 82. Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm. Tlk Erle Nõmm. Ilmamaa.
 83. Špet, Gustav. Ilming ja mõte: Fenomenoloogia kui alusteadus ja selle probleemid. Tlk Toomas Rosin. Ilmamaa.
 84. Zenkovski, Vassili. Vene filosoofia ajalugu. Tlk Hillar Künnapas. Ilmamaa.
 85. Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk Mart Tšernjuk. Ilmamaa.
 86. Thukydides. Peloponnesose sõja ajalugu. Tlk. Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 87. Tillich, Paul. Julgus olla. Tlk Anu Põldsam. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 88. Tillich, Paul. Religioon ja kultuur: Valitud teosed. (Olemise dimensioonid ja -kihid ning olemise ühtsus; Küsimus elu mõtte kohta; Kas religioon on inimvaimu funktsioon?; Kaotatud dimensioon; Religioon ja kultuur; Kahetähenduslik religioonis ja kultuuris; Filosoofia ja religioon; Filosoofia ja teoloogia; Kultuuriteoloogia ideest; Usuline sümbol; Usulise keele olemus; Eksistentsiaalanalüüs ja usulised sümbolid; Usuliste sümbolite õigustatus ja nende tähendus; Mis on usk?; Kairos I–II; Deemonlik; Kristoloogia ja ajalootõlgendus; Aja ja ruumi vastupanu; Kairos ja logos; 20. sajandi kristlik inimesepilt; Tänapäeva inimese kristlik mõistmine; Inimene kristluses ja marksismis; Kristlus ja tänapäeva ühiskond; Meie maailma langus; Usuline kriis; Tänapäeva usuline olukord religiooni valdkonnas; Protestantlik kuulutus ja tänapäeva inimene; Protestantluse printsiibid; Protestantlus kui kriitiline ja kujundav printsiip; Protestantlik ajastu; Kas protestantliku ajastu lõpp? I–II; Jumala tõelisus; Eksistents ja Kristuse ootamine; Languse sümbol; Võõrandumine ja patt; Uus olemine ja Jeesus kui võõrandumise ületamine.) Koost. ja saatesõna Jaan Lahe, tlk Anne Burghardt ja Jaan Lahe. Ilmamaa.
 89. Tomasello, Michael. Inimeste suhtlemise lätted. Tlk Toomas Rosin, saatesõna Jaan Aru. Kirjastus: Ilmamaa.
 90. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski, saatesõna Mihhail Lotman, komm. Mihhail Veližev, komm. tlk Aare Pilv. Ilmamaa.
 91. Uspenski, Boriss. Kompositsioonipoeetika; Stiili semiootilised probleemid. Tlk Eva Lepik. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 92. Vernadski, Vladimir. Biosfäärist ja muust: Tööde valimik. ( Biosfäär; Eessõna „Biosfääri“ ingliskeelsele väljaandele (Lynn Margulis jt); Autori eessõna „Biosfäärile“; „Biosfääri“ lisad, Elusaine; Sümmeetriaprintsiip teaduses ja filosoofias; Elu algus ja liikide tekkimine; Teaduslik mõtlemine kui planetaarne nähtus.) Koost. Kalevi Kull, tlk Enn Siimer ja Madis Lukats, saatesõna Mihkel Kunnus. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 93. White, Hayden. Metaajalugu: Ajalooline kujutlus 19. sajandi Euroopas. Tlk Kalle Hein. Emakeele Sihtasutus (EKSA).
 94. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Ilmamaa.
 95. Wittgenstein, Ludwig. Sinine raamat; Pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 96. Wright, Georg Henrik von. Seletamine ja mõistmine; Põhjuslikkus ja determinism. Tlk Tiiu Hallap. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 97. Xenophon. Sokratese apoloogia; Meenutused Sokratesest; Pidusöök; Majandamisest. Tlk, komm. ja saatesõna Anne Lill. Tartu Ülikooli Kirjastus.

*** Koostanud Mart Orav.