Teabenõude esitamisest

Teabenõudes peab olema esitatud järgmised andmed:

* teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
* asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
* teabenõudja kontaktandmed (posti- või elektronpostiaadress, telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
* taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
* taotletava teabenõude täitmise viis.

Juhime Teie tähelepanu, et iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat konkreetset teavet.

Märgukiri (Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus § 2) on isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks; annab adressaadile teavet.

Selgitustaotlus (Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus § 2) on isiku pöördumine, milles isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine; taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Vaie (HMS § 71)  on isiku pöördumine, milles isik leiab, et haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Vaide esitamise nõuded

Vastamistähtajad

* teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul
* märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest
* kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele, siis ei ole tegemist teabenõudega ning sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta