Arhitektuuri sihtkapital

  Arhitektuuri sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Arhitektuuri sihtkapitali eesmärgid}

  Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti ruumilise keskkonna kvaliteedi tõstmisele ning arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Toetatakse arhitektuuri, sisearhitektuuri, urbanistika, disaini, arhitektuuriajaloo ja ‑teooria, maastikuarhitektuuri, arhitektuuripärandi kaitse (edaspidi koondnimega arhitektuur) ja teisi sidusvaldkondi.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital

  • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist, uurimist ja populariseerimist;
  • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • valdkonda oluliselt panustanud isikuid.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja

  loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse avalduse võib esitada ka e-posti teel aadressil arhitektuur@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi või ettepanekuid saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel. 

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne  esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel. 

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.  

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse arhitektuuri edendamiseks, tutvustamiseks, populariseerimiseks, arhitektuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna tippsündmustel osalemiseks ja muudeks sarnasteks tegevusteks.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta: (punkti muudeti 10.05.2023)

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid ning eelnimetatud töödega seotud uuringuid;
  • kommertsprojekte;
  • vara soetamist eraisikutele;
  • kordustrükke;
  • päevarahasid;
  • ürituste toitlustuskulusid;
  • objektikonkursside kataloogide väljaandmist;
  • ebarealistliku eelarvega projekte;
  • sisulise kirjelduseta ja/või detailse eelarveta ning nõutavate lisadeta projekte;
  • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose või ürituse seos sihtkapitali eesmärkidega on nõrk või kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks.

  2.1.3.Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust arhitektuuri sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Sihtkapitali toetatud üritustel, trükistes ja infomaterjalides tuleb kasutada Eesti Kultuurkapitali sümboolikat (logo) ettenähtud korras.
  2.1.6. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele
  Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt.

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise projektid} 

  • näituse idee kirjeldus;
  • toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnitus või selle koopia;
  • kuraatori CV või teave korraldaja kohta;
  • peamis(t)e autori(te) CV(d) või link portfooliole;
  • kulude eelarve ja rahastamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.
  Soovituslikult

  • lisada hinnapakkumised suuremate kulude kohta, mille katmist taotletakse;
  • lisada näituse kavand, esialgne eskiis vms.

  Juhul kui tegemist on rändnäitusega ja toetust kavatsetakse taotleda mitmest voorust, tuleks seda võimaluse korral kajastada esialgse taotluse eelarves.

  Soovituslikult tuleks taotluses kirjeldada ka näituse materjalide taaskasutust/ taaskasutatavust.

  {2.1.6.2. Erialatrükiste ja uurimuste väljaandmine}

  (eelistatult toetatakse autorite honorare)

  • trükise kirjeldus;
  • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast;
  • perioodilisel trükisel eeldatav sisukord;
  • autori või tõlkija CV;
  • soovituslikult retsensioon või soovituskiri vastava eriala autoriteedilt; 
  • valitud trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine;
  • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan;
  • võimaluse korral plaanitav veebiaadress veebiversiooni või trükifaili avaldamiseks ja veebis avaldamise orienteeruv aeg;
  • kulude-tulude eelarve (näidata müügitulu ja jaemüügihinna osa eelarvest);
  • andmed muude taotletud toetuste kohta;
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja andmed tõlkija ilmunud tööde kohta;
  • tõlgitava teose autori nõusolek teose tõlkimise ja väljaandmise kohta taotluses kirjeldatud viisil;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.3. Avalike sündmuste korraldamine} (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused jms)

  • ürituse toimumise aeg ja koht;
  • ürituse eesmärk, kirjeldus ja programm;
  • kirjeldus (või CV-d) üritusel esinevate lektorite ja ürituse korraldajate kohta;
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
  • koostööpartnerid;
  • teave teiste toetajate kohta;
  • hinnapakkumine igale kulureale, mille katmist taotletakse;
  • ürituse kogueelarve, sealhulgas osalustasu suurus ja prognoositav piletitulu;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.6.4. Osalemine valdkonna tippsündmustel} (seminarid, konverentsid, töötoad jms)

  • üritusel osalemise eesmärk;
  • ürituse programm ja teave esinejate kohta (nt nimekiri);
  • ettekande olemasolul selle teema;
  • eelarve aluseks olevate sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (arve või pileti koopia);
  • omaosaluse kirjeldus (eelarves);
  • üritusel osaleja CV (teave osalejate kohta).

  {2.1.6.5. Õppepraktika ja -reiside lisarahastamine}

  • reisi eesmärk ja programm;
  • osalejate täpne arv;
  • märkida osalevate tudengite eriala ja kursus;
  • kulude eelarve ja rahastamise plaan;
  • sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine või arve (auto kasutamise korral kütusekulu arvestus);
  • projekti teostumise tähtaeg.

   Õppepraktikaid ja -reise toetatakse sihtriikide lõikes järgmiselt:

  • Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa: maksimaalselt 100 eurot inimese kohta;
  • muu Euroopa: maksimaalselt 200 eurot inimese kohta;
  • muud riigid: maksimaalselt 250 eurot inimese kohta.

  Juhendajate kulusid kaetakse juhul, kui tegemist pole töölähetusega.

  {2.1.6.6. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus;
  • detailne eelarve koos hinnapakkumisega igale kulureale, millele toetust taotletakse;
  • projekti põhiosalejate tutvustus ja/või CV ja/või link portfooliole;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna loomeliidud kuni ühe aasta tegevusele.
  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 20. novembriks.
  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • 2-4 aasta arengukava;
  • aasta tegevusplaani taotletava perioodi kohta;
  • eelmise majandusaasta auditeeritud aruannet;

  • eelarvet taotletava perioodi kohta.

  2.2.4. Tegevustoetusest saab katta:

  (punkti muudeti 10.05.2023)
  • loomeliidu süsteemse töö valdkonna arendamisel ning koostöö teiste valdkondade loomeliitudega;
  • liikmetega seotud nõustamise, teavitus- ja esindustöö kulud (nt uudiskirja väljaandmise kulud);
  • üldkogude korraldamisega seotud kulud;
  • kuni viie juhatuse liikme tööjõukulud;
  • kahe töötaja ja liikmete arvust tulenevad täiendavad tööjõukulud (iga 200 liikme kohta üks töötaja lisaks);
  • raamatupidamise kulud;
  • majandusaasta aruande auditeerimise kulud;
  • ruumide rendi- ja kommunaalkulud;
  • katusorganisatsioonide liikmemaksud;
  • kodulehe ajakohastamise ja internetikulud;
  • tõlkekulud; 
  • ravimitoetused loomeliidu liikmetele.
  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni  80% kultuuritöötaja miinimumpalgast ühes kuus. (muudeti 10.05.2023)
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja elulookirjeldust;
  • loetelu tehtud töödest või ja veebilinki portfooliole;
  • teose loomise ajakava.

  {2.4. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.1. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.4.2. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
  2.4.3. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant ning alates 90. sünnipäevast igal aastal. (muudeti 10.05.2023)
  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud füüsilisele isikule.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on 500 eurot.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks ning toetuse saaja nimi, isikukood, ja soovitavalt arvelduskonto number. (muudetud 30.06.2021)
  2.5.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.6. Matusetoetused}

  2.6.1. Matusetoetusi eraldatakse valdkonna loovisiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.6.2. Matusetoetuse suurus on 900 eurot. (muudetud 28.03.2022)

  2.6.3. Matusetoetust saab küsida vabas vormis avaldusega väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  2.6.4. Avaldus peab sisaldama teavet lahkunud loomeinimese kohta.

  2.6.5. Sihtkapital eraldab matusetoetuse avalduse alusel või omal algatusel.

  {2.7. Ravimitoetused}

  (punkt lisatud 28.06.2023)

  2.7.1. Sihtkapital võib eraldada valdkonna loovisikule ravimitoetust omal algatusel.


  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil. Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mis eraldatakse teadmiste või oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks või loomingulise tegevuse soodustamiseks. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1300 eurot kuus.
  3.1.4. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.
  3.2.2. Stipendiumi suurus ja taotlemise tingimused on sätestatud dokumendis „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused ning taotlemise tingimused“.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume nominaalaja sisse jäävateks õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel. Stipendiumi saavad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid ja doktorandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 3200 eurot semestris. (muudeti 10.05.2023)
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust õpingutele aktsepteerimise kohta (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta;
  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust kursuse maksumuse kohta;
  • õppeprogrammi;
  • taotleja elulookirjeldust ja senise loomingulise tegevuse ülevaadet ja/või linki portfooliole;
  • motivatsioonikirja koos selgitusega, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja seda edaspidi rakendada;
  • Eesti õppeasutuse või valdkonna autoriteedi sisulist soovituskirja;
  • omaosaluse kirjeldust (eelarves);
  • teavet teiste toetusallikate ja kehtivate stipendiumide kohta.

  {4. PREEMIAD}

  Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada valdkonna organisatsioone.

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot. (muudeti 10.05.2023)
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. (muudeti 10.05.2023)

  {4.2. Aastapreemiad}

  4.2.1. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada arhitektuurielu ja seotud loomealade arengut ja tõsta esile nende üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2. Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas. Preemiate arvu otsustab sihtkapital igal aastal eraldi.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot. (muudeti 10.05.2023)
  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.2.5. Ettepanekule tuleb lisada:

  • objekti puhul: autorite nimed, vähemalt neli A4 formaadis fotot, joonised; omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks koos omaniku/tellija kontaktandmetega; ehitajafirma nimi;
  • näituse, sündmuse, publikatsiooni vms puhul: kirjeldus, autorite nimed, näituste ja sündmuste puhul visuaalne dokumentatsioon;
  • autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral autorluse määr protsentides).

  4.2.6. Aastapreemia saajate hindamiseks moodustab sihtkapital eraldi žürii sihtkapitali esindajatest ja/või teistest valdkonna ekspertidest.
  4.2.7. Žürii otsustab nominendid ning preemiasaajad sihtkapitalile ja/või sihtkapitali poolt esitatud kandidaatide nimekirja alusel. Žüriil on õigus ka omalt poolt aastapreemia kandidaate esitada.

  4.2.8. Aastapreemia eraldab arhitektuuri sihtkapital žürii ettepanekute alusel.
  4.2.9. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Kultuurkapitali nõukogu elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja elutööpreemia.

  4.3.2. Ettepaneku võib esitada juriidiline või füüsiline isik sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.3.3. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood, arvelduskonto number).
  4.3.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia arhitektuuri sihtkapitali esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimesi või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest.
  4.4.2. Sihtkapitali tunnustuspreemia suurus on 300 eurot kuni 2000 eurot.
  4.4.3. Ettepaneku tunnustuspreemia eraldamiseks võib esitada juriidiline ja füüsiline isik.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama esiletõstetava inimese või kollektiivi panust ja mõju valdkonna arengule.

  4.4.5. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.6. Tunnustuspreemiad eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.5. Konkursipreemiad}

  4.5.1. Konkursipreemia eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid. 

  4.5.2. Sihtkapital eraldab konkursipreemia tingimusel, et konkursitingimused on kooskõlastatud erialaliiduga ja arhitektuurikonkurss ei ole enne Kultuurkapitalile taotluse esitamise tähtaega välja kuulutatud. 

  4.5.3. Konkursipreemia suurus on kuni 40 000 eurot.
  4.5.4. Preemia eraldatakse füüsilise(te)le või juriidilise(te)le isiku(te)le, kes on avalikul konkursil saavutanud esikoha. 
  4.5.5. Ettepaneku konkursipreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised isikud. 

  4.5.6. Konkurssi korraldaval organisatsioonil tuleb eelnevalt esitada taotlus kavandatud preemiasumma ulatuses.
  4.5.7. Taotlus peab sisaldama:

  • konkursi toimumise täpset ajakava;
  • erialaliidu kooskõlastust konkursitingimuste osas.

  4.5.8. Ettepanek preemia eraldamiseks peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursist;
  • preemiasaaja nime, isikukoodi/registrikoodi, arvelduskonto numbrit ja preemia summat.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 28.03.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2022-S09
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2022-S09
  Muudetud 10.05.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09
  Muudetud 28.06.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2023-S09