Arhitektuuri sihtkapital

  Arhitektuuri sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide, toetuste ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Arhitektuuri sihtkapitali eesmärgid}

  Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti ruumilise keskkonna kvaliteedi tõstmisele ning arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Toetatakse arhitektuuri, sisearhitektuuri, urbanistika, disaini, arhitektuuriajaloo ja ‑teooria, maastikuarhitektuuri, arhitektuuripärandi kaitse (edaspidi koondnimega arhitektuur) ja teisi sidusvaldkondi.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital

  • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist, uurimist ja populariseerimist;
  • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • valdkonda oluliselt panustanud isikuid.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja ettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse avalduse võib esitada ka e-posti teel aadressil arhitektuur@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Ravimi- ja matusetoetuse taotlusi või ettepanekuid saab esitada igal ajal.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel. 

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne  esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel. 

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.  

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse arhitektuuri edendamiseks, tutvustamiseks, populariseerimiseks, arhitektuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna tippsündmustel osalemiseks ja muudeks sarnasteks tegevusteks.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta: 

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid ning eelnimetatud töödega seotud uuringuid;
  • kommertsprojekte;
  • vara soetamist eraisikutele;
  • kordustrükke;
  • päevarahasid;
  • ürituste toitlustuskulusid;
  • objektikonkursside kataloogide väljaandmist;
  • ebarealistliku eelarvega projekte;
  • sisulise kirjelduseta ja/või detailse eelarveta ning nõutavate lisadeta projekte;
  • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose või ürituse seos sihtkapitali eesmärkidega on nõrk või kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks.

  2.1.3.Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust arhitektuuri sihtkapitali eesmärkidele;
  • teose või ürituse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Sihtkapitali toetatud üritustel, trükistes ja infomaterjalides tuleb kasutada Eesti Kultuurkapitali sümboolikat (logo) ettenähtud korras.
  2.1.6. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele
  Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt.

  {2.1.6.1. Näituse korraldamise projektid} 

  • näituse idee kirjeldus
  • toimumise aeg ja koht
  • näitusepaiga kinnitus või selle koopia
  • kuraatori CV või teave korraldaja kohta
  • peamis(t)e autori(te) CV(d) või link portfooliole
  • kulude eelarve ja rahastamise plaan
  • projekti teostumise tähtaeg
  Soovituslikult

  • lisada hinnapakkumised suuremate kulude kohta, mille katmist taotletakse
  • lisada näituse kavand, esialgne eskiis vms
  • kirjeldada näituse materjalide taaskasutust/taaskasutatavust

  Juhul kui tegemist on rändnäitusega ja toetust kavatsetakse taotleda mitmest voorust, tuleks seda võimaluse korral kajastada esialgse taotluse eelarves.

  {2.1.6.2. Erialatrükiste ja uurimuste väljaandmine}

  (eelistatult toetatakse autorite honorare)

  • trükise kirjeldus
  • käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast
  • perioodilisel trükisel eeldatav sisukord
  • autori või tõlkija CV
  • soovituslikult retsensioon või soovituskiri vastava eriala autoriteedilt
  • valitud trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine
  • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan
  • võimaluse korral plaanitav veebiaadress veebiversiooni või trükifaili avaldamiseks ja veebis avaldamise orienteeruv aeg
  • kulude-tulude eelarve (näidata müügitulu ja jaemüügihinna osa eelarvest)
  • andmed muude taotletud toetuste kohta
  • tõlketeose puhul tõlkenäide ja andmed tõlkija ilmunud tööde kohta
  • tõlgitava teose autori nõusolek teose tõlkimise ja väljaandmise kohta taotluses kirjeldatud viisil
  • projekti teostumise tähtaeg

  {2.1.6.3. Ürituste korraldamine} (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused jms)

  • ürituse toimumise aeg ja koht
  • ürituse eesmärk, kirjeldus ja programm
  • kirjeldus (või CV-d) üritusel esinevate lektorite ja ürituse korraldajate kohta
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv
  • koostööpartnerid
  • teave teiste toetajate kohta
  • hinnapakkumine igale kulureale, mille katmist taotletakse
  • ürituse kogueelarve, sealhulgas osalustasu suurus ja prognoositav piletitulu
  • projekti teostumise tähtaeg

  {2.1.6.4. Konkursside korraldamine}

  • loominguvõistluse või erialakonkursi kirjeldus ja eesmärk
  • konkursi toimumise täpne ajakava
  • erialaliidu kooskõlastus konkursitingimuste osas
  • konkursi läbiviimise eelarve
  • hinnapakkumised teenuste kohta, mille katmist taotletakse
  • teave teiste toetajate ja koostööpartnerite kohta
  • projekti teostumise tähtaeg

  {2.1.6.5. Osalemine valdkonna tippsündmustel} (seminarid, konverentsid, töötoad jms)

  • üritusel osalemise eesmärk
  • ürituse programm ja teave esinejate kohta (nt nimekiri)
  • ettekande olemasolul selle teema
  • eelarve aluseks olevate sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (arve või pileti koopia)
  • omaosaluse kirjeldus (eelarves)
  • üritusel osaleja CV (teave osalejate kohta)

  {2.1.6.6. Õppepraktika ja -reiside lisarahastamine}

  • reisi eesmärk ja programm
  • osalejate täpne arv
  • märkida osalevate tudengite eriala ja kursus
  • kulude eelarve ja rahastamise plaan
  • sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine või arve (auto kasutamise korral kütusekulu arvestus)
  • projekti teostumise tähtaeg

   Õppepraktikaid ja -reise toetatakse sihtriikide lõikes järgmiselt:

  • Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa: maksimaalselt 100 eurot inimese kohta
  • muu Euroopa: maksimaalselt 200 eurot inimese kohta
  • muud riigid: maksimaalselt 250 eurot inimese kohta

  Juhendajate kulusid kaetakse juhul, kui tegemist pole töölähetusega.

  {2.1.6.7. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus
  • detailne eelarve koos hinnapakkumisega igale kulureale, millele toetust taotletakse
  • projekti põhiosalejate tutvustus ja/või CV ja/või link portfooliole
  • projekti teostumise tähtaeg

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonna loomeliidud kuni ühe aasta tegevusele.
  2.2.2. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 20. novembriks.
  2.2.3. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • 2-4 aasta arengukava
  • aasta tegevusplaani taotletava perioodi kohta
  • eelmise majandusaasta auditeeritud aruannet

  • eelarvet taotletava perioodi kohta

  2.2.4. Tegevustoetusest saab katta:

  • loomeliidu süsteemse töö valdkonna arendamisel ning koostöö teiste valdkondade loomeliitudega
  • liikmetega seotud nõustamise, teavitus- ja esindustöö kulud (nt uudiskirja väljaandmise kulud)
  • üldkogude korraldamisega seotud kulud
  • kuni viie juhatuse liikme tööjõukulud
  • kahe töötaja ja liikmete arvust tulenevad täiendavad tööjõukulud (iga 200 liikme kohta üks töötaja lisaks)
  • raamatupidamise kulud
  • majandusaasta aruande auditeerimise kulud
  • ruumide rendi- ja kommunaalkulud
  • katusorganisatsioonide liikmemaksud
  • kodulehe ajakohastamise ja internetikulud
  • tõlkekulud
  • ravimitoetused loomeliidu liikmetele
  2.2.5. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.1. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.3.2. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
  2.3.3. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.4. Juubelitoetused}

  2.4.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant ning alates 90. sünnipäevast igal aastal.
  2.4.2. Juubelitoetusi saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud füüsilisele isikule.
  2.4.3. Juubelitoetuse suurus on 500 eurot.
  2.4.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks ning toetuse saaja nimi, isikukood, ja soovitavalt arvelduskonto number.
  2.4.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Matusetoetused}

  2.5.1. Matusetoetusi eraldatakse valdkonna loovisiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.5.2. Matusetoetuse suurus on 900 eurot.

  2.5.3. Matusetoetust saab küsida vabas vormis avaldusega väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  2.5.4. Avaldus peab sisaldama teavet lahkunud loomeinimese kohta.

  2.5.5. Sihtkapital eraldab matusetoetuse avalduse alusel või omal algatusel.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Sihtkapital võib eraldada valdkonna loovisikule ravimitoetust omal algatusel.


  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1300 eurot kuus.
  3.1.4. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.2.2 Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.2.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume nominaalaja sisse jäävateks õpinguteks välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel. Stipendiumi saavad taotleda kõik tunnustatud õppekavadel ja täiskoormusega õppivad magistrandid ja doktorandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ja väljapaistvaid tulemusi erialases tegevuses.

  3.3.2. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.3. Õppestipendiumi suurus on kuni 3200 eurot semestris.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust õpingutele aktsepteerimise kohta (kui see on juba olemas) või seal õppimise kohta
  • vastuvõtva õppeasutuse kinnitust kursuse maksumuse kohta
  • õppeprogrammi
  • taotleja elulookirjeldust ja senise loomingulise tegevuse ülevaadet ja/või linki portfooliole
  • motivatsioonikirja koos selgitusega, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja seda edaspidi rakendada
  • Eesti õppeasutuse või valdkonna autoriteedi sisulist soovituskirja
  • omaosaluse kirjeldust (eelarves)
  • teavet teiste toetusallikate ja kehtivate stipendiumide kohta

  {4. PREEMIAD}

  Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada valdkonna organisatsioone.

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe valdkondliku peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.2. Aastapreemiad}

  4.2.1. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada arhitektuurielu ja seotud loomealade arengut ja tõsta esile nende üldist prestiiži ühiskonnas.
  4.2.2. Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas. Preemiate arvu otsustab sihtkapital igal aastal eraldi.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 6000 eurot.
  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  4.2.5. Ettepanekule tuleb lisada:

  • objekti puhul: autorite nimed, vähemalt neli A4 formaadis fotot, joonised; omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks koos omaniku/tellija kontaktandmetega; ehitajafirma nimi;
  • näituse, sündmuse, publikatsiooni vms puhul: kirjeldus, autorite nimed, näituste ja sündmuste puhul visuaalne dokumentatsioon;
  • autori CV isikukoodi ja kontaktandmetega (mitme autori korral autorluse määr protsentides).

  4.2.6. Aastapreemia saajate hindamiseks moodustab sihtkapital eraldi žürii sihtkapitali esindajatest ja/või teistest valdkonna ekspertidest.
  4.2.7. Žürii otsustab nominendid ning preemiasaajad sihtkapitalile ja/või sihtkapitali poolt esitatud kandidaatide nimekirja alusel. Žüriil on õigus ka omalt poolt aastapreemia kandidaate esitada.

  4.2.8. Aastapreemia eraldab arhitektuuri sihtkapital žürii ettepanekute alusel.
  4.2.9. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.

  4.3.2. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. novembriks.

  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse arhitektuuri valdkonda oluliselt panustanud inimesi või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest.
  4.4.2. Sihtkapitali tunnustuspreemia suurus on 300 eurot kuni 2000 eurot.
  4.4.3. Ettepaneku tunnustuspreemia eraldamiseks võib esitada juriidiline ja füüsiline isik.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama esiletõstetava inimese või kollektiivi panust ja mõju valdkonna arengule.

  4.4.5. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.6. Tunnustuspreemiad eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {5. LOOMETÖÖTASU}

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose või esituse kirjeldus
  • teose loomise või esituse ajakava
  • taotleja erialane CV, loetelu tehtud töödest ja/või veebilink portfooliole

  LÕPPSÄTTED

  Kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27.03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.