Toetus- ja stipendiumilepingu üldtingimused

  1. Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja toetuse/stipendiumi saaja (edaspidi toetuse saaja) või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel.
  2. Lepingus fikseeritakse toetuse kasutamise sisuline eesmärk, toetuse suurus ning ekspertkomisjoni poolt eraldusotsuses sätestatud lisatingimused. 
  3. Toetus makstakse välja ülekandega toetuse saaja arvelduskontole. Kui ekspertkomisjon ei ole oma eraldusotsuses seadnud täiendavaid maksetingimusi, kohustub Kultuurkapital toetussumma välja maksma 10 tööpäeva jooksul lepingu jõustumisest.
  4. Leping jõustub toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel Kultuurkapitalile.
  5. Kultuurkapital kannab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu registrisse ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu registrisse kandmise päev. Lepingu jõustumiseks ei ole vaja toetuse saaja valdusesse jäänud eksemplarile eelnimetatud kuupäeva kandmist.
  6. Kui toetuse saaja ei ole oma lepingut 90 päeva jooksul (alates Kultuurkapitali poolt lepingu väljasaatmise päevast) allkirjastanud ja Kultuurkapitalile tagastanud, kaotab toetuse saaja õiguse talle eraldatud toetusele ning Kultuurkapitalil on õigus antud toetus ümber jagada.
  7. Lepingutingimuste muutmine on lubatud ainult poolte kokkuleppel kirjaliku avalduse ja ekspertkomisjoni otsuse alusel. Muudatused sõnastatakse lepingu lisana.
  8. Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
  9. Toetuse/stipendiumi leping koostatakse kahes eksemplaris, millest mõlemale poolele jääb üks pabereksemplar või kahepoolselt allkirjastatud digitaalkoopia.