Eesti

Kultuurkapital

Kultuurile pühendatud

Teated

 • 6.–30. aprillil saab erakorraliselt esitada eristipendiumi eraldamise ettepanekuid.
  Ettepanekud tuleb esitada selleks loodud vormil, mis on leitav aadressil https://www.kulka.ee/avalik-teave/ettepanek.
  Ettepanekus tuleb lühidalt põhjendada stipendiumi eraldamise vajadust. Menetletakse ainult vormil ning nimetatud perioodi jooksul esitatud ettepanekuid.
  Rohkem infot uudises. Vaata lisaks KKK.
  Ravimitoetuste eraldamisel 6.-30. aprilllil lähtutakse sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide rahajagamise kordadest, ka ettepanekud või taotlused tuleb esitada vastavale korrale tuginedes, vt selgitust. Ravimitoetust eraldatakse ainult väga põhjendatud juhul.

 • Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on Kultuurkapitali töötajad kuni aprilli lõpuni kaugtöö korras kodukontoris. Teenindame teid telefoni ja e-posti vahendusel.
  Aruannete lisasid (raamatud, kataloogid jms) saab Kultuurkapitali kantseleisse tuua alates maikuust, täpse kuupäeva osas teavitame teid Kultuurkapitali kodulehel ja FBs. Muretsemiseks põhjust ei ole, aruannete sisuline ja finantsosa vaadatakse läbi jooksvalt ning vajalike täienduste või lisade ootel aruannetele märgitakse staatus „Täiendamisel“, kuni tekib võimalus need meile toimetada.
  Soovime rahulikku meelt ja head tervist!
 • Head Kultuurkapitalilt 2019. aastal rahastamise otsuse saanud taotlejad! 

  Kui teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist mitte olenevatel põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), võtke palun esimesel võimalusel ühendust.

  Kulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita:

  - Kui kulutusi tehtud ei ole ja on selge, et projekt ei saa teostuda, palume taotlejal lepingust loobuda ning toetuse summa tagasi maksta;
  - Kui taotleja on juba teinud kulutusi, mis vastavad taotluses esitatutele, kuid on selge, et projekt ei saa lõplikult teostuda, palume esitada nende kulude kohta aruanne ning lisada sinna selgitus eesmärgi täitmata jätmise või selle osalise täitmise kohta;
  - Kui esitatakse aruanne, kontrollib aruande spetsialist, kas nt reiside puhul on tehtud kindlustused ning kas on võimalik saada juba makstud reisiraha tagasi ning millised on olnud teised ettevalmistuskulud, mida on juba tehtud. Selle info edastab aruandespetsialist/MEG kontaktisik vastavale sihtkapitalile/MEG-le. Sihtkapital/MEG teeb otsuse, kas lepingus toodud toetuse kasutamise eesmärki saab muuta,  (nt. sündmusel osalemine muudetakse sündmusel osalemise ettevalmistamiseks). See on vajalik, kuna aruannet saab aktsepteerida vaid siis, kui lepingu eesmärk on täidetud;
  - Iga vastav kaasus arutatakse sihtkapitali/MEGi ekspertide poolt läbi ja vajadusel küsitakse nõu Kultuurkapitali kontori tugipersonalilt. Võtame vajadusel lisaks ka juriidilist nõustamist;
  - Võtame iga kaasuse ette juhtumipõhiselt ja tuleme taotlejatele vastu nii palju kui see on seaduste raames võimalik.
  Täiendavat infot saate vastava sihtkapitali projektijuhilt või MEG-i kontaktisikult. Kontaktid leiate: https://www.kulka.ee/meist/tootajad.