Helikunsti sihtkapital

   Kaheaastane instrumentaal-ansambli residentuuri-programm

  Programmi on algatanud helikunsti sihtkapitali nõukogu novembris 2020. aastal, muudetud 5.10.2022.

  {Eesmärk}

  Residentuuriprogrammi eesmärgiks on ansamblimängu kandepinna laiendamine. Residentuuriga kaasneb võimalus toetada uute ansamblite moodustamist ja luua professionaalne ning inspireeriv keskkond regulaarselt tegutsevatele instrumentaalansamblitele Eestis. Residentuur annab muuhulgas võimaluse uute mänedžmendi formaatide testimiseks ja kasutamiseks ning repertuaari uuendamiseks.

  {Üldised tingimused}

  • Residentuuriprogrammi pikkuseks on kaks aastat.
  • Ansambliliikmete vanuse ülempiir on 35 aastat.
  • Enamik ansambli liikmetest peavad olema Eesti kodanikud, alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa omanikud ning omandanud või omandamas vastavat eriala rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) kõrgkoolis.
  • Ansambel valib endale personaalse mänedžeri. Mänedžeri ülesandeks on koostöös ansambliga kontserttegevuse planeerimine ja elluviimine, sh residentuuriprogrammi planeerimine, kontsertide organiseerimine Eestis ja välismaal ning kontserdipaikade valikul uudsete ja inspireerivate lahenduste leidmine, suhtekorraldus, finantseeri-mistaotluste ettevalmistamine, kaasrahastajate leidmine ja dokumentatsiooni ning aruandluse haldamine.
  • Residentuuriprogrammi valitud ansamblil on kohustus esitada kahe aasta jooksul vähemalt kaheksa kontserti vähemalt nelja erineva kavaga.
  • Vähemalt kahes kontserdikavas on kohustuslik esitada Eesti muusikat, sh uudisloomingut.
  • Residentuuriprogrammi edukaks läbimiseks peab ansambel tagama oma - ja/või kaasfinantseeringu.
  • Oluline on rahvusvahelistes erialavõrgustikes osalemine. Ansamblil koos mänedžeriga on soovituslik osaleda ka mõnes rahvusvahelises residentuuriprogrammis.
  Residentuuriprogrammi kandideerimiseks tuleb paaritu aasta 10. jaanuariks esitada helikunsti sihtkapitali nõukogule: 
  1. ansambliliikmete ja mänedžeri motivatsioonikiri sooviga osaleda residentuuriprogrammis, 
  2. ansambli liikmete viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus, 
  3. vähemalt 20 minutiline video ansambli esinemisest, 
  4. mis peab sisaldama teoseid või teose osasid erinevatest ajastutest; 
  5. mänedžeri CV.

  Sihtkapital teeb kandidaatide hulgast valiku hiljemalt paaritu aasta 1. veebruariks.
  Vajadusel korral on sihtkapitalil õigus kaasata valikute tegemisel eksperte.

  Residentuuriprogrammi koosseisud otsustab sihtkapitali nõukogu paarisarvuliste aastate septembris. (muudeti 5.10.2022)

  Residentuuriprogrammi toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused

  {Projektitoetused}

  Vt ka Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord p 2.1.7. Instrumentaalansambli residentuuriprogramm

  Projektitoetuse taotluse saab esitada juriidiline isik kes on ansambliga lepinguliselt seotud (ansambli liikmed koos mänedžeriga või ansambli liige või mänedžer vm sarnane kooslus).

  1. Kontsertide korraldamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus(ed). Taotluses peab olema märgitud kontsertide toimumise aeg, koht ja kava, reklaami- ja turundusplaan, kaas- rahastajatelt saadav tulu ning piletitulu. Kontsertide korraldamise toetusest saab katta kontserdipaikade rendi, transpordi, reklaami ja turunduskulud residentuuriprogrammi perioodil maksimaalselt kuni 16 000 euro ulatuses. Omaosalus ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% kulude kogumahust.
  2. Kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotluses peavad olema välja toodud teosed, mida salvestatakse (tracklist), kavandatavad tegevused (sh koostööpartnerid, salvestuskoht, helirežissöör, plaadi kujundaja), detailne eelarve, planeeritav tiraaž ning levitamise plaan. Toetusest saab katta plaadi väljaandmiskulud ja helirežissööri tasu residentuuriprogrammi perioodil kuni 2 000 euro ulatuses. Omaosalus ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% kulude kogumahust.
  3. Mänedžeri palkamiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus 20. veebruariks. Projektitoetusest saab katta mänedžeri kahe aasta palgafondi kulud summas kuni 10 848 (aastas kuni 5 424) eurot. Toetus makstakse välja võrdsetes osades kvartaalselt kahe aasta jooksul. Vähemalt 10%-se omaosalusena on aktsepteeritav ka mänedžeri muude kulude katteks arvestatud mitterahaline panus (sidekulud, IT kulud, bürookulud jms). Taotlus peab kajastama mänedžeri visiooni ansambliga koostööks. Kui residentuuriprogrammi perioodil mänedžeri ja ansambli koostöö katkeb, tuleb sellest Kultuurkapitali koheselt teavitada. Koostöö katkemise korral on Kultuurkapitalil õigus jätta toetus või selle osa(d) välja maksmata.
  4. Ansambli rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemiseks tuleb esitada projektitoetuse taotlus. Taotlus peab sisaldama rahvusvahelise residentuuriprogrammi tutvustust, programmis osalemise perioodi ning kinnituskirja, et ansamblil koos mänedžeriga on võimalik osaleda rahvusvahelises residentuuriprogrammis. Rahvusvahelises residentuuriprogrammis osalemise toetusest saab katta osavõtutasu ning transpordi- ja majutuskulud.

  {Loometöötoetus uudisloomingu kirjutamiseks}

  Vt ka Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord p 2.3.6. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi raames eraldatakse loometöötoetus heliloojale uudisloomingu kirjutamiseks

  Heliloomingu tellimiseks saadab Heliloojate Liit paaritu aasta 1. veebruariks Kultuurkapitalile info Eesti heliloojatest, kes on valmis instrumentaalansamblile muusikat looma. Ansambel valib nende hulgast välja helilooja, kellega soovitakse loomingulist koostööd teha. Helilooja teeb loometöötoetuse taotluse Kultuurkapitalile, lisades sellele ansambli kinnituse. Toetuse suurus on kuni 4 000 eurot. (muudeti 5.10.2022)

  Loometöötoetuse taotluse esitab helilooja üldjuhul 20. veebruariks.

  {Loomingulised stipendiumid}

  Vt ka Helikunsti sihtkapitali raha jagamise kord p 3.1.5. Instrumentaalansambli residentuuriprogrammi loominguline stipendium

  Helikunsti sihtkapital algatab 20. veebruari taotlusvoorus igale ansambli liikmele residentuuriprogrammi aastase loomingulise stipendiumi kavade õppimiseks summas 3 600 eurot (stipendium makstakse välja kord kvartalis, summas 900 eurot).

  Ansambli mänedžer peab esitama vähemalt esimese aasta kontsertide kava sihtkapitalile tutvumiseks hiljemalt paaritu aasta 20. veebruariks. (muudeti 5.10.2022)

  Teise aasta stipendiumi määramiseks peab mänedžer esitama hiljemalt paaritule aastale järgneva aasta 20. veebruariks sihtkapitalile kokkuvõtte ansambli esimese aasta tegevusest ja teise aasta plaani. (muudeti 5.10.2022)