Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Statuudiga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 ning Hasartmängumaksu seaduse § 7 lg 2 alusel Kultuurkapitali kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö edendamiseks (edaspidi nimetatud õppejõudude loometegevuse toetamiseks) stipendiumide taotlemise tingimused. Kultuurkapitali stipendiumide taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev statuut on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast.

  {1.2. Õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi eesmärgid}

  Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada avalik-õiguslike ülikoolide kunstide ja rahvakultuuri loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi loomeerialasid õpetavate ülikoolide konkurentsivõimet ja edukat akrediteerimist.

  1.3. Eralduste liigid

  Kultuurkapital eraldab õppejõudude loometegevuse toetamiseks stipendiume.

  1.4. Taotluse esitaja

  Taotluse võivad esitada avalik-õiguslikus ülikoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega.

  1.5. Stipendiumi saaja

  Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  1.6. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Taotlus tuleb esitada kas kirjanduse, helikunsti, kujutava ja rakenduskunsti, arhitektuuri, näitekunsti, audiovisuaalse kunsti või rahvakultuuri sihtkapitalile. Juhul kui loometöö hõlmab mitut valdkonda tuleb taotlus esitada ühe valdkonna sihtkapitalile.

  1.7. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus tuleb esitada 21. augustiks. Tähtaja sattumisel puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas

  Juhul, kui taotletava stipendiumiga seotud loometöö puudutab kolmandate isikute õigusi, peab stipendiumi taotleja kinnitama, et toetatava stipendiumiga ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatava tegevustega.

  {2. Stipendiumi taotlemise tingimused}

  2.1. Taotluses peavad olema märgitud:

  • loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks;
  • ülikooli nimi, kus õppejõud töötab;
  • eriala, mida õppejõud selles ülikoolis õpetab;
  • töökoormus.

  2.2. Taotlusele tuleb lisada ülikooli soovituskiri, mis sisaldab käesoleva korra punktis

  3.4. kehtestatud stipendiumide arvu jagunemisi ning viimase kahe aasta loominguline biograafia.

  {3. Stipendiumide arv, suurus ja jagunemine valdkonniti}

  3.1. Kultuurkapital eraldab üldjuhul 50 stipendiumi aastas. Juhul kui hasartmängumaksu seadusest tulenevalt ei ole Kultuurkapitalile laekunud piisavalt sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus jätta stipendiumid eraldamata. Kui Hasartmängumaksu seadusest tulenevalt on laekunud rohkem sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus eraldada rohkem kui 50 stipendiumi aastas. (muudetud 2.10.2019)

  3.2. Stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas.

  3.3. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  3.4. Stipendiumide arv jaguneb valdkonniti, ülikoolide lõikes järgnevalt:

  • kirjandus: 4 stipendiumi sh vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • helikunst: 13 stipendiumi sh vähemalt 11 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele; (muudetud 19.08.2020)
  • kujutav ja rakenduskunst: 14 stipendiumi sh vähemalt 12 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • arhitektuur: 3 stipendiumi sh vähemalt 2 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • näitekunst: 4 stipendiumi sh vähemalt 1 stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • audiovisuaalne kunst: 6 stipendiumi sh vähemalt 5 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • rahvakultuur: 6 stipendiumi sh vähemalt 5 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele. (muudetud 29.06.2020)

  3.5. Juhul kui hasartmängumaksu seadusest tulenevalt on võimalik eraldada rohkem kui 50 stipendiumi aastas, otsustab Kultuurkapitali nõukogu stipendiumi saajad sihtkapitalidest edasi saadetud taotluste alusel. (lisatud 2.10.2019)

  {4. Stipendiumide eraldamine}

  4.1. Sihtkapital kinnitab stipendiumi kandidaadid esitatud taotluste alusel, arvestades punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisi.
  4.2. Juhul kui sihtkapitalile ei ole laekunud taotlusi vastavalt punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisele, on sihtkapitalil õigus kinnitada stipendiumid arvestamata punktis 3.4 sätestatud ülikoolidele kinnitatud stipendiumide jagunemisi.
  4.3. Sihtkapitalil on õigus jätta stipendiumid kinnitamata, kui selleks on motiveeritud põhjus.
  4.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab õppejõududele stipendiumid sihtkapitalide esitatud stipendiumikandidaatide nimekirja alusel arvestades punktis 3.4. sätestatud stipendiumide jagunemisi.
  4.5. Juhul kui sihtkapitalide nimekirjade alusel ei ole võimalik eraldada stipendiume vastavalt punktis 3.4. sätestatud jagunemistele on Kultuurkapitali nõukogul õigus eraldada stipendiumid arvestamata punktis 3.4 sätestatud stipendiumide jagunemisi nii valdkonniti kui ka ülikoolide lõikes.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 02.10.2019 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 7/2019-S09; 
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09;
  Muudetud 19.08.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 5/2020-S09;