Näitekunsti sihtkapital

  Näitekunsti sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) §2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide,  toetuste  ja loometöötasude (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) maksmise alused ning taotlemise tingimused (edaspidi nimetatud raha jagamise kord). Taotluste menetlemine, eralduste tegemine ja maksmine ning lepingute sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on kehtestatud „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

  {1.2. Näitekunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Näitekunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on eesti professionaalse teatrimaastiku arendamine, jäädvustamine ja säilitamine.

  Selle nimel toetab sihtkapital:

  • otsingulisi loomingulisi projekte ja lavastusi;
  • Eesti Teatriliidu kirjastus- ja sotsiaaltegevust, erialaliite;
  • Eesti teatri aastaauhindade väljaandmist;
  • erialast enesetäiendamist, sh teatrite külastamise, projektides või lavastustes osalemise ja teadustööga seotud sõite;
  • Eesti teatrite välisfestivalidel osalemist;
  • etenduskunstifestivale;
  • meistriklasside, residentuuride, konverentside jms korraldamist Eestis;
  • erialaseid välisõpinguid üldjuhul alates magistritasemest või erialadel mida Eestis ei õpetata;
  • külalislavastajate, -kunstnike, -koreograafide kutsumise kaasrahastamist;
  • Eesti näitekirjanduse arendamist, näidendivõistluste finantseerimist;
  • erialast kirjastustegevust;
  • Eesti teatrimaastikul ennast tõestanud loovisikuid;
  • etenduskunsti edendavaid projekte, eri kunstiliike põimivad lavastusi jms;
  • teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Loomingulist stipendiumi ja loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. Alaealise lapse eest võib taotluse esitada tema seaduslik esindaja. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Elutöötoetuse, stipendiumi ja loometöötasu võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemia ettepaneku saab esitada ka e-posti teel aadressil naitekunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {1.7. Eraldusotsuse tegemine}

  Sihtkapital teeb eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel. 

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega. 

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb eraldusotsuse tegemisele eelneval päeval Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;

  1.9.2. isikule, kellel on eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga nõutav aruanne esitamata;

  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes ei ole esitanud nõutud aruannet tähtaegselt;

  1.9.4. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;

  1.9.5. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel. 

  {1.10. Eraldustega seotud andmete avalikustamine ning toetuse äramärkimine}

  1.10.1 Kultuurkapital avalikustab esitatud taotluste eesmärgid, taotletava summa ja eraldusotsused oma kodulehel aadressiga https://www.kulka.ee/avalik-teave ning nõukogu otsuse alusel ka teistes meediakanalites.

  1.10.2 Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel. 

  {1.11. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.  

  {1.12. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse näitekunsti edendavate, tutvustavate, populariseeri-vate või jäädvustavate tegevuste, ürituste ja sündmuste toetamiseks.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi või esietendunuid lavastusi ja projekte;
  • heategevusprojekte; 
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • üldjuhul ruumide üürimist, tehnika ja põhivara ostmist;
  • harrastus- ja huvitegevust, sh üldharidus- ja kutsekoolide ning huviringide tegevust;
  • üldjuhul diplomilavastusi, tasemeõppe või erialakoolide projekte;
  • üldjuhul ühekordselt esitatavaid projekte ja lavastusi;
  • toitlustamist, päevarahasid, viisasid, kindlustusi, vaktsineerimist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus või detailne eelarve.
  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • projekti vastavust näitekunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • ürituse või sündmuse väärtust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist erialast tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.5.1. Lavastusprojektid jt etenduskunsti edendavad projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus, sünopsis;
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • informatsioon esietenduse jm esitluse kohta, sh koht, aeg jms;
  • prognoositav etenduse pikkus ning proovide ja etendumiskordade arv (eelistatud on 5 või enam korda), planeeritavad etendamispaigad (ja nende kinnituskirjad);
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused, kaasfinantseerijad, piletimüügitulu);
  • lavastusmeeskonna ja esitajate nimed, CV-d ja kinnituskirjad;
  • projekti teostumise tähtaeg;
  • taotlust on võimalik esitada juriidilisel isikul või FIE-l (va tasuta sündmused);
  • toetuse saaja kohustub projektis osalejate tasud välja maksma lepingute või arvete alusel, mis sisaldavad tööjõumakse.

  {2.1.5.2. Etenduskunstifestivalide, meistriklasside, konverentside ja teiste sündmuste korraldamise projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • programm, tegevuskava, ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • kokkuleppeid kinnitavad kirjad toimumiskohtadelt, külalistelt vt koostööpartneritelt;
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused, kaasfinantseerijad, piletimüügitulu);
  • hinnapakkumised tegevustele, mille rahastamiseks toetust taotletakse (transport, öömaja jne);
  • turundusplaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.5.3. Erialased sõidud, valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • taotleja (üritusel osaleja) tutvustus (CV, lühiülevaade senisest tegevusest);
  • ürituse toimumise aeg ja koht (võimalusel kutse korraldajatelt, registreerumiskinnitus vm);
  • reisi plaan ja eesmärk – milliseid teatreid, festivale, etendusi ja muuseume külastatakse, millistel konverentsidel, seminaridel või õpitubades osaletakse;
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
  • detailne eelarve, sh hinnapakkumised (lennupiletite, öömaja jm);
  • projekti teostumise tähtaeg;
  • info festivali/kutsuja/korraldaja poolt honorari jt tasude maksmise või mittemaksmise kohta.
  Erialaste sõitude ja valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektides on ööbimistoetuse piirmääraks 75 eurot ööpäevas ühe inimese kohta.

  {2.1.5.4. Trükiste projektid jm erialane kirjastustegevus}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • mitteperioodilise trükise käsikiri või näide käsikirjast;
  • tõlketeose puhul tõlgitav teos või selle sisuline kokkuvõte ja tõlkenäidis;
  • autorite/tõlkijate/kujundajate/toimetajate elulookirjeldused (CV-d) ja kinnituskirjad;
  • trükikoja või kirjastuse hinnapakkumine;
  • detailne eelarve sh maht ja levitamisplaan;
  • trükise vorm, turundusplaan ja e-trükisena levitamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.5.5. Enesetäienduse (koolitustel, kursustel osalemine) toetuse projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • taotleja (üritusel osaleja) tutvustus (CV, lühiülevaade senisest tegevusest);
  • soovitavalt valdkonnas tunnustatud inimeste soovitus- või huvikirjad;
  • toimumise aeg ja koht (registreerumiskinnitus vm);
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan ja Kultuurkapitalist taotletavate kulude hinnapakkumised;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.1.5.6. Teatrikunsti jäädvustamise, säilitamise, salvestamise ja muud projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • tegevuskava, ajaplaan;
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan ja Kultuurkapitalist taotletavate kulude hinnapakkumised;
  • salvestiste loend, näidiste failid või lingid,
  • levitamise plaan;
  • projekti teostumise tähtaeg.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonnas tegutsevad erialaliidud ja erialaühendused ning juriidilised isikud kes regulaarselt võimaldavad residentuure.

  {2.2.2. Erialaliidu/erialaühenduse tegevustoetuse taotlus peab sisaldama}

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • eelarvet ja rahastamisplaani sh omatulu (liikmemaksud jms) kui ka teiste toetajate panust;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid);
  • liikmete arvu ja liikmemaksu suurust.

  {2.2.3. Residentuuri tegevustoetuse taotlus peab sisaldama}

  • eesmärke;
  • eelarvet;
  • perioodi.

  2.2.4. Residentuuri tegevustoetuse piirmäärad: 

  • kahenädalase residentuuri võimaldamise toetuse suurus on 125 eurot;
  • ühe kuu pikkuse residentuuri võimaldamise toetuse suurus on 250 eurot.

  2.2.5 Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamist.

  2.2.6. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  {2.3. Elutöötoetused}

  {2.3.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.3.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.1.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.3.1.3. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.3.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.3.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.
  2.3.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
  2.3.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.4. Juubelitoetused}

  2.4.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud loomeinimestele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.4.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.4.3. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.
  2.4.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.

  {2.5. Ravimi- ja matusetoetused}

  2.5.1. Sihtkapital võib eraldada omal algatusel ravimi- ja matusetoetust. 

  2.5.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot kvartalis. Matusetoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida eraldatakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. Loominguline stipendium}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele (sh lavastajatele, kunstnikele, dramaturgidele, näitlejatele, koreograafidele, tantsijatele, teatriteadlastele jt) loometööle pühendumise, teadusliku ja erialase tegevuse, võimete arendamise ja enesetäiendamise eesmärgil.

  3.1.2 Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.1.3 Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 5000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.1.4 Loomingulist stipendiumi ei ole võimalik taotleda konkreetse teose ja/või esituse loomiseks, st loominguliseks tegevuseks, mille tulemusena sünnib autori- ja/või esitajaõiguse alla kuuluv teos ja/või esitus.

  3.1.5 Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.

  3.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.

  3.2.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.

  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendiumi suurus on 20 000 eurot.

  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  {3.3.1. Õppestipendium Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele}

  3.3.1.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele.
  3.3.1.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 400 eurot.

  3.3.1.3. Õppestipendiume saavad oma õpilastele taotleda teatrikunsti valdkonna riiklikult akrediteeritud õppekavaga koolid (st kõrgkoolid, rakendusliku kõrghariduse ja kutseõppe õppekavaga koolid).

  3.3.1.4. Taotlus peab sisaldama stipendiumile kandideerija nime, õpitavat eriala ja isikuandmeid.

  {3.3.2. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.3.2.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks valdkonna bakalaureusekraadi või sellega võrdsustatud erialadiplomit omavatele tudengitele.

  3.3.2.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 10 000 eurot õppeaastas. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.3.2.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • kinnituskirja vastuvõtvalt õppeasutuselt;
  • sisulist (kooli, eriala) põhjendust, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada;
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani;
  • bakalaureusediplomit (või sellega võrdsustatud erialadiplomit);
  • CV-d, töö- ja õpingutulemusi, tööandjate ja õpetajate soovitust;
  • stipendiumi perioodi.

  3.3.2.5. Sihtkapital lähtub stipendiumi eraldamisel taotleja tulemustest oma erialal.

  {3.4. Erialastipendium}

  3.4.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada pühendumist erialasele arengule või tegevusele. Sihtkapital toetab stipendiumiga aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, teadlasi, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.

  3.4.2. Stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot.

  3.4.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.4.4. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
  • näiteid eelnevatest töödest;
  • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest);
  • stipendiumi perioodi.

  3.4.5. Erialastipendium eraldatakse taotluse alusel.

  {3.5. Residentuuristipendium}

  3.5.1. Residentuuristipendiumi eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna professionaalidel pühenduda loomingulisele tegevusele.

  3.5.2. Residentuuristipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale ja residentuure avaliku konkursi alusel korraldavad asutused stipendiumide edasimaksmiseks füüsilistele isikutele.

  3.5.3. Residentuure avaliku konkursi alusel korraldava asutuse taotlus peab sisaldama: 

  • teavet avaliku konkursi väljakuulutamise kohta;
  • teavet residentuuri eesmärkide, perioodi ja kulude kohta (eelarvet).
  3.5.4. Füüsilise isiku taotlus peab sisaldama:
  • eesmärke;
  • CV-d sh näiteid eelnevatest töödest;
  • perioodi;
  • residentuuri toimumise koha kinnituskirja;
  • informatsiooni ettenäitamise aja ja koha kohta.

  3.5.5. Residentuuristipendiumi piirmäärad:

  kahenädalase stipendiumi suurus on 500 eurot;
  ühe kuu pikkuse stipendiumi suurus on 1000 eurot.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia – näitekunsti valdkonna aastapreemia}

  4.1. Peapreemia – näitekunsti valdkonna aastapreemia

  4.1.1. Silmapaistva tegevuse ja valdkonna arengusse panustajate tunnustamiseks eraldab sihtkapital igal aastal ühe peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.2. Näitekunsti sihtkapitali preemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab Eesti teatri auhinnasaajate tunnustamiseks preemiaid ja nimelisi preemiaid.

  4.2.2. Preemiate väljaandmine toimub koostöös Eesti Teatriliiduga.

  4.2.3. Eesti teatri auhinnasaajad valitakse preemiate statuutide alusel, preemiate statuudid kinnitatakse sihtkapitali poolt Eesti Teatriliidu ettepanekul.

  4.2.4. Preemiate suurus on kuni 2000 eurot.

  4.2.5. Ettepaneku auhindade saajatele preemiate eraldamiseks esitab Eesti Teatriliit. Ettepanek peab sisaldama infot preemiate žüriide koosseisu, preemiate arvu ja suuruse kohta.

  4.2.6. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.2.7. Preemiasaajate tunnustamine toimub Rahvusvahelise Teatripäeva tähistamise üritusel 27. märtsil või teistel preemiate statuudiga määratud aegadel.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 12 000 eurot.

  4.3.3. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada 20. augustiks.

  4.3.4. Sihtkapital eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.3.5. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}
  4.4.1. Näitekunsti tunnustuspreemia

  4.4.1.1. Näitekunsti tunnustuspreemiaga tunnustatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.1.2 Tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.1.3 Näitekunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {5. LOOMETÖÖTASU}

  5.1. Loometöötasu maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, saada selle töö eest mõistlikku tasu ja sellele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.  

  5.2. Loometöötasu saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.

  5.3. Loometöötasu maksmiseks sõlmitakse tähtajaline käsundusleping.

  5.4. Loometöötasu jagatakse üldjuhul loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja kord kuus.

  5.5. Loometöötasu võib välja maksta ka loomeperioodist lühema aja jooksul. Sellisel juhul otsustab sihtkapital väljamaksete arvu arvestusega, et üks väljamakse tehakse ühes kalendrikuus ja määrab väljamaksete tegemise ajavahemiku. Väljamaksed võib määrata loomeperioodi alguse- või lõpukuudele või ka määratud ajavahemikuks peale teose valmimist. Loometöötasu võib määrata ka üheks kuuks.

  5.6. Loometöötasu saajal tekib õigus ravikindlustusele, kui vähemalt üheks kuuks määratud loometöötasu brutosummalt (summalt, millest arvatakse maha tulumaks ja muud seadusega ettenähtud maksed) arvutatud sotsiaalmaks on võrdne või suurem sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäärast. Igaks aastaks määratakse valitsuse ja tööandjate kokkuleppest lähtuvalt uus brutotasu summa, mis tagab ravikindlustuse. Üldjuhul on selleks eelmise aasta töötasu alammäär.

  5.7. Loometöötasu taotlus peab sisaldama:

  • ettevalmistatava/loodava teose või esituse kirjeldus;
  • teose loomise või esituse ajakava;
  • taotluse esitamise põhjus, eesmärk ja vajadus;
  • loometöö teostaja erialane lühitutvustus (CV);
  • olemasolul kokkulepped loodava teose esitamiseks.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2024-S09, 27. 03.2024. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.