Aruande esitamine

Millisele lepingule pean tegema aruande?

Aruande peab tegema sihtotstarbelise toetuse lepingule. Toetus-, preemia-, ja stipendiumilepingule ei ole vaja aruannet esitada.

Kust saan aruandeblanketi?

Eeltäidetud (vastavalt esitatud taotlusele) aruandeblanketi leiate e-kulkast. Eeltäidetud aruandeblankett tekib lepingu jõustumisel automaatselt.

Kas aruannet võib enne toetuse kasutamise tähtaja lõppemist esitada?

Jah, aruande saab esitada enne toetuse kasutamise aja lõppemist. Eeltäidetud aruandevorm asub e-kulkas lepingu jõustumisel.

Mida teha, kui eelarve muutus palju võrreldes planeerituga?

Kui eelarves toimub suuri muudatusi, on vaja esitada lepingu muutmise avaldus ning lisada uus eelarve. Avalduse vaatab läbi sihtkapitali või ekspertgrupi komisjon, kes otsustab eelarve muudatuse kinnitada või mitte kinnitada.

Mida teha, kui üks eelarverida muutus projekti käigus oluliselt?

Juhul kui eelarve kulurida muutus projekti käigus oluliselt, on seda vaja selgitada aruande sisulises osas.

Mida teha, kui muutsin töö käigus eesmärki?

Lepingu eesmärki omaalgatuslikult muuta ei tohi. Eesmärgi muutmiseks tuleb esitada lepingu muutmise avaldus ning sihtkapital või ekspertgrupp vaatab selle läbi ja teeb vastavasisulise otsuse.

Miks sain aruande esitamise meeldetuletuse, kuigi esitasin tähtaja pikendamise avalduse?

Meeldetuletuskirjad aruande esitamiseks tulevad automaatselt, olenemata sellest, et olete esitanud avalduse. 

Mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse või kasutamata jäägi tagastamine

Toetuse saajal on kohustus tagastada mittesihipäraselt kasutatud toetus 10 tööpäeva jooksul alates Kultuurkapitalilt kirjaliku tagasinõude teate saamisest. Kui toetuse saaja ei tagasta toetust tähtaegselt, on Kultuurkapitalil õigus nõuda toetuse saajalt viivisintressi 7% toetuse summalt aastas iga toetuse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest. Toetus, mida ei kasutatud (sh kasutamata jääk), kuulub Kultuurkapitalile tagastamisele koos aruande esitamisega.

Kas FIE saab esitada arve iseendale?

FIE-l ei ole õigust esitada arvet iseendale.

Näiteks: eraisik esitab taotluse ja kirjutab taotluses, et esinemistasu eest arve esitab tema enda FIE, siis see ei ole seaduslik ja seega ei saa olla abikõlbulik.

FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad)

FIE ei saa olla ise endale tööandjaks (ehk näiteks kontserdi eest tasu maksjaks)


Maksuameti lehelt saab selle kohta rohkem lugeda pikemalt:

https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/ettevotjale/fuusilisest-isikust-ettevotjale-fie

Aruanne tuleb esitada e-kulkas