Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõige 4 täitmiseks.

  PS! Lisaks üldisele korrale on igal sihtkapitalil  ja ekspertgrupil eraldi oma jaotamise põhimõtted, millega palume tutvuda enne taotluse esitamist, samuti palume tutvuda riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtetega Kultuurkapitalis!

  1. peatükk

  Üldsätted 

  1.1. Käesoleva korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide preemiate, stipendiumide ja toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, määramise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise alused.

  1.2. Preemiat, stipendiumi või toetust ei määrata isikule, kes on jätnud esitamata ettenähtud aruande või tagastamata toetuse, mida ta pole sihipäraselt kasutanud.

  1.3. Kultuurkapital avalikustab esitatud taotlused ja eraldusotsused kodulehel www.kulka.ee.

  1.4. Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

   2. peatükk

  Toetuste taotlemise, määramise ja maksmise alused

  Kultuurkapital maksab loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetusi ning projekti- ja tegevustoetusi.

  TOETUSED

  2.1. Projektitoetused 

  Projektitoetuste eesmärk on kaunite kunstide, rahvakultuuri ning spordi edendamise, tutvustamise, populariseerimise ning kultuuripärandi säilitamise ja mälestuste jäädvustamise toetamine. 

  2.1.1.  Projektitoetusi võivad eraldada sihtkapitalid ja ekspertgrupid oma valdkonna või maakonna projektidele. 

  2.1.2.  Kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise otsustab Kultuurkapitali nõukogu. 

  2.1.3.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.1.4.  Vormikohane taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile taotluskeskkonna e-kulka (edaspidi e-kulka) kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja 20. novembriks

  2.1.5.  Toetust ei saa taotleda:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  • ehitus- ja renoveerimistöödeks v.a riiklikult tähtsad kultuuriobjektid (EKS §2 p 5). 

  2.1.6.  Projektitoetusi ei eraldata:

  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras. 

  2.1.7.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust. Igal sihtkapitalil ja ekspertgrupil on õigus omaosaluse või kaasfinantseerimise määra suurendada.

  2.1.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga sihtotstarbelise toetuslepingu.

  2.1.9.  Projektitoetused makstakse välja toetuse eraldanud sihtkapitali, ekspertgrupi või Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  2.1.10.  Projektitoetuse eraldamise põhimõtted ja tingimused sätestatakse iga sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi ja Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras.  

  2.2. Tegevustoetused 

  Tegevustoetuse maksmise eesmärk on toetada loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.  

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.  

  2.2.2. Vormikohane taotlus tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras)

  2.2.3. Tegevustoetuse määramisel hinnatakse püstitatud eesmärkide olulisust vastava valdkonna (loomeala) edendamiseks. 

  2.2.4. Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga sihtotstarbelise toetuse lepingu.

  2.2.5. Tegevustoetused makstakse välja toetuse eraldanud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest.  

  2.2.6.  Tegevustoetuse eraldamise alused ja tingimused sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras.  

  2.3. Loometöötoetused 

  Kultuurkapitali loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos. 

  2.3.1.  Loometöötoetusi võivad määrata oma valdkonna või maakonna loovisikule sihtkapitalid ja ekspertgrupid. 

  2.3.2.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.3.3. Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras)

  2.3.4.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu. 

  2.3.5.  Loometöötoetus makstakse välja toetuse määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  2.3.6.  Loometöötoetuste liigid, arv liikide lõikes, toetuse suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  2.4. Elutöötoetused 

  Elutöötoetuste maksmise eesmärk on toetada kultuuri- ja spordialal teenekaid inimesi.

  Kultuurkapital määrab ja maksab regulaarseid ja ühekordseid elutöötoetusi. 

  2.4.1. Regulaarsed elutöötoetused  

  2.4.1.1.     Regulaarseid elutöötoetusi võivad määrata sihtkapitalid oma valdkonna teenekatele inimestele ja Kultuurkapitali nõukogu enim silma paistnud teenekatele inimestele.  

  2.4.1.2.     Regulaarse elutöötoetuse suurus on kuni 770 eurot kvartalis. 

  2.4.1.3.     Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni. 

  2.4.1.4.     Regulaarsed elutöötoetused makstakse välja elutöötoetuse määranud sihtkapitali või Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. 

  2.4.2.  Ühekordsed elutöötoetused 

  2.4.2.1.     Ühekordseid elutöötoetusi võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid oma valdkonna või maakonna teenekale loovisikule. 

  2.4.2.2.     Ühekordse elutöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.4.2.3.     Taotlus ühekordse elutöötoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  2.4.2.4.     Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu. 

  2.4.2.5.     Ühekordsed elutöötoetused makstakse välja toetuse määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  2.4.2.6.     Ühekordsete elutöötoetuste suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  2.5. Juubelitoetused 

  Juubelitoetuse maksmise eesmärk on tunnustada ja toetada silmapaistvaid kultuuri- või spordialal teenekaid isikuid või kollektiive nende juubelite puhul. 

  2.5.1.  Juubelitoetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.5.2.  Juubelitoetust võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid. 

  2.5.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  2.5.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  2.5.5.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu. 

  2.5.6.  Juubelitoetused makstakse välja toetuse määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  2.5.7.  Juubelitoetuste suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  2.6. Ravimitoetused

  Ravimitoetuse maksmise eesmärk on toetada kultuuri- või spordialal silma paistnud isikute ravimi- või ravikulude katmist.

  2.6.1.  Ravimitoetus määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule ravimikulude katteks.

  2.6.2.  Ravimitoetust võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid.

  2.6.3.  Ravimitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.6.4. Taotlus toetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  2.6.5.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu.

  2.6.6.  Ravimitoetused makstakse välja toetuse määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  2.6.7.  Ravimitoetuste suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  2.7. Matusetoetused 

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist ning tema perekonda.  

  2.7.1.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule. 

  2.7.2.  Matusetoetusi võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid. 

  2.7.3.  Matusetoetuse suuruse otsustab sihtkapital või ekspertgrupp. 

  2.7.4.  Taotlus matusetoetuse määramiseks või matusekulude katmiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise kord ja tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  2.7.5.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu. 

  2.7.6.  Matusetoetused makstakse välja toetuse määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  2.7.7.  Suurte avalike matustega seotud kulude katmiseks määratud toetus makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. 

  3. peatükk

  Stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise alused

  Kultuurkapitali stipendiumide maksmise eesmärk on võimaldada loome- ja spordiinimestele teadmiste või oskuste omandamist, võimete arendamist ning teaduslikule või erialasele tegevusele pühendumist. 

  Kultuurkapital maksab „Ela ja sära“ stipendiume, loomingulisi, spordi-, õppe- ja erialastipendiume ning loomemaja ja külaliskriitiku stipendiume. 

  3.1. „Ela ja sära“ stipendium

  3.1.1.  „Ela ja sära“ stipendium määratakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks. 

  3.1.2.  Igal aastal antakse välja kuni 16 (igas valdkonnas 2) „Ela ja sära“ stipendiumi. 

  3.1.3.  „Ela ja sära“ stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas. 

  3.1.4. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud. 

  3.1.5.  „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.  

  3.1.6.  Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta  

  3.1.7.  „Ela ja sära“ stipendiumi määrab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel. 

  3.1.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.1.9.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. 

  3.1.10.  „Ela ja sära“ stipendiume makstakse Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.  

  3.2. Loomingulised stipendiumid 

  Loominguliste stipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele. 

  3.2.1. Loomingulisi stipendiume võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid oma valdkonnas või maakonnas tegutsevale loovisikule. 

  3.2.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ja juriidilised isikud. 

  3.2.3. Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile        e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  3.2.4. Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.2.5. Loomingulised stipendiumid makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  3.2.6. Loominguliste stipendiumide liigid, arv liikide lõikes, stipendiumi suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras.  

  3.3. Spordistipendiumid

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.  

  3.3.1.  Spordistipendiume võivad määrata kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning maakondlikud ekspertgrupid. 

  3.3.2.  Spordistipendiumide määramist oma organisatsiooni sportlasele saavad taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses. 

  3.3.3.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile                    e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  3.3.4.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.3.5.  Spordistipendium makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  3.3.6.  Spordistipendiumide arv, stipendiumi suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse kehakultuuri ja spordi sihtkapitali ning iga maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  3.4. Õppestipendiumid 

  Õppestipendiumide eesmärk on võimaldada loome- ja spordiinimestele teadmiste ja oskuste omandamist ning enesetäiendamist. 

  3.4.1.  Õppestipendiume võivad määrata oma valdkonna või maakonna loome- või spordiinimestele sihtkapitalid või ekspertgrupid. 

  3.4.2.  Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  3.4.3.  Vormikohane taotlus õppestipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  3.4.4.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.4.5.  Õppestipendiumid makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  3.4.6.  Õppestipendiumide liigid, arv liikide lõikes, stipendiumi suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  3.5. Erialastipendiumid 

  Erialastipendiumide eesmärk on toetada loomeinimeste erialasele tegevusele pühendumist. 

  3.5.1.  Erialastipendiume võivad määrata oma valdkonna või maakonna loome- või spordiinimestele sihtkapitalid või ekspertgrupid. 

  3.5.2.  Erialastipendiumi määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. 

  3.5.3.  Vormikohane taotlus erialastipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  3.5.4.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.5.5.  Erialastipendiumid makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali või ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  3.5.6.  Erialastipendiumide liigid, arv liikide lõikes, stipendiumi suurus, määramise ja maksmise tingimused ning taotluste esitamise tähtajad sätestaks iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  3.6. Loomemaja stipendium

  Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist. 

  3.6.1.  Loomemaja stipendiumi võivad määrata oma valdkonna loomeinimestele sihtkapitalid.

  3.6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 1 600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud.  

  3.6.3.  Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud. 

  3.6.4.  Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks

  3.6.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal. Taotlusele tuleb lisada valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe ja taotleja elulookirjeldus. 

  3.6.6.  Loomemaja stipendium määratakse laekunud taotluste analüüsi tulemusel ning vahendite olemasolul. 

  3.6.7.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.6.8.  Loomemaja stipendium makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali rahalistest vahenditest. 

  3.7. Külaliskriitiku stipendium

  Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuurielu tutvustamine rahvusvahelises meedias ja selle kaudu Eesti kultuuri rahvusvaheline tutvustamine. 

  3.7.1.  Külaliskriitiku stipendiumi määrab sihtkapital rahvusvahelise tippkriitiku osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritus(t)el.  

  3.7.2.  Stipendiumi suurus on kuni 1 300 eurot. Stipendium katab osaliselt külaliskriitiku sõidukulud ja majutuskulud Eestis.  

  3.7.3.  Stipendiumi võivad taotleda juriidilised isikud. 

  3.7.4.  Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks

  3.7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet kultuuriüritustest, kuhu külaliskriitiku osalemist soovitakse. Taotlusele tuleb lisada andmed kriitiku kohta (CV, publikatsioonid) ning külaliskriitiku kirjalik nõusolek Eestis toimuva(te)l kultuuriüritus(t)el osalemiseks.  

  3.7.6.  Külaliskriitiku stipendium määratakse füüsilisele isikule. 

  3.7.7.  Külaliskriitiku stipendium määratakse laekunud taotluste analüüsi tulemusel ning vahendite olemasolul. 

  3.7.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumilepingu. 

  3.7.9.  Külaliskriitiku stipendium makstakse välja stipendiumi määranud sihtkapitali rahalistest vahenditest. 

  4. peatükk

  Preemiate taotlemise, määramise ja maksmise alused

  Preemiate maksmise eesmärk on tunnustada ja innustada loome- ja spordiinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada kultuuri- ja spordivaldkonna organisatsioone.  

  Kultuurkapital maksab aastapreemiaid, elutööpreemiaid, tunnustuspreemiaid, innustuspreemiaid ja konkursipreemiad. 

  4.1. Aastapreemiad

  Kultuurkapitali aastapreemia määratakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. 

  Aastapreemiad jagunevad:

  • peapreemiad
  • sihtkapitali aastapreemiad
  • ekspertgrupi aastapreemiad
  • Kultuuripärli preemiad 

  4.1.1.  Peapreemiad  

  4.1.1.1.     Igal aastal määratakse kaheksa Kultuurkapitali peapreemiat, üks igas Kultuurkapitali valdkonnas. 

  4.1.1.2.     Peapreemia suurus on 7 000 eurot. 

  4.1.1.3.     Ettepanekuid peapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. 

  4.1.1.4.     Põhjendatud ettepanek peapreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel või e-kulka kaudu (ettepaneku esitamise tähtaeg  on määratud vastava sihtkapitali korras).

  4.1.1.5.     Peapreemiad määrab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel. 

  4.1.1.6.     Peapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele. 

  4.1.1.7.     Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali või ekspertgrupi liikmele. 

  4.1.1.8.     Preemiad kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

  4.1.1.9.     Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.1.1.10.  Preemiad makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. 

  4.1.1.11.  Preemiasaajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmise pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  4.1.2. Sihtkapitali aastapreemiad 

  4.1.2.1.     Igal aastal määratakse sihtkapitalide aastapreemiad. 

  4.1.2.2.     Sihtkapitali aastapreemia alampiir on 1 500 eurot ja ülempiir on 5 500 eurot. 

  4.1.2.3.     Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. 

  4.1.2.4.     Põhjendatud ettepanek sihtkapitali aastapreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel või e-kulka kaudu (esitamise tähtaeg vastava sihtkapitali korras).

  4.1.2.5.     Sihtkapitali aastapreemia määrab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel. 

  4.1.2.6.     Sihtkapitali aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. 

  4.1.2.7.     Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali või ekspertgrupi liikmele. 

  4.1.2.8.     Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.1.2.9.     Preemia makstakse välja preemia määranud sihtkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. Preemiaga kaasneb meene. 

  4.1.2.10.  Aastapreemiate liigid, arv liikide lõikes ja preemia suurus, samuti ettepanekute esitamise tähtaeg ning preemiasaajate tunnustamine sätestatakse iga sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemiad 

  4.1.3.1.     Igal aastal määratakse igas maakonnas kuni kümme aastapreemiat. 

  4.1.3.2.     Aastapreemia ülempiir on 1 000 eurot.

  4.1.3.3.     Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. 

  4.1.3.4.     Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel või    e-kulka kaudu 20. novembriks (ettepaneku esitamise tähtaeg on määratud vastava ekspertgrupi korras)

  4.1.3.5.     Ekspertgrupi aastapreemiad määratakse ettepanekute alusel või omal algatusel. 

  4.1.3.6.     Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. 

  4.1.3.7.     Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi või sihtkapitali liikmele.  

  4.1.3.8.     Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.  

  4.1.3.9.     Preemiad makstakse välja preemiad määranud ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  4.1.3.10.  Preemiad antakse üle vastava maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  4.1.4. Kultuuripärli preemiad

  4.1.4.1.     Igas maakonnas määratakse aastas üks Kultuuripärli preemia. 

  4.1.4.2.     Kultuurkapital eraldab Kultuuripärli preemiaks igas maakonnas 1 300 eurot. 

  4.1.4.3.     Preemiat võib määrata maakondlik ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega. 

  4.1.4.4.     Koostöö korral eraldab eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1 300 eurot. 

  4.1.4.5.     Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule. 

  4.1.4.6.     Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel või       e-kulka kaudu (ettepaneku esitamise tähtaeg on määratud vastava ekspertgrupi korras).

  4.1.4.7.     Ettepanekute esitamise tähtajad kuulutatakse välja pressis ja kodulehel www.kulka.ee

  4.1.4.8.     Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt panusele. 

  4.1.4.9.     Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi või sihtkapitali liikmele. 

  4.1.4.10. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.1.4.11.  Preemiad antakse üle vastava maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  4.2. Elutööpreemiad 

  Kultuurkapitali elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. 

  4.2.1.  Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule. 

  4.2.2.  Sihtkapital ja maakondlik ekspertgrupp võib määrata kord aastas ühe elutööpreemia. 

  4.2.3.  Sihtkapitali elutööpreemia suurus on 10 000 eurot ja ekspertgrupi elutööpreemia suurus 2 000 eurot. 

  4.2.4.  Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. 

  4.2.5.  Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kirja teel või e-kulka kaudu (ettepaneku esitamise tähtaeg on määratud vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  4.2.6.  Ettepanekute esitamise tähtajad kuulutatakse välja pressis ja kodulehel www.kulka.ee

  4.2.7.  Elutööpreemiat ei saa määrata sihtkapitali või ekspertgrupi liikmele. 

  4.2.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.2.9.  Elutööpreemiad makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest. 

  4.2.10. Elutööpreemia saajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel või vastava maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene. 

  4.3. Tunnustuspreemiad 

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses. 

  4.3.1.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule. 

  4.3.2.  Tunnustuspreemiaid võivad määrata sihtkapitalide nõukogud ja maakondlikud ekspertgrupid oma valdkonna või maakonna loome- või spordiinimestele. 

  4.3.3.  Sihtkapitali tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 2 000 eurot. 

  4.3.4.  Ekspertgrupi tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot. 

  4.3.5.  Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest. 

  4.3.6.  Põhjendatud ettepanekud tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu. (ettepaneku esitamise tähtaeg on määratud vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  4.3.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata sihtkapitali või ekspertgrupi liikmele. 

  4.3.8.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.3.9.  Tunnustuspreemiad makstakse välja preemia määranud sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi rahalistest vahenditest. 

  4.3.10. Tunnustuspreemiate arv ja summa suurused ning taotlemise tingimused sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras. 

  4.4. Konkursipreemiad

  Konkursipreemiate eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.  

  4.4.1.  Konkursipreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule.

  4.4.2.  Konkursipreemiaid võivad määrata sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid avalikul konkursil auhinnalise koha saavutanud loomeinimestele.

  4.4.3. Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud.

  4.4.4.  Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile või ekspertgrupile e-kulka kaudu (ettepaneku esitamise tähtaeg on määratud vastava sihtkapitali või ekspertgrupi korras).

  4.4.5.  Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu. 

  4.4.6.  Konkursipreemiad makstakse välja preemia määranud sihtkapitali nõukogu või maakondliku ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  4.4.7.  Konkursipreemiate liigid, summa suurused ning määramise alused ja taotlemise tingimused sätestatakse iga sihtkapitali ja maakondliku ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korras.

  5. peatükk

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine 

  5.1. Taotluste menetlemine 

  5.1.1. Kõik esitatud taotlused registreeritakse taotluste andmebaasis taotluse esitamise päeval struktuuriüksuste kaupa.  

  5.1.2. Taotlejale saadetakse taotluse registreerimisel e-kirjaga teade taotluse vastuvõtmisest.  

  5.1.3.  Tehnilise kontrolli käigus hinnatakse esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele.  

  5.1.4. Tehnilise kontrolli käigus leitud puudustest teavitatakse taotlejat.  

  5.1.5. Sihtkapitali, ekspertgrupi või Kultuurkapitali nõukogu liikmed saavad koosolekul läbivaatamisele tulevad taotlused tutvumiseks kätte vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist.  

  5.1.6. Taotluste läbivaatamisel hinnatakse projekti:

  • vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele;
  • olulisust valdkonna või maakonna kultuuri- või spordielus;
  • vajalikkust võrreldes teiste sarnaste projektidega;
  • kavandatud tulemuslikkust;
  • usaldusväärsust;
  • uuenduslikkust või jätkusuutlikkust (sõltuvalt projekti iseloomust);
  • eelarve läbipaistvust;
  • eelarves kajastatud kulude realistlikkust ja põhjendatust projekti eesmärgi täitmiseks. 

  5.1.7. Toetuste määramisel lähtutakse projektide analüüsi tulemustest ning jaotamiseks  kinnitatud vahendite suurusest.  

  5.1.8. Sihtkapitalidel, ekspertgruppidel ja nõukogul on õigus taotlus rahuldada täielikult või osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.  

  5.1.9. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud.  

  5.1.10. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav. 

  5.2. Aruandlus ja toetuste tagasinõudmine 

  5.2.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti- ja tegevustoetuse kasutamise kohta sisulise ja finantsaruande 30 päeva jooksul pärast lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppemist. Sisuline aruanne peab andma lühiülevaate projekti teostumisest. Finantsaruanne peab kajastama kõiki projektiga seotud kulusid ja tulusid. Finantsaruandele tuleb lisada alusdokumentide ning maksmist tõendavate dokumentide koopiad Kultuurkapitalist saadud toetussumma ulatuses . 

  5.2.2. Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise avalduse esitama enne projekti- või tegevustoetuse lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu. 

  5.2.3.  Aruanne tuleb esitada e-kirja teel või e-kulka kaudu.  

  5.2.4.  Kultuurkapital kohustub aruande läbi vaatama 90 päeva jooksul alates aruande esitamisest.  

  5.2.5.  Kultuurkapitalil on õigus kontrollida kõiki projektiga seotud raamatupidamise dokumente või saata toetuse kasutamise aruanne audiitorile kontrollimiseks.  

  5.2.6.  Kultuurkapitalil on õigus nõuda projektitoetus osaliselt või tervikuna tagasi, kui:

  • projekti eesmärk või osa eesmärgist ei ole teostunud;
  • toetust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
  • toetust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud perioodil;
  • ei ole täidetud projekti oma- või kaasfinantseerimise kohustust;
  • toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  • toetuse saaja raskendab või ei võimalda toetuse kasutamise järelevalvet. 

  5.2.7.  Kultuurkapital teavitab toetuse saajat toetuslepingus sätestatud tingimuste rikkumisest ning annab tähtaja rikkumisega kaasnenud kahjulike tagajärgede kõrvaldamiseks kuni 30 kalendripäeva.  

  5.2.8.  Kui toetuse saaja ei kõrvalda rikkumisega kaasnenud kahjulikke tagajärgi 30. kalendripäeva jooksul, on Kultuurkapitalil õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada ja nõuda toetus tagasi. 

  5.2.9.  Toetuse saajal on kohustus tagastada mittesihipäraselt kasutatud toetus 10. tööpäeva jooksul alates Kultuurkapitalilt kirjaliku tagasinõude teate saamisest. 

  5.2.10.  Kui toetuse saaja ei tagasta toetust tähtaegselt, on Kultuurkapitalil õigus nõuda toetuse saajalt viivisintressi 7% toetuse summalt aastas iga toetuse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest. 

  5.2.11.  Kultuurkapitali juhatajal on õigus omal algatusel või toetuse saaja avalduse alusel aruande esitamise tähtaega mõjuvatel põhjustel muuta, järgides haldusmenetluse seaduses sätestatut.

  6. peatükk

  Rakendussätted

   6.1.       Otsustele, mis on tehtud preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmiseks enne käesoleva korra jõustumist, kohaldatakse otsuste tegemise hetkel kehtinud regulatsioone ja õigusakte. 

  6.2.       Taotlustele, mis on esitatud enne käesoleva korra jõustumist, kohaldatakse taotluste esitamise hetkel kehtinud regulatsioone ja õigusakte. 

  6.3.       Käesoleva korra jõustumisel tunnistatakse kehtetuks „Rahaliste vahendite jaotamise ja järelevalve kord“. 

  6.4.       Käesolevat korda rakendatakse 1. jaanuarist 2015. 

  Muudetud 26.09.2017 nõukogu otsusega, protokoll nr 8-2017/S09
  Muudetud 15.05.2018 nõukogu otsusega, protokoll nr 3-2018/S09.
  Muudetud 02.10.2018 nõukogu otsusega, protokoll nr 6-2018/S09.


  KÄESOLEVA KORRA LISAD:

  1. Arhitektuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  2.  Audiovisuaalse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  3. Helikunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  4. Kirjanduse sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  5. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  6. Näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  7. Rahvakultuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  8. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  9. Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  10. Harjumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  11. Hiiumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  12. Ida-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  13. Jõgevamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  14. Järvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  15. Lääne-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  16.  Läänemaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  17. Põlvamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  18. Pärnumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  19. Raplamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  20. Saaremaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord
  21. Tartumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  22. Valgamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  23. Viljandimaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.
  24. Võrumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord.


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta