Pärnumaa ekspertgrupp

  Pärnumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  Käesolev kord on lisa Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
   
  Pärnumaa ekspertgrupp eelistab tegevusi, mis toimuvad Pärnumaa kultuuriruumis ja mille tulemus jääb Pärnumaa kultuuriruumi ning tegijaid, kes tegutsevad Pärnumaa kultuuriruumis.

  Pärnumaa ekspertgrupp
  toetab:
  • ülemaakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte
  • sündmusi, millest saab osa rohkem inimesi
  • Pärnumaa piirkonna rahvariiete (v.a jalanõud) soetamist
  • muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist juhul, kui oma ja/või kaasfinantseering on vähemalt 50%
  • kohalike omavalitsuste projekte, mille oma- või kaasfinantseerimine on vähemalt 50%
  Pärnumaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

  TOETUSED

  1. Projektitoetused

  1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
  1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  1.3.  Toetust ei saa taotleda:
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • kasumit teenivatele projektidele;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamiseks;
  • sotsiaal ja haridusvaldkonna projektidele
  1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
  1.5.  Ekspertgrupp ei toeta:
  • toitlustust
  • eraisikutele instrumentide, tehnika jm vara soetamist (v.a kunstitarbed konkreetse väljundi tarbeks)
  • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid ning – tabletid jms) soetamist 
  • kontoritehnika jms soetamist
  • liikmemaksude tasumist ja litsentside ostmist
  • taotlusi, millele pole lisatud hinnapakkumisi ja/või CVd (lisatud 26.09.2017)
   1.6.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.
  1.7.  Taotlus peab sisaldama projekti kirjeldust, tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga, taotleja tutvustust ning toetuse kasutamise perioodi.
  1.8.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% projekti kulude kogumahust.
   
  1.9.  Nõuded taotlusele ja lisadele:
  • taotlus peab olema nõuetekohaselt täidetud ja andmed kontrollitavad
  • taotluse kirjeldus peab olema selge, arusaadav ja faktidega kaetud; koostatud sisutihedalt ja mahtuma soovituslikult ühele A4-le
  • taotluse lisad (kutsed, CV-d, soovitused, kinnitused, sündmuse ajalugu jms) peavad olema informatiivsed ja lakoonilised. Mitmekümne leheküljelised emotsionaalsed ja loetelulised lisad ei anna taotlusele kaalu juurde, pigem suurendavad mitteolulist informatsiooni
  • projekti eelarve peab olema detailne ja tasakaalus, kusjuures kajastada tuleb ka muud saadud / loodetavad tulud (k.a Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalidest või teistest ekspertgruppidest küsitu)
  • kui taotletakse toetust vara soetamiseks, tuleb projektis näidata selle hilisem kuuluvus
  • taotlustele peavad olema lisatud hinnapakkumised või kalkulatsioon taotletava summa osas  (täiendatud 26.09.2017)
  • üleriigilise sündmuse puhul (mis sisaldab toimumiskohana ka Pärnut) peab olema lisatud nii sündmuse üldeelarve kui ka Pärnu sündmuse eelarve
  • taotluste dokumendid, sh lisad tuleb esitada eesti keeles või lisatud selgituste või tõlkega (v.a kutsed) (täiendatud 26.09.2017)
  1.10.   Taotlemisel tuleb arvestada:
  • otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetatakse sündmusi, mis toimuvad üldjuhul mitte varem kui 1 kuu pärast taotluse esitamise tähtaega
  • toetuse kasutamise aja sisse tuleb arvestada ka toetust vajavad eeltööd
  1.11.        Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
  1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2. Juubelitoetused

  2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
  2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu   20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
  2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
  2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

  3. Matusetoetused

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
   
  3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.
  3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
  3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
  3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

  4. Loometöötoetused

  Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
   
  4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
  4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1 000 eurot.
  4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  4.5.
    Taotlus peab sisaldama:
  • loodava teose kirjeldust
  • teose valmimise planeeritavat aega 
  • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
  4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
  4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  STIPENDIUMID

  5.  Loomingulised stipendiumid

  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
   
  5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
  5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  5.5.
    Taotlus peab sisaldama:
  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)
  5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  6.  Spordistipendiumid

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
   
  6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
  6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
  6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  PREEMIAD  

  7.   Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
   
  7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
  7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
  7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
  7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
  7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
  7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
  7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

  8. Ekspertgrupi aastapreemiad

  Ekspertgrupi aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas aasta jooksul silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  8.1. Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:
  • aasta kultuuritegija preemia;
  • aasta kultuurisündmuse preemia;
  • aasta sporditegija preemia;
  • aasta spordisündmuse preemia.
  8.2. Aastapreemia suurus on 1000 eurot.
  8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  8.5. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile parnumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  8.6. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
  8.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  8.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  8.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  8.10. Preemiad makstakse välja Pärnumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
  8.11. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  9. Kultuuripärli preemia

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Pärnu maakonnas.

  9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1 300 eurot.
  9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
  9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1 300 eurot.
  9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
  9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile parnumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
  9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
  9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
  9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
  9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  10. Elutööpreemia

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

  10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

  10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
  10.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.
  10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile parnumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
  10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
  10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
  10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
  10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
  10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

  LÕPPSÄTTED

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aastast. 
  Muudetud 26.09.2017, Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr  9-2017/S09
  Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09