Valgamaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Valgamaa ekspertgrupp toetab:
 • Valgamaa kultuuri- ja spordiinimesi
 • Valgamaa rahvakultuurisündmusi;
 • Valgamaa rahvaspordiüritusi;
 • valdade-, linnade-, ja maakondadevahelist kultuuri- ja spordi koostööd;
 • maakonnas toimuvate rahvusvaheliste ja vabariiklike näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade, võistluste jms korraldamist;
 • rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel osalemist;
 • kultuurikollektiivide ja spordiklubide pidulike aastapäevaürituste korraldamist;
 • maakonnas kultuurilooliselt olulist materjali sisaldavate trükiste väljaandmist;
 • oma kodukoha rahvariiete valmistamist kollektiividele;
 • spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamist kollektiividele.
Valgamaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1.  Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks, toodete valmistamiseks);
 • kasumit teenivatele projektidele;
 • riiklike pühade pidulike ürituste korraldamiseks;
 • sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projektidele
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult vormistatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras;
1.5.  Ekspertgrupp ei toeta 
 • ehitus- ja renoveerimistöid;
 • inventari, seadmete ja instrumentide ostmist eraisikutele;
 • trükiseid, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi;
 • üldjuhul ilukirjanduslike teiste väljaandmist;
 • bankettide ja pidulike vastuvõttude toitlustamist;
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde;
 • ekskursioone;  
 • laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
 • meelelahutus- ja massikultuuri üritusi
1.6.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.
1.7.  Taotlus peab sisaldama projekti eesmärke ja sisu selgelt avavat kirjeldust, tasakaalustatud eelarvet ning toetuse kasutamise perioodi.
1.8.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust. Spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamise projektidel on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50%.
 
1.9.  Nõuded taotlusele: 
 • mitteperioodilise trükise puhul kaks hinnapakkumist, teose kirjeldus ja žanrimääratlus, trükise kirjeldus, kavandatav tiraaž ja eeldatav hulgihind, andmed selle kohta, kuidas valminud trükist hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama;
 • rahvusvahelistel ja vabaliiklikel võistlustel ja konkurssidel osalejate nimekiri tuleb esitada koos tutvustuse ja eelnevate saavutustega;
 • helitehnika rendi puhul kaks hinnapakkumist;
 • transpordikulude puhul kaks hinnapakkumist või hinnakalkulatsioon (marsruut kilometraaž jne), transpordi kulude hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus);
 • üleriigiliste ja maakondade koostööprojektide puhul lisada üldeelarvele juurde Valga maakonnaga seotud kulud ja tuluallikad;
 • spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamisel lisada kaks hinnapakkumist (omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr on vähemalt 50%)
1.10.        Ekspertgrupp eelistab:
 • korrektselt lahtikirjutatud taotlusi;
 • taotlusi, kuhu on lisatud ürituse/projekti tegevuskava või –plaan;
 • taotlusi, millel on olemas kokkulepped vastavate osapooltega;
 • taotlusi, millel on KOV toetus;    
 • Valgamaale oluliste, nii traditsiooniliste kui ka innovaatiliste, kultuuri- ja spordiürituste korraldamist;
 • oma maakonna taotlejate projekte;
 • rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel osalemise projekte, juhul kui taotleja on eelvalikus osutunud konkursi võitjaks ja esindab vastavalt Eestit või maakonda ning on pärit Valga maakonnast.
1.11.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

2.   Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- ja sporditegijaid nende juubelite puhul.
 
2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel valgamaa@kulka.ee.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

STIPENDIUMID 

4.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
4.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
4.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
4.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

5.  Spordistipendium

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
5.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
5.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
5.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD 

6. Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
6.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.
6.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
6.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
6.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
6.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
6.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
6.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

7. Ekspertgrupi aastapreemiad

7.1. Igal aastal määratakse kuni kümme aastapreemiat.
7.2. Aastapreemia ülempiir on 1000 eurot.
7.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
7.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel valgamaa@kulka.ee või postiga aadressil: Valgamaa ekspertgrupp, Kesk 12, Valga 68203,  20. novembriks
7.5. Ekspertgrupi aastapreemiad määratakse ettepanekute alusel või ekspertgrupi omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemia jätta väljaandmata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
7.6. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
7.7. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi või sihtkapitali liikmele.
7.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
7.9. Preemiad makstakse välja Valgamaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.
7.10. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

8. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Valga maakonnas.

8.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
8.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.
8.3. Preemiat võib määrata koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega .
8.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
8.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
8.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile valgamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
8.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).
8.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
8.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
8.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
8.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

9. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

9.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
9.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
9.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
9.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
9.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile valgamaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
9.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
9.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
9.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta