Tartumaa ekspertgrupp

Tartumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Tartumaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1.  Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • kasumit teenivatele projektidele.
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.5.  Ekspertgrupp  toetab:
 • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
 • projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
 • maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
 • noortele suunatud tegevust;
 • ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
 • rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a. jalanõud;
 • kunstnike näitustegevust; 
 • mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.
1.6.  Ekspertgrupp eelistab:
 • Eestis läbiviidavaid üritusi;
 • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Tartumaa kultuuriruumis;
 • jätkusuutlikke üritusi ja ürituste korraldajaid.
1.7.  Ekspertgrupp ei toeta:
 • päevarahade maksmist;
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi;
 • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmine);
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
 • ehitus- ja renoveerimistöid;
 • kontoritehnika- ja mööbli soetamist;
 • koolide õpilasvahetust;
 • koolitusi ja õppemaksude tasumist v.a. maakonnale eriti vajaliku eriala/kvalifikatsiooni saamine);
 • CD ja DVD väljaandmist (v.a. salvestamise stuudio rent);
 • monumentide, mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist;
 • ekskursioone;
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist v.a. kunstitarbed näituse teostamiseks;
 • asutusesiseste pidude korraldamist;
 • sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte; (täiendatud 6.11.2015)
 • interneti kodulehe valmistamist ja haldamist;
 • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid jms) soetamist;
 • organisatsioonide halduskulusid (palgakulud, bürookulud, sidekulud, raamatupidamise teenused, kommunaalkulud).
1.8.  Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
 • mitteperioodilise trükise puhul digitaalsel kujul käsikiri, soovitavalt kujundusnäide, informatsioon autori, koostaja ja toimetaja kohta, mitteperioodilise trükise kirjeldus, trükikoja hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust ning trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga; 
 • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
 • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
 • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
 • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
 • üleriigiliste ürituste puhul (mis hõlmavad ka Tartumaad ka Tartumaa ürituse eelarvet; 
 • detailset ja tasakaalustatud eelarvet, millele on lisatud soetuste hinnapakkumised ja selgitus, miks eelistatakse ühe tarnija pakkumist teisele.
1.9.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.
1.10.        Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.
1.11.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.12.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.  Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- ja spordialal silmapaistnud isikuid või Tartumaa kollektiive nende juubelite puhul.

2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.
2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.
2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.

3.  Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Tartumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.
3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.

4.  Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.
4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1 000 eurot.
4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.
  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 • teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest. 

STIPENDIUMID

5.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.
5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

5.5.
  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Spordistipendiumid

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.
6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD

7.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot. (muudetud 6.11.2015)
7.3.  Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.
7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.
7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Konkursipreemiad

Konkursipreemiate eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.

8.1 Konkursipreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir 500 eurot.
8.2 Konkursipreemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule.
8.3 Konkursipreemiad määrab ekspertgrupp avalikul konkursil auhinnalise koha saavutanud loomeinimesele või juriidilisele isikule.
8.4 Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud
8.5 Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
8.6. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
8.7. Konkursipreemiad makstakse välja ekspertgrupi vahenditest.

9. Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemia eesmärk on tunnustada ja esile tõsta inimesi ja kollektiive, kes on aasta jooksul silma paistnud oma tegevusega sündmuste arengus.

9.1 Igal aastal määrab ekspertgrupp kuni viis aastapreemiat, mis jagunevad järgnevalt:
 • üks spordipreemia „Sporditäht“;
 • neli kultuuripreemiat.
9.2. Sporditäht preemia suurus on 1 000 eurot ning kultuuripreemia suurus on 800 eurot.
9.3. Ettepanekud ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
9.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel tartumaa@kulka.ee 20. novembriks
9.5. Ekspertgrupi aastapreemiad määratakse ettepanekute alusel või ekspertgrupi algatusel.
9.6. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui 1 isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
9.7. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi või sihtkapitali liikmele.
9.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
9.9. Preemiad makstakse välja preemiaid määranud ekspertgrupi vahenditest.
9.10. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

10. Kultuuripärli preemiad

10.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
10.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuurpärli preemiaks 1300 eurot.
10.3. Preemiat määrab ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.
10.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id)Kultuurpärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.
10.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.
10.6. Ettepanekud tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel aadressile tartumaa@kulka.ee 20. novembriks.
10.7. Ettepanekus peab olema:
 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
 • kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
10.8. Ettepanekute esitamise tähtaeg kuulutatakse välja pressis ja kodulehel www.kulka.ee.
10.9. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.
10.10. Kultuurpärli preemia määratakse füüsilisele isikule.
10.11. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.
10.12. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
10.13. Preemiad antakse välja maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

11. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

11.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.
11.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.
11.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.
11.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
11.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile tartumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
11.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
11.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.
11.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.
11.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.
11.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 06.11.2015
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09