Lääne-Virumaa ekspertgrupp

  Lääne-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
   
  Lääne-Virumaa ekspertgrupp toetab:
  • Lääne-Virumaaga seotud projekte;
  • maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas; 
  • piirkondlikku seltsitegevuse arengut; 
  • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel; 
  • laste ja noorte arengule suunatud projekte; 
  • maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist; 
  • maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist; 
  • arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist; 
  • muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine vähemalt 50%) 
  • uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte.

  TOETUSED

  1.Projektitoetused

  1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.

  1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3.  Toetust ei saa taotleda

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • kasumit teenivatele projektidele.
  1.4.  Projektitoetusi ei maksta
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
  1.5.  Ekspertgrupp eelistab
  • taotlusi, millele on lisatud soovitus vastava eriala autoriteedilt;
  • projekte, millest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • toetada Lääne-Virumaa tegijaid .
  1.6.  Ekspertgrupp ei toeta
  • ehitus- ja remonditöid;
  • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  • õpilasvahetust;
  • ühingute ja seltside asutamiskulusid;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanipäev, jõulupidu jne) korraldamist;
  • küla-, valla- ja linnapäevade korraldamist;
  • toitlustamist.
  1.7.  Taotlus peab sisaldama
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu ja/või kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga;
  • taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat, ajakava, oodatavat osalejate arvu;
  • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
  • näituste puhul ideekavandi tutvustust, eksponeerimispaiga kinnitust;
  • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
  • välitööde puhul kogutava materjali kasutamise plaani ning selle materjali hilisemat kasutatavust;
  • professionaalsete kontsertide korraldamisel toimumiskoha poolset kinnitust;
  • hinnapakkumisi.

  1.8.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.

  1.9.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projekti kulude kogumahust.

  1.10.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  1.11.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  2.   Juubelitoetused

  Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada lääne-virumaalasi või Lääne-Virumaa kollektiive nende juubelite puhul.

  2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.

  2.2.  Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.

  2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata

  3.  Matusetoetused

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada Lääne-Virumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.

  3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.

  3.2.  Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  3.3.  Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  3.4.  Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.
   

  4.   Loometöötoetused

  Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
   
  4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

  4.2.  Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  4.3.  Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

  4.4.  Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  4.5.  Taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust
  •  teose valmimise planeeritavat aega 
  • autori elulookirjeldust (loominguline CV)

  4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

  4.7.  Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  STIPENDIUMID

  5.   Loomingulised stipendiumid

  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
   
  5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

  5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

  5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  5.5.  Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
  • elulookirjeldust (loominguline CV)

  5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  6.   Spordistipendiumid

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
   
  6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.

  6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.

  6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.

  6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  PREEMIAD

  7.  Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
   
  7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  7.2.  Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

  7.3.      Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  7.4.  Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

  7.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

  7.6.  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  7.7.  Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata

  8. Ekspertgrupi aastapreemiad

  8.1.  Lääne-Virumaa ekspertgrupp määrab aastapreemiaid alljärgnevalt:

  • üks tunnustuspreemia “Maa sool“, mis määratakse kauaaegsele maa kultuuri- või spordielu edendajale;
  • üks tunnustuspreemia „Üllatus“, mis määratakse aasta jooksul üllatavamale kultuuri- või spordisaavutuse tegijale
  • üks tunnustuspreemia „Järjepidevus“, mis määratakse isikule, kes on oma järjekindla tegevusega saavutanud silmapaistva tulemuse;
  • üks tunnustuspreemia „Elurõõm“, mis määratakse isikule, kelle entusiasm ja elurõõm nakatab inimesi andma oma panust kohalikku kultuuri- või spordiellu;
  • üks tunnustuspreemia „Looming“,  mis määratakse isikule, kelle looming rikastab kohalikku kultuurielu;
  • kaks ekspertgrupi aastapreemiat, mis määratakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

  8.2. Ekspertgrupi tunnustuspreemia suurus on 600 eurot ning aastapreemia suurus on 1 000 eurot.

  8.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  8.4. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanevirumaa@kulka.ee  või kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. novembriks.

  8.5. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust preemia määramiseks.

  8.6. Ekspertgrupp määrab preemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  8.7. Ekspertgrupi tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  8.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  8.9. Preemiate määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuri- ja spordivallas. Ekspertgrupil on õigus jätta preemiad määramata.

  8.10. Preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  8.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  8.12. Preemiad makstakse välja Lääne-Virumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  8.13. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  9. Kultuuripärli preemiad

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Hiiu maakonnas.

  9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

  9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.

  9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

  9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanevirumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

  9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

  9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.

  9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

  9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  10. Elutööpreemiad

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

  10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

  10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.

  10.3. Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot.

  10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanevirumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. novembriks.

  10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  10.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  10.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel. 

  Lõppsätted

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
   
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

  Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
  Muudetud 06.11.2015
  Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09