Ida-Virumaa ekspertgrupp


  Ida-Virumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Ida-Virumaa ekspertgrupp toetab:

  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuriürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist (siia alla kuuluvad Ida-Virumaal korraldatavad maakondlikud, vabariiklikud ning rahvusvahelised võistlused ja turniirid, Eesti meistri- ja karikavõistlused ning omavalitsuste lahtised võistlused. Ida-Virumaa meistrivõistluste korraldamisel toetatakse Ida-Virumaa Spordiliitu üldkoordineeriva organisatsioonina);
  •  uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas;
  • maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist;
  • maakonna kultuuri- ja sporditegelasi;
  • noorsportlasi stipendiumiga;
  • loovisikute projekte;
  • kohalike rahvariiete soetamist juriidilistele isikutele;
  • üksikjuhtudel maakonna kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist;
  • üksikjuhtudel osalemist eestisisestel üritustel/ettevõtmistel.

  Ida- Virumaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

  TOETUSED

  1. Projektitoetused

  1.1. Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.

  1.2. Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  1.3. Toetust ei saa taotleda:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks)
  • kasumit teenivatele projektidele.

  1.4. Projektitoetusi ei maksta:

  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  1.5. Ekspertgrupp ei toeta: 

  • päevarahasid;
  • toitlustamist;
  • kommertsüritusi;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
  • ehitus- ja renoveerimistöid;
  • valdavalt töötasu või majutamisega seotud kulutusi;
  • halduskulude katmist;
  • inventariga seotud kulutusi;
  • koolitusreise ja õppemaksude tasumist;
   laagreid;
  • ekskursioone;
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
  • üldjuhul tehnikaspordi projekte;
  • tänuürituste korraldamist, aastapäevade tähistamist;
  • tegevuskulusid;
  • asutusesiseste sündmuste korraldamist;
  • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu riigisisestest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui ei esindata Ida-Virumaad;
  • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde.

  1.6. Aastapäevade tähistamise puhul toetab ekspertgrupp ainult laiemale avalikkusele suunatud üritusi (kontserdid, etendused vms) ja nende jäädvustamist (trükised, CD jms).

  1.7. Taotlusi projektitoetuse määramiseks saab esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

  1.8. Taotlus peab sisaldama:

  •  taotleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul sisu kirjeldust, toimumise kohta, korraldajat,
  • ajakava, oodatavat osalejate arvu;
  • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldust (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv,
  • levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega;
  • näituste puhul ideekavandi tutvustust;
  • kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemise puhul kutse koopiat korraldajalt ja sündmuse programmi;
  • tasakaalustatud eelarvet.

  1.9. Taotlusele tuleb lisada:

  • ürituste ja näituste korraldajatel väljapool oma maja toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamise projektidele võistluste juhend.

  1.10. Ekspertgrupp eelistab:

  • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise, aeg, koht jms);
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega;
  • kohalikke tegijaid ja taotlusi.

  1.11. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% projekti kulude kogumahust.

  1.12. Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  1.13. Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2.  Matusetoetused

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.

  2.1. Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel idavirumaa@kulka.ee.

  2.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

  2.3. Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.4. Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp. 

  STIPENDIUMID

  3. Loomingulised stipendiumid

  Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
   
  3.1. Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

  3.2. Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

  3.3. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

  3.4. Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

  3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV).

  3.6. Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

  4. Spordistipendiumid „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“

  4.1. Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni 15 „Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane“ stipendiumi.

  4.2. Stipendiumi suurus on 600 eurot aastas. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  4.3. Taotluse stipendiumi määramiseks võivad esitada Ida-Virumaal tegutsevad spordiorganisatsioonid (esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi).

  4.4. Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks.

  4.5. Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.

  4.6. Stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 23-aastane (kaasa arvatud) noorsportlane.

  4.7. Stipendiumi määramise otsustab Ida- Virumaa ekspertgrupp. 

  PREEMIAD

  5. Tunnustuspreemiad

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
   
  5.1. Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

  5.2. Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

  5.3. Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  5.4. Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks, 20. novembriks.

  5.5. Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

  5.6. Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  5.7. Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  5.8. Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

  5.9. Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

  6. Ekspertgrupi aastapreemiad

  Ekspertgrupi aastapreemia määratakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

  6.1. Ekspertgrupp määrab kord aastas kuni viis aastapreemiat.

  6.2. Aastapreemia suurus on 800 eurot.

  6.3. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  6.4. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile idavirumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  6.5. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  6.6. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule.

  6.7. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  6.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  6.9. Preemiad makstakse välja Ida-Virumaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

  6.10. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

  7. Kultuuripärli preemiad

  Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Ida-Viru maakonnas.

  7.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

  7.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

  7.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.

  7.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

  7.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

  7.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile idavirumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  7.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

  7.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

  7.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.

  7.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

  7.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  7.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

  8. Elutööpreemiad

  Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

  8.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

  8.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia.

  8.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.

  8.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  8.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile idavirumaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

  8.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

  8.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

  8.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

  8.9. Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

  8.10. Elutööpreemia saaja tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.  

  Lõppsätted

  Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
   
  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

  Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
  Muudetud 10.06.2015
  Muudetud 06.11.2015
  Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09