Läänemaa ekspertgrupp

Läänemaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Läänemaa ekspertgrupp eelistab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist Lääne maakonnas ning projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Läänemaa kultuuriruumis.
 
Läänemaa ekspertgrupp toetab:
 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist;
 • kohalikku kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas;
 • Läänemaa kunstnike näitustegevust kui näitused toimuvad maakonnas;
 • rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustusi alates 10. tegevusaastast;
 • oma paikkonna rahvariiete valmistamist;
 • projekte piirkondliku ja kohaliku seltsitegevuse arendamiseks
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest kui taotleja on osutunud eelvõistluse võitjaks või esindab Läänemaad
Läänemaa ekspertgrupp määrab preemiaid, stipendiume ning toetusi.

TOETUSED

1. Projektitoetused

1.1.  Ekspertgrupp eraldab projektitoetusi neli korda aastas.
1.2.  Projektitoetuse määramiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3.  Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • kasumit teenivatele projektidele;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamiseks;
 • sotsiaal ja haridusvaldkonna projektidele
1.4.  Projektitoetusi ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
1.5.  Ekspertgrupp ei toeta:
 • jalanõude ostmist
 • vara soetamist üksikisikutele
 • toitlustamise või majutamisega seotud kulutusi
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 •  renoveerimis- ja ehitustöid
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist
 • spordiinventari soetamist (muudetud 26.07.2017)
 • T-särkide, soojendusdresside, pleedide jms ostmist 
 • voldikute trükkimist (lisatud 26.07.2017)
1.6.  Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja 20. novembriks.

1.7.  Taotlus peab sisaldama projekti kirjeldust, taotleja tutvustust, tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga (sh piletitulu). Eelarves peab selgelt kajastuma millele toetust taotletakse. (muudetud 26.07.2017)

1.8.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.9.  Nõuded taotlusele ja lisadele:
1.9.1.      Näituste projektid
 • näituse ideekavandi tutvustus
 • näituse toimumise aeg ja koht, näitusepaiga kinnituskiri (rendi korral koos hinnapakkumisega)
1.9.2.      Muusikainstrumentide soetamise projektid
 • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse
1.9.3.      Rahvariiete soetamise/valmistamise projektid
 • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja)
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatavad riided jäävad tema valdusesse
 • stiliseeringute puhul lisada vastav pilt või kavand
1.9.4.      Filmi, video ja helikandja projektid
 • projekti lühikirjeldus
 • stsenaarium
 • hinnapakkumised
 • digitaalne demoversioon (proovisalvestus)
 • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga
1.9.5.      Trükiste projektid
 • käsikiri või sisukord
 • albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide
 • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga
 • trükikoja hinnapakkumine
1.9.6.      Ürituste ja koolituste korraldamise projektid
 • korraldamise eesmärk (oodatav tulemus), sisu kirjeldus, ajakava, toimumise koht, planeeritav osavõtjate arv, eeldatav piletitulu
 • hinnapakkumised
 • lektorite/õpetajate/esinejate nimekiri ja lühitutvustus, nende kinnitus üritusel osalemise kohta
1.9.7.      Oma valdkonna tippsündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, võistlused)
 • info üritusest (programm, kutse või registreerimisleht, osavõtumaksu suurus)
 • transpordikulude info koos hinnapakkumise ja osalejate täpse arvuga
1.10.   Ekspertgrupil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.11.  Ekspertgrupp lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

2.        Juubelitoetused

Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada läänemaalasi ja Läänemaa kollektiive nende juubelite puhul.
2.1.  Ekspertgrupp määrab juubelitoetusi neli korda aastas.

2.2.  Juubelitoetuse suurus on 200 eurot. 

2.3.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

2.4.  Taotlus juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

2.5.  Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest juubelitoetuse määramiseks.

2.6.  Juubelitoetuse määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

2.7.  Juubelitoetuse määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus määramata.
 

3.        Matusetoetused

Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist.
 
3.1.  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel.

3.2. 
Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.

3.3. 
Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

3.4. 
Matusetoetuse määramise otsustab ekspertgrupp.
 

4.        Loometöötoetused

Loometöötoetuste maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
 
4.1.  Ekspertgrupp määrab loometöötoetusi neli korda aastas.

4.2. 
Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

4.3. 
Loometöötoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

4.4. 
Taotlus loometöötoetuse määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loodava teose kirjeldust
 •  teose valmimise planeeritavat aega 
 • autori elulookirjeldust (loominguline CV)
4.6.  Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule.

4.7. 
Ekspertgrupp lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

STIPENDIUMID 

5.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumide määramisega võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.
 
5.1.  Ekspertgrupp määrab loomingulisi stipendiume neli korda aastas.

5.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

5.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

5.4.  Taotlus loomingulise stipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

5.5.  Taotlus peab sisaldama:
 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)
 5.6.  Ekspertgrupp lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Spordistipendium

Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
6.1.  Ekspertgrupp määrab spordistipendiume neli korda aastas.

6.2.  Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.

6.3.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

6.4.  Taotlus spordistipendiumi määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

6.5.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.

6.6.  Ekspertgrupp lähtub spordistipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

PREEMIAD  

7.  Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
7.1.  Ekspertgrupp määrab tunnustuspreemiaid neli korda aastas.

7.2. 
Tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 800 eurot.

7.3. 
Taotluse tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Taotlust preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

7.4. 
Taotlus tuleb esitada ekspertgrupile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

7.5. 
Taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia määramiseks.

7.6. 
Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

7.7. 
Tunnustuspreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

7.8.  Tunnustuspreemia määrab ekspertgrupp taotluse alusel või omal algatusel.

7.9.  Tunnustuspreemia määramisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia määramata.

8. Ekspertgrupi aastapreemiad

8.1. Läänemaa ekspertgrupp määrab aastas:
 • kuni kuus aastapreemiat isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme;
 • kuni kümme tunnustust tublidele tegijatele.
8.2. Aastapreemia alampiir on 800 eurot ja ülempiir on 1000 eurot.

8.3 Ekspertgrupi tunnustuspreemia alampiir on 200 eurot ja ülempiir on 600 eurot.

8.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

8.5. Ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanemaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

8.6. Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.

8.7. Ekspertgrupi aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

8.8. Aastapreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

8.9. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

8.10. Preemiad makstakse välja Läänemaa ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

8.11. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel.

9. Kultuuripärli preemiad

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Lääne maakonnas.
9.1. Ekspertgrupp määrab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

9.2. Kultuurkapitali nõukogu eraldab Kultuuripärli preemiaks 1300 eurot.

9.3. Preemiat võib määrata ekspertgrupp või ekspertgrupp koostöös maakonnas tegutsevate organisatsioonidega.

9.4. Koostöö korral eraldab(vad) maakonnas tegutsev(ad) organisatsioon(id) Kultuuripärli preemiaks 325 eurot kuni 1300 eurot.

9.5. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või endaga seotud isikule.

9.6. Põhjendatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanemaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

9.7. Ettepanekus peab olema lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest saavutustest jooksval aastal ning isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon, e-post).

9.8. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostöös partneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud viieliikmeline komisjon.

9.9. Kultuuripärli preemia määratakse füüsilisele isikule.

9.10. Kultuuripärli preemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

9.11. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

9.12. Preemiad antakse üle maakonna pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

10. Elutööpreemiad

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

10.1. Elutööpreemia määratakse füüsilisele isikule.

10.2. Ekspertgrupp määrab igal aastal kuni kaks elutööpreemiat.

10.3. Elutööpreemia suurus on 2000 eurot.

10.4. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

10.5. Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirjaga aadressile laanemaa@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

10.6. Ekspertgrupp määrab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

10.7. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.

10.8. Kultuurkapitali juhataja sõlmib preemia saajaga preemialepingu.

10.9. Üks elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest ning teine elutööpreemia ekspertgrupi rahalistest vahenditest.

10.10. Elutööpreemia saajate tunnustamine toimub maakonna pidulikul üritusel.

Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.

Käesolev kord on kinnitatud 31.03.2015
Muudetud 27.06.2017
Muudetud 02.10.2018 Kultuurkapitali nõukogu otsusega protokoll nr 6/2018-S09