Aruande esitamine

 1. Eesti Kultuurkapital teostab järelevalvet kõikide väljamakstud sihtotstarbeliste toetuste osas, mille kohta on Kultuurkapitali ja sihtotstarbelise toetuse saaja vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping, st lepingujärgselt on fikseeritud toetuse kasutamise sisuline eesmärk, kulutamise (ehk finantseesmärk) ja toetuse kasutamise ajavahemik. 
 2. Sihtotstarbelise toetuse saajal on kohustus esitada sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta nii sisuline kui finantsaruanne hiljemalt ühe kuu jooksul peale lepingus fikseeritud sihtotstarbelise toetuse kasutusaja lõppu. 
 3. Enne aruande täitmist tutvuge Aruande koostamise juhendiga. Abiks on ka aruande esitamise KKK
 4. Aruanne tuleb esitada e-kulkas või saata paberkandjal kantseleisse. 
 5. Kultuurkapital kohustub 90 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi vaatama ning teavitab sihtotstarbelise toetuse saajat (kirjalikult või suuliselt) aruande kontrollimise käigus selgunud aruande puudustest ja sihtotstarbelise toetuse kasutamise tingimuste rikkumisest.

Mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse või kasutamata jäägi tagastamine

 1. Toetuse saajal on kohustus tagastada mittesihipäraselt kasutatud toetus 10 tööpäeva jooksul alates Kultuurkapitalilt kirjaliku tagasinõude teate saamisest. Kui toetuse  saaja ei tagasta toetust tähtaegselt, on Kultuurkapitalil õigus nõuda toetuse saajalt viivisintressi 7% toetuse summalt aastas iga toetuse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest.
 2. Toetus, mida ei kasutatud (sh kasutamata jääk), kuulub Kultuurkapitalile tagastamisele koos aruande esitamisega.
 3. Mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbeline toetus või selle kasutamata jääk tuleb kanda Eesti Kultuurkapitali arvelduskontole EE932200221001191768 Swedbank või EE161010022026551006 AS SEB Pank. Selgitusse tuleb lisada: tagasikanne_lepingu nr ....

Aruandevõlgnevus

 1. Juhul kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei ole lepingujärgselt täitnud aruande esitamise kohustust loetakse ta aruandevõlglaseks.
 2. Juhul kui sihtotstarbelise toetuse saaja ei ole tähtaegselt tagastanud mittesihipäraselt kasutatud toetust või sihipäraselt kasutatud toetuse kasutamata jääki, loetakse ta võlglaseks.
 3. Eesti Kultuurkapital ei eralda stipendiume ega toetusi isikutele, kes on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased.