Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aasta tegevustoetuste taotlusi saab nüüd esitada kord aastas, sel aastal 22. novembril. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise korras tehti muudatus ning edaspidi saab aasta tegevustoetusi taotleda kord aastas, tähtaeg on 20. november.

( Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev).

10. novembril kinnitas Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitali ettepaneku muuta kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise korra punkti 2.2. „Spordivaldkonna aasta tegevustoetused“ alampunkti 2.2.3 „Aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtajad on 20. november ja 20. mai.“ ja sõnastada see järgmiselt:

2.2.3. Aasta tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

 

Aasta tegevustoetuse projekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

 

Aasta tegevustoetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

 

Aasta tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% projektikulude kogumahust.

 

Taotlusele tuleb lisada:

·     ülevaade seatud eesmärkidest;

·     ülevaade plaanitud tegevustest;

·     ülevaade planeeritud kuludest ja tuludest;

·     toetuse kasutamise periood.


Enne taotluse tegemist tutvu kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise korraga.

 

Rohkem teavet: Tea Kilch, tel  58 55 9163;  sport@kulka.ee