Kehakultuuri & spordi sihtkapital

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eesmärgid}

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (edaspidi sihtkapital) eesmärk on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital kehakultuuri ja spordi valdkonna

  • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis;
  • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordi- ja liikumisharrastuse sündmuste korraldamist;
  • spordi, sporditeadusega, spordimeditsiini ja liikumisharrastusega seotud info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist;
  • spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaseid koolitusüritusi;
  • rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist;
  • enesetäiendamist välisriigis;
  • spordivaldkonna alaste rakendusuuringute läbiviimist;
  • Eesti spordi järelkasvu (eelkõige 19–23 aastaste) rahvusvahelisteks võistlusteks, treeningettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist;
  • spordile pühendunud teenekaid inimesi.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule. Eraldust ei saa teha spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil sport@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus koos nõutud lisadega või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {1.7. Projekti- ja tegevustoetuste eraldamine }

  (punkt 1.7. lisati 30.09.2020)
  Toetuse eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust sihtkapitali eesmärkidele;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
  • kaasfinantseerimise osakaalu;
  • taotleja senise tegevuse mõju ja edukust.

  Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu hinnata;
  • spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist;
  • spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist; (muudetud 30.12.2020)
  • tehnika jmt remondiks ja hoolduseks vajalike vahendite ostmist; (lisatud 30.12.2020)
  • Eesti ja piirkondlike meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
  • harrastusspordivõistlustel osalemist;
  • eesti-sisestel võistlustel osalemist;
  • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
  • päevarahade maksmist;
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • rahvaspordiürituste toitlustuskulusid;
  • terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne);
  • auhindade ja meenete ostmist (v.a medalid, karikad ja diplomid):
  • riiete ja jalanõude ostmist. (lisatud 30.12.2020)

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi edendamiseks, tutvustamiseks, valdkonna tippsündmuste korraldamiseks, valdkonna teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse ja tegevuse jäädvustamiseks jms.

  2.1.2. Projektitoetusi saavad taotleda sporti arendavad füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.1.3. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.5. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti sisu kirjeldus;
  • toetuse kasutamise periood;
  • täpne eelarve, sh kaasfinantseering;
  • spordiala;
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul toimumise koht, korraldajad, ajakava;
  • mitteperioodilise trükise puhul lisaks autori tutvustus ning trükise formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga ja võimaluse korral käsikiri või käsikirja näidis;
  • füüsilise isiku poolt esitatud võistlus- ja treeningtoetuse taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri. (lisatud 31.03.2021)

  {2.2. Spordivaldkonna aasta tegevustoetused}

  2.2.1. Aasta tegevustoetuse projekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

  2.2.2. Aasta tegevustoetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.2.3. Aasta tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. november. (muudetud 10.11.2021)

  2.2.4. Aasta tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% projektikulude kogumahust.

  2.2.5. Taotlusele tuleb vastavalt eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  • ülevaade seatud eesmärkidest;
  • ülevaade plaanitud tegevustest;
  • ülevaade planeeritud kuludest ja tuludest;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.3. Elutöötoetused}

  {2.3.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.3.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud inimestele.
  2.3.1.2. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.
  2.3.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 400 eurot.
  2.3.1.4. Taotlus peab andma ülevaate teeneka sporditegelase sportlikest saavutustest ja tema varasemast või praegusest tegevusest spordivaldkonnas. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.
  2.3.1.5. Kui taotlejaks on spordialaliit vm spordiühendus või -asutus ning esitatud on mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas. Igas jaotuses eraldatakse toetus alaliidu vm spordiühenduse kuni kahele kandidaadile.
  2.3.1.6. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse isikule mitte sagedamini kui üks kord aastas.
  2.3.1.7. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.3.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.3.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda pikaajaliselt ja oluliselt panustanud inimestele.

  2.3.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis.(muudetud 05.10.2022)
  2.3.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule eluaegselt.
  2.3.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.4. Loometöötoetused}

  2.4.1. Sihtkapital eraldab loometöötoetusi valdkonna inimestele spordivaldkonnaga seotud loomingulise (raamatute kirjutamine, originaaltekstide loomine, ajaloolise info ja materjalide kogumine jms.) (muudetud 30.06.2021)

  2.4.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.4.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.4.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikutele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on 400 eurot.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.
  2.5.5. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonda oluliselt panustanud isikute ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 400 eurot.

  2.6.3. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse kehakultuuri ja spordi valdkonnas silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning tema perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 800 eurot.

  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada e-kirja teel, aadressil sport@kulka.ee.

  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kehakultuuri ja spordi valdkonna inimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Sportlasestipendium}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab sportlasestipendiume füüsilistele isikutele eesmärgiga võimaldada pühendumist sportliku saavutusvõime arendamisele.
  3.1.2. Stipendiumit saavad sportlasele taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses.

  3.1.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  3.1.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema 19- kuni 23- aastane;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotlus peab sisaldama sportlase CV-d (sh sünniaeg), spordiala, ülevaadet sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki stipendiumi perioodiks; (muudetud 31.03.2021)
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). (muudetud 31.03.2021)

  3.1.5 Sportlase stipendium eraldatakse sportlastele, kes ei saa Eesti Olümpiakomitee A-, B- või C-taseme olümpiaettevalmistuse toetust. (lisatud 25.06.2019)

  {3.2. Stipendium „Noor ja andekas“}

  3.2.1. Sihtkapital eraldab stipendiumit füüsilistele isikutele eesmärgiga tunnustada ja toetada aktiivselt tegutsevaid noorsportlasi pühenduma oma võimete jätkuvale arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada spordialaliidud vm spordiühendused.

  3.2.3. Stipendiumi suurus on 650 eurot aastas.
  3.2.4. Stipendiumi taotlemise tingimused:

  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema14- kuni 18-aastane; (muudetud 23.12.2019)
  • taotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest;
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotluses peavad olema märgitud sportlase sünniaeg ning kontaktandmed (e-post, telefon, arveldusarve number); (muudetud 30.09.2020)
  • taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri (kui taotlejaks ei ole spordialaliit). (muudetud 31.03.2021)

  {3.3. Õppestipendium}

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume füüsilistele isikutele eesmärgiga spordivaldkonna inimesele spordialaste oskuste ja teadmiste omandamiseks ja enesetäiendamiseks välismaal (va kõrgkooli tasemeõppeks).

  3.3.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.3.3. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot aastas.

  3.3.4. Taotlus peab sisaldama taotleja elulookirjeldust (CV) koos infoga varem läbitud täiendusprogrammi(de) või koolitus(t)e kohta (koolituse tutvustus, info kursuse maksumuse kohta jm).

  {3.4. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.4.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna sporditegelaste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.4.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.4.3. Stipendiumi suurus on sätestatud Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras.(muudetud 10.05.2023)
  3.4.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.4.5. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.4.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.4.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks anna Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe Kultuurkapitali peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.1.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.2. Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab kehakultuuri ja spordi valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid isikute eelmise aasta silmapaistva ja eduka tegevuse ning spordivaldkonna arengusse panustamise eest.

  4.2.2 Aastapreemia suurus on kuni 5500 eurot.

  4.2.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.2.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.2.5. Aastapreemia saajad otsustab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.6. Aastapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal välja igas Kultuurkapitali valdkonnas ühe elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.
  4.3.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.3.5. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimesi, sh sportlaseid, treenereid, kohtunikke ja spordivabatahtlikke pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses.

  4.4.2. Sihtkapitali ühekordse tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.3. Põhjendatud ettepanek peab sisaldama kandidaadi tutvustust ja ülevaadet tema poolt ellu viidud tegevustest.

  4.4.4. Sihtkapital eraldab tunnustuspreemia laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.5. Olümpiamedali võitja tunnustus-preemia}

  4.5.1. Olümpiamedali võitja tunnustuspreemiaid eraldab Kultuurkapitali nõukogu koostöös Eesti Olümpiakomiteega vastavalt „Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise korrale“.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2019-S09, 26. juunil 2019
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 9/2019-S09, 23. detsembril 2019 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 1/2020-S09, 12. veebruaril 2020 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2020-S09, 30. septembril 2020
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2020-S09, 30. detsembril 2020 
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2021-S09, 30. märtsil 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 3/2021-S09, 28. aprillil. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09, 30. juunil. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2021-S09, 10. novembril. 2021
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09, 05. oktoobril. 2022
  Muudetud Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09 10.mail.2023