Kehakultuuri & spordi sihtkapital

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

  (kord muudetud 26.06.2018, kinnitatud nõukogu protokolliga nr 4/2018-S09)

  Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

  Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali (edaspidi sihtkapital) eesmärk on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastuse sündmuste korraldamist Eestis, rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust, rahvusvahelistel võistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist.

  Taotluste esitamise üldised tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november. Toetuskategooriate lõikes võib olla taotlemise tähtaegades erinevusi. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu. Ettepanekud esitada e-posti aadressil sport@kulka.ee.

  I TOETUSED

  1. Projektitoetused

  1.1.  Projektitoetusi saavad taotleda sporti arendavad füüsilised ja juriidilised isikud.
  1.2.  Projektitoetuste taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20 august ja 20. november.
  1.3.  Toetatakse:
  • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis;
  • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordi- ja liikumisharrastuse sündmuste korraldamist;
  • spordi-, sporditeadusega, spordimeditsiini ja liikumisharrastusega seotud info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist; 
  • spordi-, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaseid koolitusüritusi;
  • rahvusvahelistel spordi, sporditeaduse, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist; 
  • enesetäiendamist välisriigis; 
  • spordivaldkonna alaste rakendusuuringute läbiviimist;
  • Eesti spordi järelkasvu (eelkõige 19–23 aastaste) rahvusvahelisteks võistlusteks treeningettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist; 
  1.4.  Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotluse eesmärgi vastavust sihtkapitali eesmärkidele; 
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust.
  1.5.  Taotluses on nõutav:
  • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
  • projekti sisu kirjeldus;
  • toetuse kasutamise periood;
  • täpne eelarve, sh kaasfinantseering;
  • märkida spordiala;
  • ürituste ja võistluste korraldamise puhul lisaks ka toimumise koht, korraldajad, ajakava; 
  • mitteperioodilise trükise puhul lisaks autori tutvustus ning trükise formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga ja võimaluse korral käsikiri või käsikirja näidis.
  1.6.  Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% projekti kulude kogumahust.
  1.7.  Sihtkapitalil on õigus taotlus täielikult või osaliselt rahuldada või projekt toetuseta jätta.
  1.8.  Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel oma tegevuspõhimõtetest, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

  2. Spordivaldkonna aastaprojektide toetused

  Sihtkapital eraldab toetusi spordiorganisatsioonide aastaprojektidele. Aastaprojekti sisuks võivad olla spordiorganisatsiooni poolt kalendriaasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.

  2.1.  Aastaprojektidele toetuste eraldamise ja selle suuruse otsustab sihtkapital lähtuvalt projekti sisust ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
  2.2.  Aastaprojektide toetust saavad taotleda spordialaliit vm spordiühendus või -organisatsioon.
  2.3.  Aastaprojekti taotlus peab sisaldama ülevaadet plaanitud tegevustest, seatud eesmärkidest, planeeritud kuludest ja tuludest ning toetuse kasutamise perioodist.
  2.4.  Aastaprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 20. november.  Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada e-kulka kaudu.

  3. Muud toetused

  3.1. Ühekordne elutöötoetus

  Sihtkapital toetab teenekaid sporditegelasi ühekordse elutöötoetusega.
  3.1.1. Toetuse suurus on 400 eurot.
  3.1.2. Elutöötoetusi ühele isikule määratakse mitte sagedamini kui üks kord aastas. 
  3.1.3. Toetust saavad taotleda spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.
  3.1.4. Taotlus peab andma ülevaate teeneka sporditegelase sportlikest saavutustest või tema varasemast või praegusest tegevusest spordiorganisaatorina.
  3.1.5. Kui taotlejaks on spordialaliit vm spordiühendus või -asutus ning esitatud on mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas. Igas jaotuses eraldatakse toetus alaliidu vm spordiühenduse kuni kahele kandidaadile.
  3.1.6. Ühekordse elutöötoetuse taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  3.2. Regulaarne elutöötoetus

  Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele sporditegelastele.
  3.2.1.  Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapitali algatusel.
  3.2.2.  Regulaarse elutöötoetuse suurus on 580 eurot kvartalis.
  3.2.3.  Regulaarset  elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  3.3. Juubelitoetus

  Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada silmapaistvaid spordialal teenekaid isikuid nende juubelite puhul alates 60. eluaastast. 
  3.3.1.  Juubelitoetus määratakse saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.
  3.3.2.  Ettepanekuid juubelitoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  3.3.3.  Juubelitoetuse suurus on 400 eurot.
  3.3.4.  Juubelitoetus eraldatakse füüsilisele isikule.
  3.3.5.  Juubelitoetuse taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  3.4. Matusetoetus

  Sihtkapital toetab spordivaldkonnas silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist ning tema perekonda.
  3.4.1.  Matusetoetuse suurus on 800 eurot.
  3.4.2.  Matusetoetus määratakse saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.
  3.4.3.  Ettepanekuid matusetoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  3.4.4.  Matusetoetuse taotlusi saab taotleda ja neid menetletakse jooksvalt.

  II STIPENDIUMID

  1. Sportlasestipendium 

  Stipendiumi eesmärk on võimaldada pühendumist sportliku saavutusvõime arendamisele.
  1.1.  Stipendiumit saavad sportlasele taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses.
  1.2.  Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.
  1.3.  Taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki spordistipendiumi perioodiks ja kulude põhjendust.
  1.4.  Spordistipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
  1.5.  Sportlasestipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  2. Stipendium „Noor ja andekas“

  Stipendiumi „Noor ja andekas“ eesmärk on tunnustada ja toetada aktiivselt tegutsevaid noorsportlasi pühenduma oma võimete jätkuvale arendamisele.
  2.1.  Stipendiumi suurus on 650 eurot.
  2.2.  Taotlusi võivad esitada spordialaliidud vm spordiühendused.
  2.3.  Stipendiumi taotlemise tingimused:
  • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 18-aastane;
  • taotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest; 
  • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
  • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kuni kahele sportlasele;
  • taotluses peavad olema märgitud sportlase kontaktandmed (e-post, telefon, arveldusarve number)
  • taotluse juures peab olema spordialaliidu kaaskiri. 
  2.4. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule. 
  2.5. Stipendiumi „Noor ja andekas“ taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  3. Õppestipendium

  Õppestipendium määratakse spordivaldkonna inimesele spordialaste oskuste ja teadmiste omandamiseks ja enesetäiendamiseks välismaal (va kõrgkooli tasemeõppeks). 
  3.1.  Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.
  3.2. Taotluse saavad esitada füüsilised isikud.
  3.3. Taotlus peab sisaldama:
  • taotleja elulookirjeldust (CV) koos infoga varem läbitud täiendusprogrammi(de) või koolitus(t)e kohta (koolituse tutvustus, info kursuse maksumuse kohta jm).
  3.4.  Sihtkapital ei määra õppestipendiume kõrgkooli tasemeõppeks.
  3.5.  Õppestipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  4. Stipendium „Ela ja sära“

  Eesti Kultuurkapitali nõukogu määrab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna silmapaistvatele sporditegelastele.
  4.1.  Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
  4.2.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  4.3.  Taotluse esitamise tähtaeg on 20. mai.
  4.4.  Taotlus peab sisaldama:
  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.
  4.5.  Sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks lihthäälteenamuse tulemusel.
  4.6.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

  5.  Treeneri stipendium „Märka järgnevat põlvkonda“ 

  Stipendium on mõeldud treenerile, kes juhendab Eesti Olümpiakomitee järelkasvuprojekti „Märka järgnevat põlvkonda“ stipendiaati.
  5.1.  Stipendiumi suurus on 1000 eurot ühe juhendatava stipendiaadist sportlase eest.
  5.2.  Kui ühel sportlasel on mitu treenerit, jaguneb stipendium nende treenerite vahel.
  5.3.  Taotluse stipendiumi kandidaatidega saab esitada Eesti Olümpiakomitee.
  5.4.  Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.

  III PREEMIAD

  1. Tunnustuspreemia

  Tunnustuspreemia on mõeldud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimestele, sh sportlastele, treeneritele, kohtunikele ja spordivabatahtlikele pühendumise eest, mis on avaldanud olulist mõju oma valdkonna arengule ning innustanud neid edaspidises erialases või vabatahtlikus tegevuses. Sihtkapital eraldab ühekordseid tunnustuspreemiaid.
  1.1.  Tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  1.2. Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või oma lähikondsele, samuti riigi poolt loodud organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  1.3. Ettepanek peab sisaldama:
  • kandidaadi tutvustust;
  • ülevaadet tema poolt ellu viidud tegevustest.
  1.4. Tunnustuspreemia määrab sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
  1.5. Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.

  2. Olümpiamedali võitja tunnustuspreemia

  Olümpiamedali võitja tunnustuspreemiaid määrab Kultuurkapitali nõukogu koostöös Eesti Olümpiakomiteega vastavalt „Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korrale“. 

  3. Elutööpreemia

  Sihtkapitali elutööpreemiaga tunnustab Kultuurkapitali nõukogu pikaajalist tegevust ja panustamist spordivaldkonna arengusse. 
  3.1.  Igal aastal antakse välja üks spordivaldkonna Kultuurkapitali elutööpreemia.
  3.2.  Preemia suuruse määrab Kultuurkapitali nõukogu.
  3.3.  Ettepanekud elutööpreemiate määramiseks tuleb esitada kehakultuuri- ja spordi sihtkapitalile.
  3.4.  Ettepanekuid peapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  3.5.  Põhjendatud ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada e-posti aadressile sport@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  3.6.  Elutööpreemia kinnitab Kultuurkapitali  nõukogu.
  3.7.  Preemia määratakse füüsilisele isikule.

  4. Peapreemia

  Peapreemiaga tunnustab Kultuurkapitali nõukogu pikaajalist tegevust ja panustamist spordivaldkonna arengusse.
  4.1.  Igal aastal antakse spordivaldkonnas välja üks Kultuurkapitali peapreemia.
  4.2.  Peapreemia suuruse määrab Kultuurkapitali nõukogu.
  4.3.  Ettepanekud peapreemiate määramiseks tuleb esitada kehakultuuri- ja spordi sihtkapitalile.
  4.4.  Ettepanekuid peapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  4.5.  Põhjendatud ettepanek peapreemia määramiseks tuleb esitada e-posti aadressile sport@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  4.6.  Peapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele.
  4.7.  Peapreemiad kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.

  5. Aastapreemiad

  Aastapreemiaga tunnustatakse isiku silmapaistvat ja edukat tegevust ning panustamist spordivaldkonna arengusse.
  5.1.  Aastapreemia suurus on maksimaalselt 5500 eurot.
  5.2.  Ettepanekuid aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  5.3.  Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-posti aadressile sport@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  5.4.  Aastapreemiad määrab sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
  5.5.  Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele. 

  IV  PIIRANGUD TOETUSTE, STIPENDIUMIDE JA PREEMIATE ERALDAMISEL

  1. Sihtkapital ei toeta:

  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu hinnata; (täiendatud 26.06.18)  
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi (va matusetoetused);
  • spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist;
  • spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu inventari ja vahendite ostmist; (täiendatud 26.06.18)
  • Eesti ja piirkondlike meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
  • harrastusspordivõistlustel osalemist;
  • eesti-sisestel võistlustel osalemist;
  • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
  • päevarahade maksmist;
  • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
  • rahvaspordiürituste toitlustuskulusid;
  • terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne); 
  • üldjuhul auhindade ostmist (v.a medalid, karikad ja diplomid). (lisatud 26.06.2018)

  2.  Sihtkapital ei eralda toetust, stipendiumi ega preemiat:

  • aruandevõlglastele;
  • Kultuurkapitali võlglastele;
  • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
  • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
  • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  3. Sihtkapital ei eraldada preemiaid:

  • Kultuurkapitali töötajatele ega sihtkapitali liikmetele.

  4. Sihtkapital lähtub toetuste, stipendiumide, preemiate eraldamisel käesolevast korrast, laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.


  Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.