Pärnumaa ekspertgrupp

  Pärnumaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Pärnumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Pärnumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Pärnumaa kultuuri ja spordi valdkonda. Pärnumaa ekspertgrupp eelistab tegevusi, mis toimuvad Pärnumaa kultuuriruumis ja mille tulemus jääb Pärnumaa kultuuriruumi ning tegijaid, kes tegutsevad Pärnumaa kultuuriruumis.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • ülemaakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • Pärnumaa piirkonna rahvariiete (v.a jalanõud) soetamist;
  • muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist juhul, kui oma ja/või kaasfinantseering on vähemalt 50%;
  • kohalike omavalitsuste projekte, mille oma- või kaasfinantseerimine on vähemalt 50%.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil parnumaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev. Taotlemisel tuleb arvestada, et otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetatakse sündmusi, mis toimuvad üldjuhul mitte varem kui 1 kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Pärnumaaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte, kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja kogukondlike pidude korraldamist;
  • sotsiaal ja haridusvaldkonna projekte;
  • toitlustust;
  • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid ning – tabletid jms) soetamist;
  • kontoritehnika jms soetamist;
  • liikmemaksude tasumist;
  • taotlusi, millele pole lisatud hinnapakkumisi taotletava summa ulatuses või vastavaid kinnituskirju ja/või CVd;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • üldjuhul auhindade soetamist sh karikaid, meeneid, suveniire, medaleid.

  2.1.4. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.5. Taotlus peab sisaldama:

  • taotleja/või osaleja tutvustust (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus, füüsilisel isikul CV);
  • projekti sisulisi eesmärke ja kirjeldust;
  • tasakaalustatud eelarvet koos omafinantseeringu, kaasfinantseeringu ning planeeritava tuluga (sh piletitulu) millele on lisatud hinnapakkumised taotleva summa osas;
  • toetuse kasutamise perioodi.

  2.1.6. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada lisamaterjal lisaks punktis 2.1.5. toodule järgnevalt:

  {2.1.6.1. Ürituste ja võistluste korraldamine}

  (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused, kontserdid jms):

  • sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv;
  • toimumispaiga kinnitus;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • esinejate/võistlejate nimekiri kui küsitakse toetust esinejate/võistlejate tasustamiseks;
  • info ürituse piletite olemasolu/maksumuse kohta;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Pärnumaad) ka Pärnumaa ürituse eelarve.

  {2.1.6.2. Mitteperioodilised trükised}

  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga);
  • võimalusel käsikiri või näide/väljavõte käsikirjast.

  {2.1.6.3. Näituse korraldamine}

  • näituse tutvustus sh võimalusel visuaalne materjal;
  • eksponeerimispaiga kinnitus.

  {2.1.6.4. Kongressidel, konverentsidel, konkurss-festivalidel osalemine}

  • kutse koopia korraldajalt;
  • sündmuse programm;
  • transpordi- ja majutuskulude info.

  {2.1.6.5. Välitööd}

  • kogutava materjali kasutamise plaan;
  • info materjali hilisema kasutamise võimaluse kohta.

  {2.1.6.6. Spordiinvertari ja muusikainstrumentide soetamine}

  • soovitavalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse.

  Spordiinventari ja muusikainstrumentide soetamise projektidel on omaosaluse ja/või kaasfinantseerimise määr vähemalt 50%.

  {2.1.6.7. Rahvariiete soetamine/valmistamine}

  • soovitavalt kaks hinnapakkumist (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja);
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatavad riided jäävad tema valdusesse.

  Rahvariiete soetamist saab taotleda juriidiline isik.

  2.1.7. Dokumendid (sh lisad) tuleb esitada eesti keeles või lisatud selgituste või tõlkega (v.a kutsed).

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada Pärnumaa loominguliste kollektiivide ja spordiorganisatsioonide tegevust.

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Pärnumaal tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamiskulusid;
  • sidekulusid;
  • tööjõukulusid.

  2.2.7. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale(muudetud 30.06.2021)

  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Pärnumaaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Pärnumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele nende juubelite puhul.

  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Taotlus peab sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 300 eurot aastas.

  2.6.3. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.

  2.6.4. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Pärnumaa kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-posti teel, aadressil parnumaa@kulka.ee.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.
  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • elulookirjeldust (loominguline CV);
  • taotleja seost Pärnumaaga.

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Pärnumaa andekatel sportlastel pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase CV-d sh ülevaade sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Pärnumaaga.

  {4. PREEMIAD}

  4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad

  4.1.1. Pärnumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Pärnumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

  4.1.2. Pärnumaa ekspertgrupp eraldab aastas ekspertgrupi aastapreemiaid alljärgnevalt:

  • aasta kultuuritegija preemia;
  • aasta kultuurisündmuse preemia;
  • aasta sporditegija preemia;
  • aasta spordisündmuse preemia.

  4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemia suurus on 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.1.7. Pärnumaa ekspertgrupp eraldab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.
  4.1.8. Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja kuni kaks elutööpreemiat.
  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Pärnumaa ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (muudetud 5.10.2022)
  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Pärnu maakonnas.
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia. 
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot. 
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Pärnumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.
  4.4.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.4.4. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organi-satsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  4.4.5. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.6. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2019-S09
  Muudetud 5.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09