Eesti Kultuurkapitali raha

  jagamise üldkord

  Lisaks raha jagamise üldkorrale on igal sihtkapitalil, ekspertgrupil, programmil oma raha jagamise kord, 
  millega palume kindlasti tutvuda enne taotluse esitamist


  1. peatükk

  Üldsätted

  1.1. Regulatsiooni ala

  Kord kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali seaduse (KultKS) § 2 lõike 4 täitmiseks. Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu, sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide ning programmide preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise alused.

  1.2. Korra osad ja sätete hierarhia

  Kultuurkapitali eralduste liigid, arv liikide lõikes, eralduse suurus, eralduste tegemise ja maksmise täpsemad tingimused ning taotluste või ettepanekute esitamise tähtajad, preemiate puhul samuti preemia saajate tunnustamine sätestatakse iga sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi ning Kultuurkapitali nõukogu raha jagamise korras (edaspidi ühiselt nimetatud erikord), mis on käesoleva korra osadeks. Juhul kui erikorras on võrreldes käesoleva korraga sätestatud teisiti, lähtutakse erikorras sätestatust. Juhul, kui käesoleva korra 2.-5. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-5. peatükis sätestatust.

  {1.3. Pädevuse jaotus}

  Sihtkapitalid teevad eraldusi oma valdkonna eesmärkide täitmiseks. Maakondlikud ekspertgrupid teevad eraldusi oma maakonna kultuurivaldkonna eesmärkide täitmiseks. Kultuurkapitali nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide edastatud taotluste ja algatuste rahastamise ning riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise rahastamise vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud pingereale.

  {1.4. Eralduste algatamine}

  Sihtkapital ja maakondlik ekspertgrupp teevad eraldusotsuse taotluse või ettepaneku alusel või omal algatusel. Sihtkapitalile või maakondlikule ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Kultuurkapitali nõukogule otse taotlusi ja ettepanekuid esitada ei saa ning Kultuurkapitali nõukogu teeb eraldused kas omal algatusel või sihtkapitalide ja ekspertgruppide esitatud või edastatud taotluse või ettepaneku alusel. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Preemiaettepanekut ei saa teha iseendale preemia eraldamiseks.

  {1.5. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.6. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna (edaspidi e-kulka) kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel. Preemiaettepanek peab sisaldama ettepaneku põhjendust.

  {1.7. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas}

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi, jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatavate tegevustega.

  {1.9. Välistused}

  Eraldusi ei tehta:

  1.9.1. isikule, kellel esineb Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  1.9.2. isikule, kellel on nõutav aruanne esitamata;
  1.9.3. aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes on aruande esitamise kohustuse täitmisega viivitanud vähemalt 30 päeva; (muudetud 23.12.19)
  1.9.4. spordiorganisatsioonidele, kes ei ole kantud spordiseaduses sätestatud spordi andmekogusse;
  1.9.5. isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus;
  1.9.6. muudel käesolevas korras või erikorras sätestatud alustel.

  {1.10. Välistuste kontrollimise aeg}

  Punktis 1.9 nimetatud aluste esinemist kontrollitakse eraldusotsuse tegemisele eelneva päeva seisuga.

  {1.11. Eraldustega seotud andmete avalikustamine}

  Kultuurkapital avalikustab esitatud taotlused ja eraldusotsused kodulehel www.kulka.ee.

  {1.12. Isikuandmete töötlemine}

  Taotlemise, taotluste menetlemise, eralduste tegemise ja maksmise ning lepingute sõlmimise, aruandluse ja tagasinõudmise eesmärgil kogutud füüsiliste isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt dokumendile „Kultuurkapitali andmekaitsealane teavitus“.

  {1.13. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi}

  Kultuurkapital lähtub riigiabina (sh grupierandiga hõlmatud riigiabi) ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktidest ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“. Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on

  sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“.

  2. peatükk

  Toetuste taotlemise, eraldamise ja maksmise alused

  Kultuurkapital maksab projekti- ja tegevustoetusi ning loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetusi.

  {2.1. Projektitoetused}

  Projektitoetuste eesmärk on kaunite kunstide, rahvakultuuri ning spordi edendamise, tutvustamise, populariseerimise ning kultuuripärandi säilitamise ja mälestuste jäädvustamise toetamine. 

  2.1.1. Projektitoetust ei eraldata:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
  • ehitus- ja renoveerimistöödeks.

  2.1.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% kulude kogumahust (PS! omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määrad võivad erineda, mistõttu on oluline tutvuda vastava sihtkapitali või ekspertgrupi raha jagamise korraga)

  2.1.3. Toetuse saajal tuleb eksponeerida Kultuurkapitali logo ja/või nime projekti teavitamisel (sh reklaamimisel) ja/või viitamisel ning toetusega seotud andmekandjatel.

  2.1.4. Füüsilisele isikule eraldatud projektitoetuse korral ei ole aktsepteeritud tema poolt endale töötasu vm sarnase tasu kulude katmine.

  {2.2. Tegevustoetused}

  Tegevustoetuse maksmise eesmärk on toetada loomeliitude või loominguliste kollektiivide ning spordiorganisatsioonide tegevust.

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda juriidilised isikud.

  2.2.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% taotluse kogueelarvest. (PS! omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määrad võivad erineda, mistõttu on oluline tutvuda vastava sihtkapitali või ekspertgrupi raha jagamise korraga)

  {2.3. Loometöötoetused}

  Loometöötoetuse maksmise eesmärk on võimaldada loomeinimestele loomingulisele või teaduslikule tegevusele pühendumist, mille tulemusena tekib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos. Loometöötoetuste hulka kuuluvad muuhulgas Traducta, Avatud Eesti Raamatu ja Hieronymuse loometöötoetused.

  {2.4. Elutöötoetused}

  Elutöötoetuste maksmise eesmärk on toetada kultuuri- ja spordialal teenekaid inimesi.
  Kultuurkapital eraldab regulaarseid ja ühekordseid elutöötoetusi.

  {2.4.1. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Regulaarseid elutöötoetusi võivad sihtkapitalid omal algatusel eraldada oma valdkonna teenekatele inimestele ja Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalide ja ekspertgruppide esitatud ettepanekute alusel enim silma paistnud teenekatele inimestele.
  2.4.1.2. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.4.2. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Ühekordseid elutöötoetusi võivad sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid eraldada oma valdkonna või maakonna teenekale loome- või spordiinimesele.

  {2.5. Juubelitoetused}

  Juubelitoetuse maksmise eesmärk on tunnustada ja toetada silmapaistvaid kultuuri- või spordialal teenekaid isikuid või kollektiive nende juubelite puhul.

  {2.6. Ravimitoetused}

  Ravimitoetuse maksmise eesmärk on toetada kultuuri- või spordialal silma paistnud isikute ravimikulude katmist.
  2.6.1. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks.
  2.6.2. Ravimitoetust saab taotleda ja/või eraldada ka väljaspool punktis 1.7 toodud tähtaegasid. (muudetud 28.03.2022)

  {2.7. Matusetoetused}

  Matusetoetuse maksmise eesmärk on toetada kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist ning tema perekonda.

  2.7.1. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.

  2.7.2. Suurte avalike matustega seotud kulude katmiseks eraldab sihtkapitali või ekspertgrupi ettepaneku alusel toetuse Kultuurkapitali nõukogu.
  2.7.3. Matusetoetust saab taotleda ja/või eraldada ka väljaspool punktis 1.7 toodud tähtaegasid. (muudetud 28.03.2022)

  3. peatükk

  Stipendiumide taotlemise, eraldamise ja maksmise alused

  Kultuurkapitali stipendiumide maksmise eesmärk on võimaldada loome- ja spordiinimestele teadmiste või oskuste omandamist, võimete arendamist ning teaduslikule või erialasele tegevusele pühendumist.
  Kultuurkapital maksab „Ela ja sära“ stipendiume, loomingulisi, spordi-, õppe- ja erialastipendiume ning loomemaja ja külaliskriitiku stipendiume.
  Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

  {3.1. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.1.1. „Ela ja sära“ stipendium eraldatakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.
  3.1.2. „Ela ja sära“ stipendiumi eraldab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel.

  {3.2. Loomingulised stipendiumid}

  Loominguliste stipendiumide eesmärk on võimaldada loovisiku pühendumist loomingulisele tegevusele.

  {3.3. Spordistipendiumid}

  Spordistipendiumide eesmärk on võimaldada sportlase pühendumist sportlike võimete arendamisele.

  3.3.1. Spordistipendiumi saab taotleda sportlane iseendale, samuti spordiorgani-satsioon oma organisatsiooni sportlasele.

  {3.4. Õppestipendiumid}

  Õppestipendiumide eesmärk on võimaldada loome- ja spordiinimestele teadmiste ja oskuste omandamist ning enesetäiendamist.

  {3.5. Erialastipendiumid}

  Erialastipendiumide eesmärk on toetada loomeinimeste erialasele tegevusele pühendumist.

  {3.6. Loomemaja stipendium}

  Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele loomemajade kasutamist.

  3.6.1. Loomemaja stipendiumi eraldab sihtkapital oma valdkonna loomeinimestele.
  3.6.2. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu- ja elamiskulud.

  {3.7. Külaliskriitiku stipendium}

  Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuuri(elu) rahvusvaheline kajastamine ja tutvustamine.

  3.7.1. Külaliskriitiku stipendiumi eraldab sihtkapital rahvusvahelise tippkriitiku osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritus(t)el.
  3.7.2. Stipendium katab osaliselt külaliskriitiku sõidukulud ja majutuskulud Eestis.
  3.7.3. Stipendiumi võivad taotleda juriidilised isikud.

  4. peatükk

  Preemiate taotlemise, eraldamise ja maksmise alused

  Preemiate maksmise eesmärk on tunnustada ja innustada loome- ja spordiinimesi ja nende saavutusi ning tunnustada kultuuri- ja spordivaldkonna organisatsioone.
  Kultuurkapital maksab aastapreemiaid, elutööpreemiaid, tunnustuspreemiaid ja konkursipreemiad.
  Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaguneb preemia vastavalt sihtkapitali, ekspertgrupi või Kultuurkapitali nõukogu otsusele.

  {4.1. Aastapreemiad}

  Kultuurkapitali aastapreemia eraldatakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

  Aastapreemiad jagunevad:

  • peapreemiad
  • sihtkapitali aastapreemiad
  • ekspertgrupi aastapreemiad
  • Kultuuripärli preemiad

  {4.1.1. Peapreemiad}

  4.1.1.1. Igal aastal eraldatakse kaheksa Kultuurkapitali peapreemiat, üks igas Kultuurkapitali valdkonnas.
  4.1.1.2. Peapreemiad eraldab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute või algatuste alusel.

  {4.1.2. Sihtkapitali aastapreemiad}

  4.1.2.1. Igal aastal antakse välja sihtkapitalide aastapreemiad.

  {4.1.3. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.3.1. Igal aastal antakse igas maakonnas välja kuni kümme aastapreemiat.

  {4.1.4. Kultuuripärli preemiad}

  4.1.4.1. Igas maakonnas antakse aastas välja üks Kultuuripärli preemia.

  4.1.4.2. Preemiat võib eraldada maakondlik ekspertgrupp. (muudetud 05.10.2022)

  4.1.4.3. Ettepanekut ei saa teha preemia eraldamiseks endale või endaga seotud isikule.

  4.1.4.4. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  {4.2. Elutööpreemiad}

  Kultuurkapitali elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

  4.2.1. Elutööpreemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.2.2. Valdkondlikud elutööpreemiad eraldab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute või algatuste alusel. (muudetud 05.10.2022)

  4.2.3. Maakondlikud elutööpreemiad eraldavad maakondlikud ekspertgrupid esitatud ettepanekute alusel või omal algatusel. (lisatud 05.10.2022)


  {4.3. Tunnustuspreemiad}

  Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.3.1. Tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.

  4.3.2. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

  {4.4. Konkursipreemiad}

  Konkursipreemiate eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid.
  4.4.1. Konkursipreemiaid eraldavad sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid avalikul konkursil auhinnalise koha saavutanud füüsilistele või juriidilistele isikutele.

  4.4.2. Ettepaneku konkursipreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised isikud.

  5. peatükk

  Taotluste menetlemine, lepingu sõlmimine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine

  {5.1. Taotluste registreerimine ning elektrooniline menetlus}

  5.1.1. Esitatud taotlused registreeritakse ning taotlejale saadetakse taotluse registreerimisel e-kirjaga teade taotluse vastuvõtmisest.
  5.1.2. Kultuurkapital teeb taotluse osas esitatavad teated, päringud ja otsused taotlejale teatavaks e-kulka kaudu või e-posti teel.

  {5.2. Taotluste vastavuse kontroll}

  5.2.1. Taotluste vastavuse kontrolli käigus kontrollitakse esitatud taotluse ja selle lisade vastavust kehtestatud nõuetele ning taotluse vastavust taotlemise ja eralduse tegemise tingimustele (sh punktis 1.9 nimetatud aluste esinemist). 

  5.2.2. Taotluste vastavuse kontrolli käigus leitud puudustest ja taotluse mittevastavusega seotud muudest asjaoludest teavitatakse taotlejat e-kulka kaudu või e-kirja teel.
  5.2.3. Kultuurkapital annab taotlejale kuni kümne päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluses esinevad puudused tuleb kõrvaldada tähtaja jooksul Kultuurkapitali vastava teate edastamisest. Taotluse mittevastavusega seotud muude asjaolude puhul tuleb esitada seisukohad või selgitused samaks tähtajaks. Kultuurkapital selgitab taotlejale edastatavas teates, et puuduste tähtaegselt kõrvaldamata jätmisel või taotluse muudel põhjustel mittevastavuse korral on Kultuurkapitalil õigus jätta taotlus sisuliselt hindamata. (muudetud 25.06.19)

  {5.3. Taotluste sisuline hindamine}

  5.3.1. Kultuurkapital võib jätta sisuliselt hindamata taotluse, mille puhul on puudused tähtaegselt kõrvaldamata või mis ei vasta taotlemise ja eralduse tegemise tingimustele (sh kui esinevad punktis 1.9 nimetatud alused). Kultuurkapital protokollib taotluse sisulise hindamata jätmise koos põhjendusega.
  5.3.2. Taotluse sisulise hindamise põhialuseks on eelkõige kultuuri- ja spordialane väärtus. Selle raames võidakse arvestada taotluses kirjeldatud projekti, tegevuse, eesmärgi vms olulisust, vajalikkust, tulemuslikkust, usaldusväärsust, uuenduslikkust või jätkusuutlikkust ja muid kriteeriume.
  5.3.3. Taotluste sisulisel hindamisel lähtutakse laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Taotlus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Kui käesolevas korras või erikorras on sätestatud eralduste kindel arv või suurus, lähtutakse otsuse tegemisel vastavatest tingimustest.
  5.3.4. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik. Taotluse osalisel rahuldamisel lähtutakse eeldusest, et taotluse eesmärk on taotluse osalise rahuldamisega saavutatav.
  5.3.5. Sihtkapitalide, ekspertgruppide ja Kultuurkapitali nõukogu otsused protokollitakse ning tehakse ühe nädala jooksul teatavaks Kultuurkapitali juhatajale.

  {5.4. Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõppemine}

  5.4.1. Kultuurkapitali juhataja sõlmib eralduse saajaga eraldusotsuse alusel lepingu, välja arvatud regulaarse elutöötoetuse puhul. Lepingus sätestatakse eralduse kasutamise täpsustatud tingimused, poolte õigused ja kohustused ning muud olulised tingimused. Käesolev kord ning asjakohane erikord on lepingu osaks.
  5.4.2. Kui Kultuurkapitali juhatajale teatavaks tehtud eraldusotsus on KultKS-is, käesolevas korras või erikorras sätestatud tingimustega vastuolus, teavitab Kultuurkapitali juhataja viie tööpäeva jooksul asjaomase otsuse vastuvõtjat otsuse õigusvastasuse alustest ning otsuse ümbervaatamise vajadusest. Kultuurkapitali juhatajal on õigus keelduda sihtkapitali, ekspertgrupi või Kultuurkapitali nõukogu õigusvastase otsuse alusel eralduse saajaga lepingu sõlmimisest.
  5.4.3. Leping jõustub kahepoolselt allkirjastatud lepingu tagastamisel Kultuurkapitalile. Kultuurkapital registreerib lepingu dokumendihaldusprogrammis ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu saabumise kuupäev.
  5.4.4. Sõlmitud lepingu muutmine toimub üksnes poolte kokkuleppel ning eralduse tingimusi saab muuta üksnes eralduse teinud organi vastava otsuse alusel. Toetuse saaja on kohustatud projekti- või tegevustoetuse lepingu muutmise soovi korral esitama lepingu muutmise avalduse enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.

  5.4.5. Leping lõppeb:

  5.4.5.1. lepingust tulenevate kõigi õiguste ja kohustuste nõuetekohase täitmisega, sh aruandekohuslase esitatud aruande aktsepteerimisega Kultuurkapitali poolt;
  5.4.5.2. poolte kokkuleppel, tingimusel, et eralduse saaja tagastab eralduse Kultuurkapitalile.

  5.4.6. Kultuurkapitalil on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui:
  5.4.6.1. eralduse saaja ei ole punktis 5.5.2.2 nimetatud juhul eralduse väljamaksmisest keeldumise aluseks olevat kohustust täitnud kümne tööpäeva jooksul arvates eralduse väljamaksmisest keeldumise teate saamisest;

  5.4.6.2. lepingu aluseks olev eraldusotsus on kehtetuks tunnistatud;
  5.4.6.3. eraldust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud korras ja tingimustel, sealhulgas juhul, kui:
  • eraldust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud eesmärgil;
  • projektitoetuse korral ei ole projekti eesmärk või osa eesmärgist teostunud;
  • eraldust ei ole kasutatud lepingus ettenähtud perioodil;
  • ei ole täidetud lepingus ettenähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustust;
  5.4.6.4. eraldust on kasutatud tegevusteks või kulude katmiseks, mida Kultuurkapital käesoleva korra või erikorra kohaselt ei toeta;
  5.4.6.5. aruandekohuslane ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  5.4.6.6. aruandekohuslane raskendab või ei võimalda eralduse kasutamise järelevalvet;
  5.4.6.7. eralduse saaja on rikkunud muid lepingust tulenevaid kohustusi;
  5.4.6.8. muudel õigusaktidest tulenevatel alustel.
  5.4.7. Lepingu rikkumise korral, välja arvatud punktis 5.4.6.1 nimetatud juhul, annab Kultuurkapital enne lepingu ülesütlemist eralduse saajale rikkumise kõrvaldamiseks tähtaja kuni 30 kalendripäeva.

  {5.5. Raha väljamaksmine}

  5.5.1. Kultuurkapital maksab otsusega määratud raha eralduse saajale välja kümne tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus, käesolevas korras või erikorras ei ole sätestatud teisiti.
  5.5.2. Kui eralduse väljamaksmise kohustuse tekkimise hetkeks on eralduse saajal täitmata kohustusi (nt aruande- või rahalisi kohustusi) Kultuurkapitali ees, on Kultuurkapitalil õigus:
  5.5.2.1. täitmata rahalise kohustuse korral väljamakstavat eralduse summat täitmata rahalise kohustuse ulatuses vähendada või
  5.5.2.2. kuni kohustuse (sh rahalise kohustuse) nõuetekohase täitmiseni keelduda eralduse väljamaksmisest.

  {5.6. Eraldusotsuse kehtetuks tunnistamine}

  5.6.1. Kultuurkapitalil on õigus eraldusotsus osaliselt või tervikuna vastavalt asjaoludele edasiulatuvalt või tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada, kui:
  5.6.1.1. eralduse saaja ei ole tagastanud allkirjastatud lepingut Kultuurkapitalile 30 kalendripäeva jooksul lepingu saamisest;
  5.6.1.2. eraldusest on osaliselt või täielikult loobutud;
  5.6.1.3. taotlemisel või lepingu sõlmimisel on Kultuurkapitalile esitatud oluliselt ebaõigeid andmeid;
  5.6.1.4. esinevad muud haldusmenetluse seaduses sätestatud haldusakti kehtetuks tunnistamise alused.
  5.6.2. Taotlejal on õigus enne eraldusotsuse kehtetuks tunnistamise lahendamist esitada kümne kalendripäeva jooksul Kultuurkapitali vastava teate saamisest enda seisukohad ja vastuväited.

  {5.7. Aruandlus}

  5.7.1. Eralduse saaja on kohustatud esitama projekti- ja tegevustoetuse kasutamise kohta aruande lepingus märgitud tähtajal. Kultuurkapitali juhatajal on õigus omal algatusel või eralduse saaja avalduse alusel aruande esitamise tähtaega mõjuvatel põhjustel muuta, lähtudes haldusmenetluse seaduses sätestatust.
  5.7.2. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:
  5.7.2.1. eralduse kasutamise sisu, eesmärk ja selle saavutamine;
  5.7.2.2. rahastamise aruanne (tuluaruanne), mis sisaldab andmeid nii planeeritud kui ka tegeliku rahastuse kohta. Kohustuslik on eraldi välja tuua Kultuurkapitali toetused ja teistest allikatest saadud rahastus;
  5.7.2.3. kuluaruanne, mis koosneb toetuse eelarvest ja kogu projekti tegelikest kuludest. Aruandele tuleb lisada alusdokumentide ning maksmist tõendavate dokumentide koopiad Kultuurkapitalist saadud toetussumma ulatuses. Kultuurkapital ei aktsepteeri üldjuhul kulusid, mis on välja makstud sularahas (v.a välismaal makstud ühekordsed kulud).
  5.7.3. Aruanne tuleb esitada e-kulka kaudu.
  5.7.4. Andmekandja (nt. raamat, trükis, CD, DVD jms) väljaandmiseks eraldatud toetuse korral tuleb eralduse saajal üks eksemplar esitada Kultuurkapitalile.
  5.7.5. Kultuurkapital kohustub aruande läbi vaatama 90 päeva jooksul alates aruande esitamisest.
  5.7.6. Kultuurkapitalil on õigus kontrollida kõiki projektiga seotud raamatupidamise dokumente, teostada kohapealset kontrolli või saata eralduse kasutamise aruanne audiitorile kontrollimiseks. Antud õigus on Kultuurkapitalil ka lepingu lõppemise järgselt.
  5.7.7. Eralduse saaja peab projektiga seotud raamatupidamise dokumendid ja muud tõendid säilitama vähemalt seitse aastat.

  {5.8. Eralduste tagasinõudmine ja tagasinõude ajatamine}

  5.8.1. Kultuurkapitalil on õigus nõuda eraldus osaliselt või tervikuna tagasi ja teha tagasinõude otsus, kui Kultuurkapital on punkti 5.4.6 alusel lepingu ühepoolselt üles öelnud.
  5.8.2. Eralduse tagasinõudmise otsuse teeb vastava eralduse teinud sihtkapital, ekspertgrupp või Kultuurkapitali nõukogu.
  5.8.3. Eralduse saajal on kohustus tagastada eraldus kümne tööpäeva jooksul alates Kultuurkapitalilt kirjaliku tagasinõude otsuse saamisest.
  5.8.4. Tagasimaksmisele kuuluva eralduse, mis on suurem kui 50 eurot, võib ajatada eralduse saaja põhjendatud avalduse alusel kuni 12 kuuks, kui korraga maksmine seab eralduse saaja olulisel määral makseraskustesse või esinevad muud kaalukad asjaolud. Ajatamisel rakendatakse alates punktis 5.8.3 nimetatud tähtajast intressi 0,06 % eralduse tagastamata summalt päevas. Kui eralduse saaja ei maksa ajatamiskava kohaselt eraldust tagasi, võib ajatamise otsuse tunnistada kehtetuks. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab eralduse saaja maksma eralduse tagasi 30 kalendripäeva jooksul, tasudes ühtlasi käesolevas punktis nimetatud intressi.
  5.8.5. Kui eralduse saaja ei tagasta eraldust tähtaegselt, on Kultuurkapitalil õigus nõuda eralduse saajalt viivisintressi 7% eralduse summalt aastas iga eralduse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest. Kultuurkapitalil on samuti õigus nõuda eralduse saajalt eralduse tagasinõudmisega seotud õigusabi- ja inkassokulutuste hüvitamist.
  5.8.6. Eralduse tagasimaksmisel laekunud maksest loetakse kõigepealt tasutuks kulutused, siis viivis, siis intress ja viimasena tagastatav eraldus.

  6. peatükk

  Rakendussätted

  6.1. Eraldusotsustele, mis on tehtud enne käesoleva korra jõustumist, kohaldatakse otsuste tegemise hetkel kehtinud regulatsioone ja õigusakte.
  6.2. Taotlustele, mis on esitatud enne käesoleva korra jõustumist, kohaldatakse taotluste esitamise hetkel kehtinud regulatsioone ja õigusakte.
  6.3. Käesoleva korra jõustumisel tunnistatakse kehtetuks „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kord“.

  6.4. Käesolevat korda rakendatakse 15. aprillist 2019.

  Muudetud 6.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 6/2022-S09
  Muudetud 23.12.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 9/2019-S09
  Muudetud 28.03.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2022-S09

  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09