Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu

Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu aastateks 2019-2021. 
Vastavalt Kultuurkapitali seadusele kuulub nõukogu koosseisu esimehena ametikohajärgselt kultuuriminister, rahandusministri nimetatud esindaja, kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali poolt nimetatud esindaja. Sihtkapitalid on valinud oma esindajad Eesti Kultuurkapitali nõukogusse käesoleva aasta novembris.

„Me võime julgelt öelda, et nõukogu on sai esinduslik ja kompetentne, suur tänu selle eest eest meie sihtkapitalidele,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. „Kultuurkapitali on nimetatud Eesti üheks suuremaks edulooks. Nii see kindlasti ongi. Praegu seisavad me ees uued, suunda muutvad arutelud ja loodetavasti ka rahastamisotsused – räägime kasvõi avalikkuse suure tähelepanu all olevatest märgilistest kultuuriobjektidest või teadussuunast, mis pakub tuge ametlikus teadusrahastuses vaeslapse ossa jäetud rahvusteadustele. Needki arutelud tuleb ära pidada just selles nõukogus,“ toonitas minister.

Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kuuluvad:
 • Tõnis Lukas, kultuuriminister
 • Peeter Lusmägi, kehakultuuri ja spordi sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Berk Vaher, kirjanduse sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Jorma Sarv, rahvakultuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Mait Väljas, arhitektuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Lauri Kärk, audiovisuaalse kunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Marje Lohuaru, helikunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Maarin Ektermann, kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Jaak Allik, näitekunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Mart Laar, kultuuriministri poolt nimetatud esindaja
 • Anu Saluäär-Kall, rahandusministri poolt nimetatud esindaja
Nõukogu ülesannete hulka kuulub aastatulu jaotamine, valdkondade vaheliste projektide rahastamise, samuti sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamise otsustamine. Ka jaotab nõukogu muuhulgas kultuuriehitistele laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud objektide pingereale, määrab kindlaks jaotatavate toetuste piirmäärad, analüüsib Kultuurkapitali tegevuse tulemusi ning kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja majandusaasta aruande.