Kultuurkapitali nõukogu vastus kunstiinstitutsioonide ja loomeliitude esindajate pöördumisele

Vastus märgukirjale.


Airi Triisberg, vabakutseline loovisik ja huvikaitse spetsialist
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Eesti Kunstnike Liit
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Kinoliit
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Teatriliit
Eesti Lavastuskunstnike Liit
Eesti Sisearhitektide Liit
Eesti Interpreetide Liit
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Eesti Heliloojate Liit
Eesti Disainerite Liit
Eesti Kujundusgraafikute Liit
Eesti Balletiliit
Eesti Näitlejate Liit

Lugupeetud kunstiinstitutsioonide ja loomeliitude esindajad ning Airi Triisberg


Pöördusite Kultuurkapitali juhataja ja nõukogu poole ettepanekuga siduda edaspidi „Ela ja sära“ stipendiumi suurus tarbijahinnaindeksiga ning tasuda „Ela ja sära“ stipendiumilt sotsiaalmaks. Samuti tegite Eesti Kultuurkapitali juhatajale ja nõukogule ettepaneku algatada Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine.

Kultuurkapitali nõukogu käsitles „Ela ja sära“ stipendiumi summa tõstmist ning märgukirjas tõstatatud Kultuurkapitali stipendiumide ning loovisikute sotsiaalsete garantiide teemat oma 28. aprilli koosolekul.

Nõukogu otsustas tõsta „Ela ja sära“ stipendiumi summat. Stipendiumi senine kuu summa tõsteti 1300 eurolt 1500 eurole, mis teeb 18 000 eurot aastas.

Kaaluti ka, kas siduda stipendiumi summa tarbijahinnaindeksi või keskmise brutopalgaga, aga seda otsustati pigem mitte teha, sest on teoreetiline võimalus, et nende väärtused ka ajas langevad. Küll aga otsustas nõukogu, et vaatab „Ela ja sära“ stipendiumi määra igal aastal üle.

Kultuurkapitali stipendiumide maksustamine sotsiaalmaksuga ei ole aga kahjuks praegu Kultuurkapitali seaduse järgi võimalik. Kultuurkapitali seadus sätestab, et Kultuurkapitali stipendiumid on võrdsustatud riiklike stipendiumidega ja seetõttu on need maksuvabad. Kas Kultuurkapitali stipendiumid peaksid olema maksustatud, on tulevikuarutelu küsimus ja täname, et selle küsimuse tõstatasite.

Teemasse puutub ka tulumaksuseadus, kus on stipendiumi mõiste defineeritud ja see ütleb täna, et stipendium on miski, mida ei saa anda töö tegemiseks. Tulumaksuseaduse § 19 (7) ütleb: „Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.“ Seaduse looja on selgitanud, et oluline on stipendiumi puhul just see, et oma olemuselt ei oleks tegemist tasu maksmisega mingi töö tegemise või teenuse osutamise, sealhulgas teose loomise eest. Seega on küsimuseks, kas algatada laiem paradigma muutus või leida siiski ka Kultuurkapitali taotlusvõimalustest pigem sellised, mis võimaldavad maksude lisamist. Sellised on näiteks projektitoetuste taotlemise võimalused.


Nõukogu mõistab pöördumises välja toodud loomeinimeste sotsiaalsete garantiide probleemi ning arutab lähiajal kõikides sihtkapitalides ja ekspertgruppides stipendiumide ja loometöötoetuste taotlemise ning eraldamise teemat. Mure, et maksuvabad stipendiumid ja loometöötoetused mõjutavad loovisikute sotsiaalseid garantiisid, sh vanemahüvitist, töötutoetust, pensioni, ravikindlustust jms, on tõsine, aga olemuselt ka Kultuurkapitali ülene.


Loomeinimeste sotsiaalsete garantiide teemaga aitavad tegeleda ka Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium. Kuigi see on ajutine meede, on Kultuuriministeerium avamas ka sel kriisiaastal väga mahukaid toetuspakette just vabakutselistele, aga ka kultuuriorganisatsioonidele. Vabakutseliste toetustelt maksavad loomeliidud ja Kultuuriministeerium ka sotsiaalmaksu.

Olete teinud ettepaneku muuta tööturuteenuste ja -toetuste seadust. Saame siin olla partneriks laiemas arutelus, kuhu peaks kaasama nii Kultuuri-, kui Sotsiaalministeeriumi.  

Kokkuvõtvalt saame öelda, et Kultuurkapitali stipendiumide maksustamise kaudu täna loomeinimeste sotsiaalseid garantiisid tagada ei saa, küll aga on Kultuurkapitalil olemas toetusvõimalused, mille kaudu saab ka sotsiaalsed garantiid tagada. Kultuurkapital saab olla ka arutelupartneriks loomeinimeste sotsiaalsete garantiide teemal ühiselt nii Kultuuri-, kui Sotsiaalministeeriumiga.


Viited seadustele: 


Tulumaksu seadus § 19. Pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, hasartmänguvõidud, hüvitised ja elatis: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007

Kultuurkapitali seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/263188?leiaKehtiv

Kultuurkapitali raha jagamise kord: https://www.kulka.ee/taotlemine/eesti-kultuurkapitali-raha-jagamise-uldkord

Kultuuriministeeriumi kriisiabi kultuuri-ja spordivaldkonnas: https://www.kul.ee/kriisiabi2021