Kultuurkapital toetab kinode digitehnika soetamist

Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapital (AUVI) kuulutab välja võimaluse taotleda rahastust Eesti kinovõrgu arengu toetamiseks läbi kinode projektsioonitehnika soetamise.

Toetatakse digitaalse kino (DCI) näitamiseks vajaliku projektsioonitehnika (projektorid, kinoserverid, projektori läätsed, helitehnika, ekraan) soetamist.

Toetust projektsioonitehnika soetamiseks saavad taotleda juriidilised isikud.

Taotlus tuleb esitada audiovisuaalse kunsti sihtkapitalile e-kulka kaudu 21. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks 2018.

Taotluse eraldamise tingimused:

 • Kultuurkapitali poolt eraldatava toetuse ülempiir on 60 000.- (kuuskümmend tuhat eurot) ilma käibemaksuta
 • Kultuurkapitali poolt eraldatav toetus võib moodustada maksimaalselt 75% projekti kuludest
 • Riigiabi määr (kõik riiklikest vahenditest eraldatud toetused sh. Kultuurkapital, kohalik omavalitsus jt. allikad kokku) toetatavas projektis võib olla maksimaalselt 95%
 • Projekti omafinantseering peab olema vähemalt 5%. Omafinantseeringuna arvestatakse näiteks tulu ruumide rendist ja piletitulu
 • Toetada eelistatakse uuendatavate projektorite soetamist (soovitatavalt 4K)
Nõuded taotlejale:

 • Taotleja peab tõestama, et tema käsutuses on kino näitamiseks sobivad ruumid (omand või pikaajaline rendileping pikkusega vähemalt 7 aastat). Juhul kui ruumid vajavad ümberehitust või remonti, peab taotleja esitama ehitusprojekti ajakava ja finantseerimise allikad. Taotluse juurde tuleb lisada fotod hoonest ja kinosaalist
 • Juhul kui taotleja ei ole kohalik omavalitsus (KOV) või selle allasutus, peab Taotleja tõestama, et projekti toetab ka KOV (koostööleping). Üldjuhul ootame KOV poolset rahalist panust projekti

Taotluses peab sisalduma:

 • Eelpool loetletud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid (sh käesoleva hetke fotod kinohoonest ja kinosaalist).
 • Projekti üldine kirjeldus, mis peab sisaldama taotleja nägemust projekti käigus loodava kino eesmärkidest ja loodava kino vajalikkuse põhjendust
 • Projekti käigus loodava kino majanduskava sh. jätkusuutlikuse analüüs
 • Projekti käigus loodava kino programmi kirjeldus
 • Projekti käigus loodava kino sihtrühma kirjeldus ja hinnang selle suurusele, eeldatavad külastajate arvud
 • Projekti ajakava
 • Vähemalt 3 konkureerivat pakkumist soetatavale tehnikale ja valituks osutunud pakkumise valimise põhjendusi. Juhul, kui tehnilistest tingimustest tulenevalt on turul vaid üks sobiv toode, siis võib piirduda ühe pakkumisega tuues välja vastavad põhjendused.

Programmi raames ei toetata:

 • Stereoskoopilist (3D) projektsiooni toetavate lisade soetamist
 • Taotlejaid, kelle repertuaarivalikus on vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist õhutavad või muul viisil seadusevastase sisuga filmid
 • Kultuurkapitali võlglasi ja aruandevõlglasi ning juriidilisi isikuid, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased

Taotleja kohustused:

 • Taotleja repertuaar peab sisaldama vähemalt 50% ulatuses Euroopa väärtfilme sh. Eesti filme (protsenti arvutatakse linastumiste arvust). Juhul kui taotleja selle nõude vastu eksib, on Kultuurkapitalil õigus eraldatud taotlus tagasi nõuda
 • Taotleja kohustub 5 aasta jooksul alates projektsioonitehnika tööle rakendamisest 1 kord aastas, hiljemalt 31. jaanuariks esitama Kultuurkapitalile aruande tabeli vormis (Excel), mis sisaldab detailset informatsiooni eelneva kalendriaasta repertuaari, vaatajate arvu ja piletitulu kohta. Juhul kui taotleja selle nõude vastu eksib, on Kultuurkapitalil õigus eraldatud taotlus tagasi nõuda.