Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Jaotamise põhimõtted (täiendatud 11.09.2013)

Taotluste juures on nõutav ära märkida spordiala, projekti täpne eelarve, kus on näidatud omafinantseering ning teised rahastajad. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital nõuab Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamist sihtkapitali toetatud võistlustel, üritustel, trükistes ja infomaterjalides.

Kehakultuuri- ja spordi sihtkapital toetab:
 • alaliitude poolt esitatud aastaprojekte. Aastaprojektid esitatakse iga aasta 20. novembriks järgmise aasta kohta. Aastaprojekt hõlmab kõikide vanuseklasside treening- ja võistlustoetust.
 • spordiorganisatsioonide poolt tunnustatud kehakultuuri- ja sporditegelasi
 • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis
 • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordiürituste korraldamist
 • spordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist (käsikiri või näide käsikirjast, tõlketeose puhul originaali annotatsioon, trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine, trükise sihtgrupp ja levitamise plaan) 
 • spordialaseid koolitusüritusi (ürituse sisu kirjeldus, ürituse sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv) 
 • rahvusvahelistel spordialastel koolitustel osalemist (üritusel osalemise eesmärk, ürituse programm, ettekande olemasolul selle teema)
 • õpinguid välisriigis, kraadiõpe (vastuvõtva õppeasutuse kinnitus õpingutele aktsepteerimise kohta, õppeprogramm, kohaliku õppeasutuse või vastava eriala autoriteedi soovituskiri, taotleja CV koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal) 
 • spordialaste rakendusuuringute läbiviimist
 • Eesti sportlaste (eelkõige 19-23. aastaste) treening-ettevalmistust ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist
 • eelistuse saavad projektid, mis on alaliidu või maakonna spordiliidu poolt pingeritta seatud

 Kehakultuuri- ja spordi sihtkapital ei toeta:

 • spordirajatiste ehitus-, remondi- ja halduskulude katmist
 • spordiorganisatsioonide halduskulude katmist
 • kontoritehnika ja -tarvete ostmist
 • spordivarustuse ostmist
 • Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist 
 • harrastusspordivõistlustel osalemist
 • Eesti-sisestel võistlustel osalemist
 • tähtpäevade, pidustuste, autasustamiste jms korraldamist
 • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist
 • päevarahade maksmist 
 • taotlusi, millel puuduvad nõutud lisad
 • rahvaspordi ürituste toitlustamist 

 Kehakultuuri- ja spordi sihtkapital ei käsitle:

 • taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva ürituse toimumist
 • taotlusi, mille esitaja pole esitanud nõuetekohast aruannet lepingus fikseeritud tähtajaks
 • taotlusi, mille esitaja on aruande esitamise tähtaja 30. päeva võrra ületanud, kahe järgneva jaotuse jooksul, st. kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast 
 • taotlusi, mille esitaja on varem kasutanud raha ebaotstarbekalt või mõnel muul viisil rikkunud Kultuurkapitali huve ja/või mainet 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eristipendiumid:

Stipendium “Noor ja andekas” 

 • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 18-aastane  
 • stipendiumi võib taotleda alaliit vm spordiühendus 
 • kui on esitatud  mitu kandidaati, siis tuleb kandidaadid esitada pingereas
 • stipendiumi suurus on 650 eurot (muudetud 07.04.11) 
 • stipendiumi saab taotleda üks isik kord aastas
 • stipendiumitaotlus peab olema esitatud läbi Eesti Kultuurkapitali kodulehe taotlemiskeskkonna
 • stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärgid
 • stipendiumitaotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november


Toetus spordiveteranile

 • stipendiumi eraldatakse ühele iskule kord aastas
 • stipendiumi võib taotleda kas veteran ise, alaliit vm spordiühendus või –asutus
 • kui taotlejaks on alaliit vm spordiühendus või –asutus ning esitatud on mitu kandidaati, siis tuleb kandidaadid esitada pingereas, alaliit võib esitada ühte jaotusse kuni 3 kandidaati
 • kui taotlejaks on veteran ise, siis peab taotluse juures olema alaliidu või spordiorganisatsiooni soovituskiri
 • stipendiumi suurus on 400 eurot 
 • stipendiumitaotlus peab olema esitatud läbi Eesti Kultuurkapitali kodulehe taotlemiskeskkonna
 • stipendiumitaotlus peab andma ülevaate veterani sportlikest saavutustest või tema tegevusest spordiorganisaatorina
 • stipendiumitaotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november

Lisaks:

 • sihtkapitali nõukogu võib eraldada ravi- ja matusetoetuseid, omal algatusel määrata auhindu ja preemiaid. 
 • Kui Kehakultuuri- ja spordi sihtkapitalist taotleb toetust spordiorganisatsioon spordiseaduse § 4 tähenduses, peab viimane olema kantud Eesti Spordiregistrisse ja esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras."  (lisatud 11.09.13)

NB!
 kehakultuuri- ja spordi sihtkapital jätab endale õiguse teha jaotamise põhimõtete raames erandeid.

Kinnitatud kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 7/2013-S08, 11. septembril 2013.