Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted 

Lisainfot: Riigiabi SA.37526 (2013/N) - Eesti audiovisuaalsektori toetamine

Audiovisuaalse kunsti sihtkapital toetab:

 • audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamist 
 • audiovisuaalse kunsti alast täiendõpet 
 • loomeliitude tegevust 
 • välismaal toimuvate üritustel osalemisega seotud kulutuste osalist katmist 
 • loominguliste  stipendiumide eraldamist 
 • toetuste eraldamist audiovisuaalse ala silmapaistvatele tegelastele
 • kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmide arendamist ja tootmist
 • kinode väärtfilmiprogrammide edastamist

Filmide toetamisel lähtutakse järgmistest piirmääradest: 

 • täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine 1 500 eurot
 • täispika mängufilmi stsenaariumi arendamine kuni 6 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid  toetusi); 
 • täispika mängufilmi arendamine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);  
 • täispikk mängufilm kuni 120 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi); 
 • täispika  dokumentaalfilmi arendamine kuni 5 000 eurot;
 • täispika  dokumentaalfilmi tootmine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
 • pooletunnine dokumentaalfilm kuni 10 000 eurot; 
 • lühimängufilm kuni 20 000 eurot;
 • animafilm  kuni 2 400 eurot/minut, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 120 000 eurot. 
Audiovisuaalse kunsti sihtkapital toetab koostöö raames dokumentaalfilmide sarja "Eesti lood" tootmist, ajalooliste dokumentaalfilmide tootmist ning Balti Filmi- ja Meediakooli   diplomifilmide tootmist.

Sihtkapital ei toeta:

 • taotlust, millel puuduvad nõutud lisad;
 • vara soetamist ja põhivahendite ostmist;
 • üldjuhul kõrghariduse õpinguid Eestis ja bakalaureuseõpinguid välismaal; (lisatud 26.03.2014)
 • televisioonisaadete, ajaviitemängude või muu sarnase audiovisuaaltoodangu valmistamist;
 • filmide või muude audiovisuaaltoodete tootmist, mille sisu on kaupade või teenuste turustamine või reklaam; 
 • raha eraldamist filmide tootmiseks, mis on pornograafilise sisuga, vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, õhutavad rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist või on muul viisil seadusevastase sisuga; 
 • aruandevõlglasi ning raha eraldamist neile kes on käitunud Eesti Kultuurkapitali  audiovisuaalselt sihtkapitalilt toetusi taotledes või kasutades pahatahtlikult.

Sihtkapitali nõukogu võib ise üles näidata initsiatiivi audiovisuaalse kunsti edendamise ja propageerimise seisukohalt oluliste projektide algatamisel ning erandjuhtudel ka lisapensioni, majandusliku abi, ravi- ja matusetoetuste eraldamisel. Sihtkapitali nõukogu võib omal algatusel määrata auhindu ja preemiaid. Stipendiumite taotlemisel üliõpilaste poolt peab soovituse esitama vastav kõrgkool, välismaal õppima asumiseks esitatud taotlustele tuleb lisada vastuvõtu otsus vastavalt välismaa õppeasutuselt või kursuste korraldajalt.

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitalile esitatud taotlustes peavad olema järgmised andmed: 

 • filmi tootmistaotlustel peavad olema juures kaasrahastamist tõendavad kinnituskirjad 
 • taotluse vormil peab olema ära märgitud kehtiv finantsplaan (kulud, tulud) koos  rahastajatega 
 • kõik projekti lisad peavad olema esitatud läbi Eesti Kultuurkapitali kodulehe (v. a audiovisuaalne lisamaterjal)  

Mängufilmi idee stsenaarne arendamine

 1. Stsenaariumi laiendatud kavand sünopsis (treatment) 
 2. Stsenaristi CV 
 3. Filmiprojekti potentsiaalne tootmisettevõte
 4. Stsenaariumi kirjutamise ajakava
 • Taotlejaks võib olla nii töö teostaja kui tootmisettevõte

Mängufilmi stsenaariumi arendamine

 1. Stsenaariumi esialge versioon
 2. Stsenaristi CV 
 3. Leping stsenaristiga
 4. Stsenaariumi kirjutamise eelarve
 5. Stsenaariumi kirjutamise ajakava
 6. Kirjandusteose põhjal tehtava stsenaariumi puhul kokkulepe autoriga algmaterjali kasutamiseks
 • Taotlejaks peab olema tootmisettevõte

Filmiprojekti arendustoetus 

 1. Filmi üldandmestik: 
  1) stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik
  2) filmiliik, pikkus, formaat, helistandard 
 2. Sünopsis (1 lk.)
 3. Stsenaarium 
 4. Arendamise ajakava
 5. Arendamise koondeelarve
 6. Arendamise rahastamisplaan 
 7. Arendamise teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
 8. Filmiprojekti tootmise esialgne koondeelarve
 9. Filmiprojekti tootmise esialgne rahastamisplaan
 10. Stsenaristi, produtsendi ja eeldatava režissööri CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
 11. Stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad
 12. Tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga

Filmiprojekti tootmistoetus

 1. Filmiprojekti üldandmestik: 
  1) stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik
  2) filmiliik, pikkus, formaat, helistandard
 2. Sünopsis (1 lk.)
 3. Lõplik stsenaarium
 4. Režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
 5. Tootmise detailne ajakava etappide kaupa
 6. Tootmise koondeelarve ja detailne eelarve 
 7. Tootmise rahastamisplaan 
 8. Kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
 9. Produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
 10. Stsenaristi ja režissööriga sõlmitud lepingute koopiad
 11. Turustusplaan
 12. Leviplaan
 13. Eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri 
 14. Tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
 15. Visuaalne lisamaterjal (proovivõte, fotod lokatsioonidest, visuaalsed testid vms).

Fotograafia

 1. Fotoprojekti kirjeldus
 2. Näidisfotod
 3. Fotoprojekti eelarve ja rahastamisplaan
 4. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopaid
 5. Fotograafi CV

Näitus

 1. Näituse idee kirjeldus ja eksponeerimispaik
 2. Näituse eelarve ja finantseerimisplaan
 3. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopaid
 4. Kuraatori CV
 5. Osaleja CV

Mitteperioodiline trükis

 1. Käsikiri või näide käsikirjast
 2. Tõlketeose puhul originaali annotatsioon 
 3. Autori või tõlkija CV
 4. Soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt
 5. Trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine 
 6. Trükise sihtgrupp ja levitamise plaan 
 7. Eelleping kirjastajaga  

Kursuste, ürituste, festivalide korraldamine

 1. Ürituse sisu lühikirjeldus
 2. Lektorite/esinejate nimekiri
 3. Lektorite/esinejate kinnitus selle kohta, et nad on nõus esinema
 4. Ürituse ajakava
 5. Ürituse eelarve
 6. Ürituse rahastamisplaan, s.h. piletite müügist või osalemistasu laekumisest planeeritud tulu
 7. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
 8. Ürituse sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv
 9. Korraldaja CV

Festivalidel, messidel ja üritustel osalemine

 1. Üritusel osalemise eesmärk ja filmi(de) nimed, millega üritusel osaletakse
 2. Ürituse programm
 3. Kutse korraldajatelt
 4. Ettekande olemasolul selle teema ja põhiteesid
 5. Üritusel osalemise eelarve ja rahastamisplaan
 6. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
 7. Üritusel osaleja CV

Koolitustel ja kursustel osalemine

 1. Kursuse õppeprogramm
 2. Kursusel osalemise eelarve ja rahastamisplaan
 3. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
 4. Taotleja CV

Õpingud välisriigis

 1. Vastuvõtva õppeasutuse kinnitus õpingutele aktsepteerimise kohta 
 2. Vastuvõtva õppeasutuse kinnitus kursuse maksumuse kohta
 3. Õppeprogramm
 4. Taotleja CV koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal
 5. Kirjeldus, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja/või seda edaspidi rakendada 
 6. Kohaliku õppeasutuse või vastava eriala autoriteedi soovituskiri
 7. Teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad ja õppemaksu omaosaluse kirjeldus.

Töötasu või lisatöötasu taotlus inimeselt, kes töötab taotlusega seotud asutuses põhitöökohaga või projekti raames

 1. Põhjendus, miks asutus küsitud töötasu ei maksa
 2. Asutuse toetuskiri taotlusele
 3. Taotleja CV

Tegevustoetus

 1. Asutuse/ettevõtte tegevuslugu
 2. Asutuse liikmete arv ja liikmemaksu suurus
 3. Asutuse eelarve ja rahastamisplaan stipendiumi kasutamise ajavahemikul
 4. Asutuse tööplaan stipendiumi kasutamise ajavahemikul
 5. Saavutatava tulemuse kirjeldus

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eristipendium (eraldatakse kord aastas)

*   üheaastane loominguline stipendium 7500 eurot

Sihtkapital annab välja kuni kuus üheaastast loomingulist stipendiumi.
Stipendium on mõeldud filmialal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.

Stipendiumitaotlused vaadatakse üle kord aastas. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. august. Stipendiumide taotlemine kuulutatakse avalikult välja kuni üks kuu enne taotlemise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtajaks esitada tavapärane taotlus, milles peavad olema märgitud

 • viimase viie aasta loominguline biograafia
 •  loomingulised eesmärgid stipendiumi kasutamise perioodiks.
Stipendiumite eraldamise otsustab Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali ekspertkomisjon koos EFI esindajatega. Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga toetusstipendiumi lepingu. Stipendium makstakse välja ühes osas.


Kinnitatud audiovisuaalse kunsti sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 5/2014- S04, 26. märts 2014


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta