Rahaliste vahendite  jaotamise põhimõtted

Arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele. Erinevalt teistest kunstialadest on arhitektuur valdkond, kus majanduslikud ja ühiskondlikud protsessid ilmnevad kõige vahetumalt ja on kõige laiemalt nähtavad. Arhitektuurikultuur või kultuuritus kujundab keskkonda väga pikaks ajaks.

Arhitektuuri sihtkapital toetab mitmeid valdkondi: arhitektuur, sisearhitektuur, disain, kunstiteadus ja -teooria, maastikuarhitektuur, ajaloolise arhitektuuri kaitse jm.

Sihtkapitali nõukogu võib algatada valdkonda edendavaid ja tutvustavaid projekte, eraldada ravi- ja matusetoetuseid, omal algatusel määrata auhindu ja preemiaid.

Aruandevõlgnevused peavad olema likvideeritud hiljemalt uue taotluse esitamise ajaks. Võlgnike ja nendega seotud firmade taotlusi ei arutata.

Taotluste juures on nõutav projekti täpne kogu eelarve, kus on näidatud omafinantseering, teised rahastajad (esitatud nendega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad) ning planeeritav tulu. Eelarves tuleb kindlasti ära märkida samale projektile varasemad Eesti Kultuurkapitali poolt eraldatud toetused. (täiendatud 04.12.2012)

Arhitektuuri sihtkapital nõuab Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamist üritustel, trükistes ja infomaterjalides.

Arhitektuuri sihtkapital toetab:
 • kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele, 
 •  arhitektuuriteadlikkuse kasvatamisele, arhitektuuri dokumenteerimisele ning 
 •  tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil
 • välismaal toimuvatel erialaüritustel osalemisega seotud kulude osalist katmist
 • arhitektuurinäitusi
 • seminaride, konverentside, töötubade, teadusürituste korraldamist
 • arhitektuurialase tegevuse edendamist väljaspool pealinna
 • loomeliitude tegevust
 • võimalusel arhitektuurikonkursside korraldamist I preemia näol, tingimusel, et konkurss
 • on avalikult välja kuulutatud ja konkursi tingimused kooskõlastatud erialaliiduga
 • rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide aastamaksude tasumist
 • kaasaegse arhitektuuri või arhitektuuripärandi dokumenteerimist, jäädvustamist ning uurimist
 • õpinguid välisriikides magistri- või doktoriõppe tasemel
 • õppepraktika ja -reiside lisarahastamist (max 150.- € tudengi kohta, sõltuvalt sihtriigist ja reisi eesmärgist) (muudetud 04.12.2012)
 • eriala(aja)kirjanduse tellimist erinevate kõrgkoolide ja osakondade raamatukogudele
 • seeniorarhitekte 
 • arhitektuurialaste ürituste läbiviimist
 • osalemist Europani projektis ja Veneetsia arhitektuuribiennaalil (koostöös Kultuuriministeeriumiga)
 • erialatrükiste ja uurimuste väljaandmist (eelistatult autorite honorarid)
 • arhitektuuriga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamist
 • loomingulisi stipendiume arhitektuurialaseks tegevuseks 

Arhitektuuri sihtkapitali ei rahasta:
 • ehitus-, remondi-, restaureerimis- ega projekteerimistöid
 • juba toimunud või käimasolevaid üritusi ega ilmunud trükised
 • kommertsliku suunaga sündmusi, üritusi, telesaateid ega väljaandeid
 • konkursside kataloogide väljaandmist
 • õpinguid Eestis ega bakalaureuseõpet välismaal
 • päevarahasid
 • vara soetamist ega põhivahendite ostmist
 • taotlusi, millel puuduvad nõutud lisad
 • taotlusi, mille esitaja, stipendiumi saaja või nendega seotud firma on Kultuurkapitali ees aruandevõlglane


Arhitektuuri sihtkapitalile esitatud taotlustes peavad lisaks eelarvele olema järgmised andmed:

Näitus
 • Näituse idee kirjeldus
 • Toimumise aeg ja koht
 • Näitusepaiga kinnitus või selle koopia
 • Kuraatori CV
 • Osaleja(te) CV(d)
Õpingud välisriigis (max 2 500.- € õppeaastas, taotlus teha enne õppeaasta algust)
 • Vastuvõtva õppeasutuse kinnitus õpingutele aktsepteerimise kohta
 • Vastuvõtva õppeasutuse kinnitus kursuse maksumuse kohta
 • Õppeprogramm
 • Taotleja CV koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal
 • Kirjeldus, kuidas plaanitakse õpitut siduda Eestiga ja/või seda edaspidi rakendada
 • Kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedi sisuline soovituskiri
 • Omaosaluse kirjeldus (eelarves)
Mitteperioodiline trükis
(eelistatud on autorite honoraride taotlused; eelarves näidata müügitulud)
 • Mitteperioodilise trükise kirjeldus vaata siit
 • Käsikiri või näide käsikirjast
 • Autori või tõlkija CV
 • Soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt
 • Kahe erineva trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine ja valiku põhjendus
 • Trükise sihtgrupp ja levitamise plaan
Seminaride, konverentside, festivalide, töötubade jms korraldamine
 • Ürituse sisu kirjeldus
 • Lektorite/osalejate nimekiri
 • Ürituse sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv
 • Korraldaja CV
Seminaridel, konverentsidel, töötubades jm üritustel osalemine
 • Üritusel osalemise eesmärk
 • Ürituse programm ja esinejate nimekiri
 • Ettekande olemasolul selle teema
 • Sõidupiletite ja majutuse hinnapakkumine (täiendatud 04.12.2012)
 • Omaosaluse kirjeldus (eelarves)
 • Üritusel osaleja CV
Arhitektuurikonkursid
(võimalusel rahastatakse I preemiat)
 • Konkursitingimused, mis on kooskõlastatud erialaliiduga
 • Konkursi toimumise täpne ajakava
 • Info avalikust väljakuulutamisest
Lisaks võib esitada projekti iseloomustavat lisamaterjali, mida taotleja peab oluliseks.

Loomingulised stipendiumid arhitektuurialaseks tegevuseks 
 • lisada viimase viie aasta loominguline biograafia 
 • kirjeldada loomingulisi ja tegevuslikke eesmärke stipendiumi planeeritava kasutamise perioodil 

Kinnitatud arhitektuuri sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 13/2012-S03, 4. detsembril 2012


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta