Kirjalik kinnitus tolke avaldamise kohta_Lisa1.doc

AVATUD EESTI RAAMAT

Statuut

Programmi on algatanud Eesti Kultuurkapitali nõukogu 2004. aastal

Stipendiumiprogrammi eesmärk
Toetada filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimist ja avaldamist AVATUD EESTI RAAMATU sarja(de)s.

Stipendiumi kasutamine
Toetada filosoofiliste ja teoreetiliste tekstide tõlkijaid stipendiumidega;
vajaduse korral toetada rahaliselt kirjastusi vastavate tekstide väljaandmisel (teoste koostamine, toimetamine, järelsõnade ja kommentaaride kirjutamine, tõlkeõiguste eest tasumine). Programmist ei toetata muid teose trükiks ettevalmistamise ja trükikulusid.

Stipendiumi taotlemine

Stipendiumitaotlused vaadatakse läbi neli korda aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb tähtaegselt esitada Eesti Kultuurkapitali vormikohane taotlus, milles peavad muu hulgas olema välja toodud:

 • tõlgitava teose täpne bibliograafiline kirje (autor, originaali pealkiri ja selle tõlge eesti keelde, ilmumiskoht, kirjastus, ilmumisaasta, lehekülgede arv); 
 • kirjastuse kinnituskiri nõusolekuga tõlge avaldada ning täita muid Kultuurkapitali seatud tingimusi (vt lisa nr 1);
 • kavandatava tõlkekogumiku puhul ka selle täpne sisukord koos iga selle osa algupärandi bibliograafilise kirjega;
 • tõlgitava(te) teksti(de) originaali(de) maht autoripoognates (arvestades 40 000 tähemärki koos tühikutega = 1 ap.);
 • eraldi saatesõna ja/või kommentaaride maht autoripoognates;
 • andmed tõlkeõiguste valdaja(te) kohta (kui teos on autoriõigusega kaitstud); 
 • tõlke valmimise tähtaeg (kuni 36 kuud).
Soovitav on kõigil esitada koos taotlusega proovitõlge mahuga 1 (üks) autoripoogen  Seda peavad kindlasti tegema tõlkijaid, kes pole seni avaldanud filosoofiliste või teoreetiliste tekstide tõlkeid eraldi raamatuna. Ekspertkomisjonil on õigus nõuda proovitõlke esitamist ka teistelt. 
Kirjastused ja/või autorid võivad taotleda rahalist toetust ka raamatusarja teoste koostamiseks, toimetamiseks, järelsõnade ja kommentaaride kirjutamiseks, tõlkeõiguste eest tasumiseks, teoste levitamiseks e-raamatuna.

Stipendiumi eraldamine 

Stipendiumi eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu määratud ekspertkomisjon (Avatud Eesti Raamatu sarja ekspertkomisjon). Stipendiumi eraldatakse tähtaegselt esitatud taotluste alusel.
Komisjonil on õigus ka ise algatada stipendiumide eraldamist.

Tõlkeprogrammi rahastatakse 1) Eesti Kultuurkapitali nõukogu eraldatud ning 2) sihtannetaja(te) vahenditest. Ekspertkomisjon teeb otsused Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitatud eelarve piires. Ekspertkomisjoni otsused kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

Lepingu sõlmimine
Eesti Kultuurkapital sõlmib tõlkija, toimetaja, koostaja või kirjastusega toetusstipendiumilepingu.

 • Lepingus on muude tingimuste hulgas ära märgitud:
 • tõlke valmimise tähtaeg
 • tõlke kasutamise varaliste õiguste loovutamine Kultuurkapitalile
 • kirjastuse puhul kohustus avaldada teos Avatud Eesti Raamatu sarjas ja selle kujunduses, ära märkida Eesti Kultuurkapitali osalus ja kohustus esitada teosest kohe pärast ilmumist 5 (viis) eksemplari Eesti Kultuurkapitalile.

Stipendiumi väljamaksmise tingimused:
Kultuurkapital maksab tõlkijale, toimetajale või koostajale (edaspidi Autorile) või kirjastusele stipendiumi välja pärast tõlke, järelsõna, kommentaaride või teose koostamise ja toimetamise (edaspidi Stipendiumitöö) vastuvõetavaks tunnistamist ekspertkomisjoni poolt, mis fikseeritakse protokollilise otsusega.

Stipendiumitöö eest tasumise aluseks võib ekspertkomisjon määrata ka stipendiumitöö valmimist ja vastuvõetavust kinnitava kirja esitamise kirjastuse poolt Kultuurkapitalile (vt lisa 2).

Tõlke esitamisel ekspertkomisjonile langetab komisjon otsuse tõlke vastuvõetavuse kohta kolme kuu jooksul alates laekumisest Kultuurkapitalile.Tõlkeõiguste omandamise jaoks tasutakse seda toetust taotlenud kirjastusele pärast vastava lepingu koopia esitamist Kultuurkapitalile.

Programmist teavitatakse kultuuriavalikkust ajakirjanduse ja Eesti Kultuurkapitali  kodulehekülje kaudu.

(kinnitatud 16.12.2011)