Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 
Kujutava ja rakenduskunsti eesmärk on eesti professionaalse kunsti edendamine, säilitamine ja populariseerimine. Selle nimel toetatakse ja tunnustatakse loovisikuid, otsingutele ja eksperimentidele suunatud loomingut, kunsti ja kunstikultuuri edendamisele suunatud ettevõtmisi; rahvusvahelist suhtlust, kunstipärandi säilitamist ja ennistamist, sealhulgas:
 • Eesti kunstnike ja kunstiteadlaste osalemist olulistel erialastel üritustel väljaspool Eestit;
 • olulisi rahvusvahelisi kunstiprojekte ja -festivale Eestis;
 • enesetäiendamist välismaal (sh õppereisid, töötamine külalisateljeedes, residentsides, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms);
 • kunstnike ja kunstiteadlaste tegevust loomestipendiumidega;
 • rahvusvaheliselt tunnustatud erialaspetsialistide kutsumist Eestisse;
 • jääva väärtusega (üldjuhul) kunstipublikatsioonide koostamist ja väljaandmist;
 • Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogude järjepidevat täiendamist muuseumide ostukomisjonide ettepanekute alusel;
 • kunstipärandi säilitamist ja ennistamist;
 • osaliselt magistri- ja doktoriõpet välismaistes kõrgkoolides.

Eesmärgi täitmiseks määrab kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital toetusi, stipendiume ja preemiaid.

Sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

 Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei toeta:

 • harrastuskunsti
 • üldjuhul preemiate rahastamist.

I TOETUSED

Kujutava ja rakenduskunsti  sihtkapital toetab eesti kunstikultuuri edendamist, loovisikuid ning professionaalseid kunstisündmusi.

1. Projektitoetused

1.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
1.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

1.3.  Toetust ei saa taotleda:

 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 •  ehitus- ja remonditöödeks.

1.4.   Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei toeta:

 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projekte;
 • üldharidus- ja kutsekoolide ning huviringide tegevust;
 • üldjuhul põhivara soetamist;
 • üritustel toitlustamist ja näituste avamispidusid;
 • galeriide majandustegevust (sh kommertsgaleriides toimuvate näituste üürikulude katmist);
 • päevarahade maksmist.

1.5. Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust (v.a. muuseumide kollektsiooni omandamise puhul)
1.6.
Toetuste eraldamisel eelistatakse projekte, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval kvartalil.

1.7.   Nõuded taotlustele ja lisadele:
Taotlus peab sisaldama:
 • projekti sisulist kirjeldust;
 • tegevuskava ja ajaplaani (sh sündmuste toimumise kuupäevad ning asukohad),
 • detailset eelarvet (sh. teised rahastusallikad);
 • toetuse kasutamise perioodi;
 • hinnapakkumisi (Kultuurkapitalist taotletavate kulude kohta)

Näituse korraldamise taotlusele tuleb lisada:

 • näituse toimumise aeg ja koht;
 • näitusepaiga kinnituskiri;

noored ja vähetuntud kunstnikud peavad lisaks esitama:

 • loomingulise CV;
 • portfolio loomingust.

Kunstipublikatsiooni väljaandmise taotlusele tuleb lisada:

 • väljaande sisuline kirjeldus (sh autorite loetelu);
 • mitteperioodilise trükise kirjeldus ;
 • väljaande detailne eelarve;
 • trükikoja hinnapakkumine.

1.8.  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
1.9.
  Sihtkapital lähtub toetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

2.  Tegevustoetused

Sihtkapital toetab tegevustoetusega ühendusi ja institutsioone, mille eesmärgiks on kunstikultuuri edendamine.
 
2.1.
Tegevustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.
2.2.
  Vormikohane taotlus tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
2.3.
  Tegevustoetuse eraldamisel hinnatakse püstitatud eesmärkide olulisust vastava valdkonna (loomeala) edendamiseks.
2.4.
  Tegevustoetuse taotluses peab olema:

 • üksikasjalik aasta eelarve;
 • tuluplaan, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
 • tegevusplaan.

2.5.  Sihtkapital ei toeta:

 • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
 • toitlustamist ja päevarahade maksmist.

2.6. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
2.7.
  Sihtkapital lähtub toetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

3. Loometöö toetused

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital määrab loometöötoetusi oma valdkonna loovisikutele.
3.1.
Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud.
3.2.
Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.3.
  Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama loomingulist plaani või tegevuse kirjeldust loometöö perioodil
3.4.
Sihtkapital lähtub loometöötoetuste määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.
3.5.
Sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

4.  Elutöötoetused

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital  toetab oma valdkonna teenekaid loovisikuid elutöötoetustega.

4.1.  Ühekordsed elutöötoetused

4.1.1.  Sihtkapital määrab ühekordseid elutöötoetusi neli korda aastas.
4.1.2.  Ühekordse elutöötoetuse ülempiir on 2 000 eurot.
4.1.3.
      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20.
maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
4.1.4.
   Ühekordset elutöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
4.1.5.   Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse määramiseks.
4.1.6.
  Ühekordne elutöötoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.1.7.
   Sihtkapital lähtub ühekordse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

4.2.  Regulaarsed elutöötoetused

4.2.1. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital määrab regulaarseid elutöötoetusi neli korda aastas.
4.2.2.
  Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.
4.2.3.
  Regulaarse elutöötoetuse suurus on kuni 770 eurot kvartalis.
4.2.4.
   Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

5.  Matusetoetused

5.1.  Sihtkapital määrab matusetoetuse oma valdkonna loovisiku matuste korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
5.2.
  Matusetoetuse suuruse määrab sihtkapital.
5.3.
  Ettepanek matusetoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu.
5.4.
Toetus määratakse ettepaneku alusel või sihtkapitali algatusel.

II STIPENDIUMID

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital toetab oma valdkonna loovisikute tegevust ja enesetäiendamist stipendiumide määramisega. Sihtkapital lähtub stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.

6.  Loomingulised stipendiumid

Loominguliste stipendiumidega  võimaldatakse pühendumist loomingulisele tegevusele.

6.1.„Ela ja sära“ stipendium

Ela ja sära stipendium määratakse kõrgvormis kunstnikule, disainerile või uurijale võimaldamaks loomingule pühendumist.

6.1.1.   Kujutava ja rakenduskunsti alal antakse igal aastal välja kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi.
6.1.2.
   Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
6.1.3.
   Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud iseendale.
6.1.4.
   „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja 20.aprillil. Vormikohane taotlus esitatakse sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20.maiks.

6.1.5.  Taotlus peab sisaldama:

 • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • Informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.

6.1.6.  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esitab Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi kandidaadid.
6.1.7.
Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis,  Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

6.2. Üheaastased loomingulised stipendiumid

6.2.1.  Sihtkapital annab välja kuni 12 üheaastast loomingulist stipendiumi.
6.2.2.
   Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 6 000 eurot.
6.2.3.
   Taotlusi iseendale stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
6.2.4.
   Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks.

6.2.5.   Taotlusele tuleb lisada:

 • taotleja loominguline CV;
 • loominguline plaan stipendiumi perioodiks.

6.2.6.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

6.3. 6-kuulised loomingulised stipendiumid

6.3.1.  Sihtkapital annab välja annab välja kuni 12 6-kuulist loomingulist stipendiumi.
6.3.2.
  6-kuulise loomingulise stipendiumi suurus on  .
6.3.3.
  Taotlusi iseendale stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
6.3.4.
   Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks.

6.3.5.  Taotlusele tuleb lisada:

 • taotleja loominguline CV;
 • loominguline plaan stipendiumi perioodiks.

6.3.6.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

6.4.  3-kuuline loominguline stipendium

6.4.1. Sihtkapital annab välja kuni 12 3-kuulist loomingulist stipendiumi.
6.4.2.
  3-kuulise loomingulise stipendiumi suurus on 2000 eurot.
6.4.3.
Taotlusi iseendale stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
6.4.4.
   Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks.

6.4.5.  Taotlusele tuleb lisada:

 • taotleja loominguline CV;
 • konkreetse projekti kirjeldus stipendiumi perioodiks.

6.4.6. Stipendium makstakse välja ühes osas.
 

6.5.  Üheaastased õppestipendiumid õpinguteks välismaa kõrgkoolis

Sihtkapital toetab magistri- ja doktoriõpet. Sihtkapital ei toeta kunstiõpinguid Eestis ning diplomi- ja bakalaureuseõpet välismaal.

6.5.1.
  Sihtkapital määrab kord aastas kuni  10 üheaastast õppestipendiumi.
6.5.2.
  Stipendiumi suurus on  .
6.5.3.
  Üheaastast õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
6.5.4.
   Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. augustiks.

6.5.5.  Taotlusele tuleb lisada:

 • õppeasutuse kinnituskiri;
 • valdkonna kahe eesti eksperdi soovituskirjad;
 • elulookirjeldus (loominguline CV);
 • esmakordsel õppestipendiumi taotlemisel on vajalik motivatsioonikiri (pikkus max üks A4 lehekülg). 

6.6.  Loomemaja stipendium

Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist.

6.6.1.  Stipendiumi suurus on kuni 1 600 eurot. Stipendium katab osaliselt loomemaja kasutamise, sõidu ja elamiskulud.
6.6.2.
  Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud.
6.6.3.
   Vormikohane taotlused stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20.maiks, 20.augustiks või 20.novembriks.
6.6.4.
  Taotlus peab sisaldama ülevaadet loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal.

6.6.5.  Taotlusele tuleb lisada:

 • valitud loomemaja kasutamise kohta kirjalik kokkulepe;
 • taotleja loominguline CV.

6.6.6.  Loomemaja stipendium määratakse laekunud taotluste analüüsi tulemusel ning vahendite olemasolul.

6.7.   Külaliskriitiku stipendium

Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuurielu tutvustamine rahvusvahelises meedias ja selle kaudu eesti kultuuri rahvusvaheline tutvustamine.

6.7.1.  Külaliskriitiku stipendiumi määrab sihtkapital rahvusvahelise tippkriitiku osalemiseks Eestis toimuva(te)l kunstiüritus(t)el.
6.7.2.
   Stipendiumi suurus on kuni 1 300 eurot. Stipendium katab osaliselt külaliskriitiku sõidukulud ja majutuskulud Eestis.
6.7.3.
   Stipendiumi võivad taotleda juriidilised isikud.
6.7.4.
   Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20.veebruariks, 20.maiks, 20.augustiks ja 20.novembriks.
6.7.5.
  Taotlus peab sisaldama ülevaadet kultuuriüritustest kuhu külaliskriitiku osalemist soovitakse.

6.7.6.  Taotlusele tuleb lisada:

 • andmeid kriitiku kohta (CV, publikatsioonid);
 • külaliskriitiku kirjalik nõusolek osalemiseks Eestis toimuva(te)l kultuuriüritustel.
6.7.7.      Külaliskriitiku stipendium määratakse füüsilisele isikule.
6.7.8.
      Külaliskriitiku stipendium määratakse laekunud taotluste analüüsi tulemusel ning vahendite olemasolul.

III PREEMIAD

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital tunnustab loovisikute tegevust preemiate määramisega.      

7.  Kultuurkapitali peapreemia

7.1. Kujutava ja rakenduskunsti vallas antakse igal aastal välja üks Kultuurkapitali peapreemia.
7.2.
Peapreemia suurus on 7 000 eurot.
7.3.
  Ettepanekuid peapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
7.4.
  Põhjendatud ettepanek tuleb esitada  sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
7.5.
Kultuurkapitali peapreemiad määrab sihtkapitali nõukogu ettepanekute alusel või omal algatusel.
7.6.
  Peapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule.
7.7.
  Preemiad kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt Kultuurkapitali nõukogu otsusele.

8.  Elutööpreemia

8.1. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia tunnustamaks loovisiku pikaajalist väljapaistvat tegevust.
8.2.
Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
8.3.
  Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
8.4.
Põhjendatud ettepanek Kultuurkapitali peapreemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile 20. novembriks.
8.5.
Preemia määratakse füüsilisele isikule.
8.6.
  Elutööpreemia määrab kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
8.7.
  Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

9.  Sihtkapitali aastapreemiad

9.1. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad määratakse eelmisel aastal enim silma paistnud loovisikutele.
9.2.
Iga aastal määratakse kuni  kuus sihtkapitali aastapreemiat.
9.3.
Aastapreemia suurus on kuni 4000 eurot. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.
9.4.
Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
9.5.
  Põhjendatud ettepaneku võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel kunst@kulka.ee kaudu 20. novembriks.
9.6.
Aastapreemia määrab kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
9.7.
Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.
9.8.
Preemiasaajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

IV Lõppsätted

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.
Supporting Estonian culture