Toetusstipendiumilepingute üldtingimused

Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja stipendiumi saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel.

Toetusstipendiumi lepingu alusel annab Kultuurkapital Stipendiumi Saajale toetusstipendiumi lepingus fikseeritud summas. Lepingus fikseeritakse stipendiumi kasutamise sisuline eesmärk.

Toetusstipendium makstakse välja ülekandega stipendiumi saaja arvelduskontole.
Kultuurkapital kohustub toetusstipendiumi summa välja maksma 10 tööpäeva jooksul lepingu jõustumisest ülekandega stipendiumi saaja arvelduskontole arvestades lepingu erisusi.

Leping jõustub stipendiumi saaja poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel Kultuurkapitalile.
Kultuurkapital kannab stipendiumi saaja poolt allkirjastatud lepingu registrisse ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu registrisse kandmise päev. Lepingu jõustumiseks ei ole vaja taotleja valdusesse jäänud eksemplarile eelnimetatud kuupäeva kandmist.

Kui stipendiumi saaja ei ole lepingut 90 päeva jooksul lepingu väljasaatmise  päevast allkirjastanud ja Kultuurkapitalile tagastanud, siis kaotab stipendiumi saaja õiguse talle eraldatud stipendiumile ja Kultuurkapitalil on õigus antud stipendium ümber jagada.
Lepingutingimuste muutmine on lubatud ainult poolte kokkuleppel ja see sõnastatakse antud lepingu lisana.

Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Toetusstipendiumi leping koostatakse kahes eksemplaris, millest mõlemale poolele jääb üks eksemplar.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta