Sihtotstarbelise toetuse lepingu üldtingimused

Leping sõlmitakse Eesti Kultuurkapitali volitatud esindaja ja Sihtotstarbelise toetuse Saaja või tema volitatud/seadusliku esindaja vahel.
Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte õigused ja kohustused Kultuurkapitali poolt antava sihtsotstarbelise toetuse kasutamisel.
Lepingus fikseeritakse ära, et Sihtsotstarbelise toetuse Saaja on avaldanud oma soovi saada Kultuurkapitalit sihtsotstarbelist toetust vormikohase sihtsotstarbelise toetuse taotluse edastamisega Kultuurkapitalile. Sihtsotstarbelise toetuse Saaja kinnitab, et kõik taotluses edastatud andmed on õiged. Kultuurkapital on  sihtsotstarbelist toetuse taotluse läbi vaadanud  ja teinud selle kohta otsuse, mille sisu on sätestatud lepingus.

Sihtotstarbelise toetuse summa ja selle kasutamine

Kultuurkapital annab Sihtotstarbelise toetuse Saajale sihtotstarbelise toetuse lepingus fikseeritud summas, mis ei kuulu Kultuurkapitalile tagastamisele tingimusel, et Sihtotstarbelise toetuse Saaja täidab kõik lepingus toodud kohustused. Aruandevõlglastele edaspidiselt preemiaid/stipendiume/toetusi ei eraldata.
Aruandevõlglaste nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali kodulehel.

Lepingus fikseeritakse sihtotstarbelise toetuse kasutamise eesmärk ja selle kasutamise ajavahemik. Ajavahemikuks on periood, mille jooksul Sihtotstarbelise toetuse Saaja kasutab sihtotstarbelise toetuse summat. Sihtotstarbelise toetus   makstakse välja ülekandega Sihtotstarbelise toetuse Saaja arvelduskontole.

Sihtotstarbelise toetuse Saaja kohustub:

 • kasutama sihtotstarbelist toetust taotluses ja lepingus näidatud eesmärgil ja lepingus näidatud ajavahemiku jooksul;
 • esitama Kultuurkapitalile vormikohase finants- ja sisulise aruandes Sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast projekti või selle osa teostumist, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast sihtotstarbelise toetuse kasutamise aja lõppemist. Andmekandja (nt. raamat, trükis, CD, DVD jms) väljaandmiseks eraldatud sihtotstarbelise toetuse korral esitama koos aruandega ühe eksemplari Kultuurkapitalile. Eeltäidetud aruanne saadetakse taotluses märgitud kontaktisiku  meiliaadressile koos automaatse meeldetuletusega: 1) lepingu jõustumisel, 2) lepingus märgitud  kasutamise aja lõppemisel 3) aruande tähtaja täitumisel;   
 • lepingu rikkumisel tagasi maksma kasutamata jäägi või mittesihipäraselt kasutatud sihtotstarbelise toetuse osa Kultuurkapitali poolt esitatud nõudes sätestatud tähtajal.

Kultuurkapital kohustub:

 • pärast lepingu jõustumist maksma sihtotstarbelise toetuse summa Sihtotstarbelise toetuse   Saajale välja lepingus fikseeritud tähtajal;
 • 90 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi vaatama. Sihtotstarbelise toetuse  kasutamise tingimuste rikkumise või aruande puuduste ilmnemise korral kohustub Kultuurkapital sellest Sihtotstarbelise toetuse Saajat teavitama.

Kultuurkapitalil on õigus:

 • keelduda Sihtotstarbelise toetuse Saajale sihtotstarbelise toetuse väljamaksmisest, kui sihtotstarbelise toetuse väljamaksmise kohustuse tekkimise hetkeks on Sihtotstarbelise toetuse   Saajal täitmata kohustusi Kultuurkapitali ees;
 • nõuda lepingu rikkumisel Sihtotstarbelise toetuse tagastamist;
 • nõuda Sihtotstarbelise toetuse Saajalt lepingu rikkumise eest leppetrahvi kuni 5% sihtotstarbelise toetuse summalt;
 • nõuda viivist 7% aastas sihtotstarbelise toetuse tagastamisega viivitatud aja eest. Sihtotstarbeline toetus tuleb tagastada vastavalt Kultuurkapitali poolt saadetud nõudes sätestatud tähtajale, selleks tähtajaks mittetagastamisel, tekib Sihtotstarbelise toetuse Saajal viivise maksmise kohustus;
 • kontrollida kõiki Sihtotstarbelise toetuse kasutamisega seotud raamatupidamisdokumente või saata audiitorkontroll.

Lepingu lõppemine:

Leping lõpeb kas sihtotstarbelise toetuse Saaja poolt esitatud aruande aktsepteerimisega Kultuurkapitali poolt või poolte kokkuleppel, tingimusel, et sihtotstarbelise toetuse Saaja tagastab Kultuurkapitalile sihtotstarbelise toetuse.
Kultuurkapitalil on õigus käesolev leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda kui sihtotstarbelise toetuse Saaja ei täida lepingu tingimusi:

 • ei kasuta sihtotstarbelist toetust vastavalt lepingus fikseeritud eesmärgile
 • ei kasuta sihtotstarbelist toetust lepingus sätestatud ajavahemikus
 • ei esita nõuetekohast aruannet lepingus sätestatud tähtajal
 • on esitanud Kultuurkapitalile valeandmeid
 • muudel seaduses toodud tingimustel

Muud tingimused

Sihtotstarbelise toetuse leping jõustub sihtotstarbelise toetuse Saaja poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel Kultuurkapitalile. Kultuurkapital kannab sihtotstarbelise toetuse Saaja poolt allkirjastatud lepingu registrisse ning jõustumise kuupäevaks saab lepingu registrisse kandmise päev. Lepingu jõustumiseks ei ole vaja sihtotstarbelise toetuse Saaja  valdusesse jäänud eksemplarile eelnimetatud kuupäeva kandmist.

Kui sihtotstarbelise toetuse Saaja ei ole käesolevat lepingut 90 päeva jooksul alates Kultuurkapitali poolt lepingu väljasaatmise päevast allkirjastanud ja Kultuurkapitalile tagastanud, siis kaotab sihtotstarbelise toetuse Saaja õiguse talle eraldatud sihtotstarbelisele toetusele ja Kultuurkapitalil on õigus antud toetus ümber jagada.
Lepingutingimuste muutmine on lubatud ainult Poolte kokkuleppel ja see sõnastatakse antud lepingu lisana.

Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
Sihtotstarbelise toetuse leping koostatakse kahes eksemplaris, millest mõlemale poolele jääb üks.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta