Taotluste menetlemise kord   

Käesoleva korra eesmärk on kirjeldada Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) toetuste menetlemise protseduuri. Kultuurkapitali sihtkapitalide, maakondlik ekspertgruppide, eristipendiumi programmide tegevuse eesmärgid ja ülesanded tulenevad, Kultuurkapitali seadusest, Nõukogu otsustest ja Kultuurkapitali sisemistest regulatsioonidest:
Kultuurkapitali sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide (edaspidi ekspertgruppide) tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihtotstarbelise jagamise kaudu millest:

Taotlemine 
   
Taotluste menetlemine 
Eesti Kultuurkapitali projektijuhid/kontaktisikud viivad 10 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest läbi taotluse tehnilise kontrolli, kontrollitakse taotluses nõutud väljade täimist ning vajalike dokumentide olemasolu. Taotluse sisulist poolt tehnilise kontrolli käigus ei kontrollita.
 
Puuduste esinemisel taotlusdokumentatsioonis teavitatakse taotlejat sellest. Puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale ühekordselt aega  2 tööpäeva. Juhul kui taotleja puudusi etteantud tähtajaks ei kõrvalda, edastatakse ekspertkomisjonile taotlus muutmata, varem esitatud kujul. Kui puudust ei ole kõrvaldatud tähtaegselt, võib ekspertkomisjon jätta taotluse läbi vaatamata.
 
Hiljemalt 15 tööpäeva peale taotluste esitamise lõpptähtaega esitavad Kultuurkapitali projektijuhid/kontaktisikud kõik projektid ekspertkomisjonide liikmetele läbitöötamiseks. Täiendusi vajanud taotlused esitatakse ekspertkomisjonile koos vastavasisuliste märkustega.

Hääletamine

Ekspertkomisjon võtab otsused vastu koosolekul viibivate liikmete lihthäälteenamusega. Igal liikmel on üks hääl. Häälte pooleksjagunemisel ei loeta otsust vastuvõetuks. Hääletusviisi määrab ekspertkomisjoni koosolek. Ekspertkomisjoni liikmel ei ole hääletusõigust juhul, kui otsustatakse projekti rahastamist, kus tema ise, tema lähikondsed või temaga seotud kollektiiv/organisatsioon/ettevõte omab otsest huvi (siin: valitsev mõju või tegelik juhtimiskontroll taotlusega seotud kollektiivis/ organisatsioonis/ ettevõttes, oluline osalus projektiga seotud äriühingus, osalemine projektiga seotud äriühingu juhatuses või nõukogus). Ekspertkomisjoni liikmel puudub hääleõigus juhul, kui tema hääl võib mõjutada projekti/taotluse rahastamisotsuse objektiivsust. Vastaval juhul ei osale ekspertkomisjoni liige ei taotluse arutelul, ega ka hääletamisel. Eriarvamuste tekkimisel hääleõiguse äravõtmise kohta teeb lõpliku otsuse ekspertkomisjon kollektiivselt. Taotluse rahastamise otsuseid võetakse vastu istungil viibivate liikmete lihthäälteenamusega. Hääletamisel mitteosalemine kantakse protokolli.
 
Protokollimine
 
Ekspertkomisjonide koosolekud protokollitakse. Kõik otsused fikseeritakse koosoleku protokollis.
 
Otsused, nende avalikustamine ja teatavakstegemine taotlejatele
 
Ekspertkomisjonide poolt rahaliste vahendite eraldamisega seotud arutelud ei kuulu avalikustamisele.
Ekspertkomisjoni otsuseid ei vaidlustata, välja arvatud juhul, kui on rikutud Eesti Kultuurkapitali seadust või Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsuseid.
 
Ekspertkomisjoni otsused avalikustatakse järgnevalt:
-      positiivsed otsused ehk stipendiumide eraldused (saaja, eesmärk, summa) avalikustatakse ajalehes Sirp ja Kultuurkapitali veebilehel;
-      negatiivse otsuse korral on saadetakse taotlejale vastav kirjalik teade.