Rahvakultuuri sihtkapital

  Rahvakultuuri sihtkapitali

  raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Rahvakultuuri mõiste ja sihtkapitali eesmärgid}

  Rahvakultuur hõlmab käesoleva korra tähenduses rahvakunsti, sealhulgas traditsioonilisi (folkloorseid) rahvakunstialasid, seltsielu ning vabaharidust. Rahvakultuuri sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt rahvakultuuri valdkonda, rahvakultuuri pärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital rahvakultuuri valdkonna

  • avalike kultuurisündmuste korraldamist;
  • regionaalset kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte (eeldatakse, et projektil on kohalike/piirkondlike organisatsioonide/partnerite/rahastusprogrammide kaasrahastus); (muudetud 30.06.2021)

  • koolituste ja täiendõppe korraldamist;
  • huviharidust;
  • kultuuriteaduste valdkonda kuuluvate publikatsioonide väljaandmist;
  • erialaliitude ja harrastusgruppide tegevust;
  • tippsündmustel osalemist;
  • enesetäiendamist või õpinguid välisriigis;
  • loometööle pühendumist;
  • loomeinimesi;
  • loomeinimeste mälestuse ja tegevuse jäädvustamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Taotlus peab olema täidetud eesti keeles. Preemiaettepaneku ja matusetoetuse taotluse võib esitada ka e-posti teel aadressil rahvakultuur@kulka.ee. (täiendatud 31.03.2020)

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse rahvakultuuri edendamiseks, tutvustamiseks, valdkonna tippsündmuste korraldamiseks, rahvakultuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse ja tegevuse jäädvustamiseks jms.

  2.1.2. Eelistatakse üleriigilise või regionaalse mõjuga projektide taotlusi.
  2.1.3. Sihtkapital ei toeta: (muudetud 28.03.2022)

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi või renoveerimistöid;
  • äriprojekte;
  • sisekäibearvete tasumist;
  • meenete ja lillede ostmist;
  • kordustrükkide kirjastamist;
  • kommertsprojekte, -telesaateid ega -väljaandeid;
  • põhivahendite ostmist (v.a muusikainstrumendid);
  • toitlustamist;
  • liikmemaksude tasumist;
  • jalanõude ja ehete ostmist (üldjuhul);
  • päevarahade maksmist;
  • akadeemilise hariduse omandamist ja enesetäiendamist Eestis.

  2.1.4.  Toetuse andmisel on prioriteetsed tegevuste vahetu elluviimisega seotud kulud (punkt lisati 28.03.2022).

  2.1.5. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust, kui käesolevas korras ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.

  2.1.6. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele

  Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.5.1. Näituse korraldamise projektid}

  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • näituse autorite nimekiri (kuraator, konsultant, kujundaja jt olulisemad liikmed);
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • näitusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega);
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • detailne eelarve;
  • toetuse kasutamise periood.

  Püsinäituste projektidel on nõutav 70% kaas- või omaosalust.

  {2.1.5.2. Publikatsioonide projektid}

  • digitaalsel kujul käsikiri või perioodiliste trükiste puhul sisukord;
  • tõlketeoste puhul originaal ja tõlkenäidis;
  • soovitavalt kujundusnäide;
  • albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide;
  • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta;
  • soovitavalt retsensioon valdkonna asjatundjalt;
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • trükise sihtgrupp ja levitamise plaan; (täiendatud 28.03.2022)
  • detailne eelarve koos kulude kalkulatsiooni ning planeeritud müügituluga (soovitavalt märkida ka trükise prognoositav omahind); (täiendatud 28.03.2022)
  • toetuse kasutamise periood.

  Trükiste projektidel on nõutav 30% kaas- või omaosalust.

  {2.1.5.3. Helikandjate projektid}

  • projekti lühikirjeldus (esitaja, dirigent, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jne);
  • teoste nimekiri;
  • autori või peamiste tegijate viimase 3-5 aasta peamiste tööde kirjeldus; (muudetud 30.06.2021)

  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad;
  • soovituslikult digitaalne demoversioon (proovisalvestus); (muudetud 30.06.2021)

  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.4. Filmiprojektid}

  • projekti lühikirjeldus (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, finantsplaan jne);
  • stsenaarne plaan;
  • autori või peamiste tegijate viimase 3-5 aasta peamiste tööde kirjeldus; (muudetud 30.06.2021)

  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad;
  • soovituslikult digitaalne demoversioon (proovisalvestus); (muudetud 30.06.2021)

  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.5. Avalike kultuurisündmuste korraldamise projektid}

  (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jms)

  • eesmärk ja oodatav tulemus;
  • sündmuse sisu kirjeldus, programm, ajakava, toimumise koht;
  • lektori(te)/õpetaja(te)/esineja(te) kinnitus osalemise kohta, kui küsitakse toetust neile töötasu maksmiseks;
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
  • koostööpartnerid ja teised toetajad;
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • sündmuse detailne kogueelarve (sh näidata eraldi piletitulu); (muudetud 30.06.2021)

  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.6. Rahvusvahelistel valdkonna tippsündmustel osalemise projektid}

  (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jm)

  • ürituse info (eesmärk, kutse või registreerimisleht, programm, osavõtumaksu suurus);
  • üritusel osalevate kollektiivi liikmete koguarv ja nimekiri koos infoga, milline on iga osaleja roll (nt juhendaja, tantsija, laulja, saatja jne); (muudetud 31.03.2020)
  • kollektiividel festivalidel ja konkurssidel osalemiseks soovitavalt alaliitude või keskseltside soovituskiri;
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • toetuse kasutamise periood.
  Konverentsist osavõttude puhul eelistatakse ettekandega osalejaid.
  Üldjuhul ei loeta valdkonna tippsündmuseks osavõtutasuga festivale.
  (lisatud 31.03.2020)

  {2.1.5.7. Muusikainstrumentide soetamise ja renoveerimise projektid}

  • soetatava instrumendi nimetus, mark jms info;
  • instrumendi kasutaja erialane CV või organisatsiooni tutvustus; (muudetud 30.06.2021)

  • hinnapakkumine koos valiku põhjendusega; (muudetud 30.06.2021)

  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse;
  • eelarve.

  Nõutav kaas- või omaosalus on vähemalt 50% instrumendi maksumusest.

  • Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppe-eesmärgil ja kollektiividele soetatavate instrumentide taotlusi.
  • Muusikainstrumentide soetamise puhul toetatakse ainult instrumendi soetamise kulusid, mitte tarvikute, pillikoti vms kulusid.

  {2.1.5.8. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid}

  • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja);
  • kavand;
  • kinnitus selle kohta, kelle omandisse riided jäävad; (muudetud 30.06.2021)

  • detailne eelarve.

  Rahvariiete valmistamise ja soetamisega seotud taotlusi saavad esitada üksnes juriidilised isikudNõutav kaas- või omaosalus on 50% maksumusest.

  • Sihtkapital toetab pidulike, stiliseerimata rahvariiete valmistamist eelistatult rahvatantsurühmadele. (muudetud 31.03.2020)
  Sihtkapital soovitab rahvarõivaid soetades silmas pidada Eesti Rahvakultuuri Keskuse algatusel väljatöötatud juhendit.

  {2.1.5.9. Muud projektid}

  • projekti kirjeldus;
  • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega;
  • taotleja tutvustus;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.2. Tegevustoetused}

  (punkti 2.2. ja selle osi  korrastati  28.03.2022)

  {2.2.1. Tegevustoetus katusorganisatsioonidele}  

  2.2.1.1. Tegevustoetust saavad taotleda üleriigilise mõjuga rahvakultuuri valdkonna katusorganisatsioonid, mis koordineerivad valdkonda kuuluvate mittetulunduslike organisatsioonide ja ühenduste tegevust. Tegevustoetust saab taotleda ühe kalendriaasta tegevusteks.

  2.2.1.2. Taotlejad peavad vastama järgmistele nõuetele: 

  • omavad üle-eestilist liikmeskonda ja võrgustikku, kelle tegevus põhineb pärimuskultuuril ning toimub rahvuslikel traditsioonidel arengu- ja tegevuskavade alusel;
  • ühendavad sarnase tegevuse ja huvitegevusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid ning teevad koostööd valdkonna kõigi esindajatega ja teiste sarnaste organisatsioonidega.

  Nendeks on:

  • Eesti Folkloorinõukogu
  • Eesti Harrastusteatrite Liit 
  • Eesti Kooriühing 
  • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
  • Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
  • Eesti Kultuuriseltside Ühendus

  2.2.1.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.1.4. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • 5 aasta arengukava (lingina);
  • aasta tegevusplaani;
  • eelarvet taotletava perioodi kohta.
  • taotlusele eelneva perioodi majandusaasta aruannet (või linki aruandele);

   (lisatud 30.06.2021)

  2.2.1.5. Tegevustoetusest ei saa katta põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid.
  2.2.1.6. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.2.2. Tegevustoetus üle-eestilistele organisatsioonidele}  

  2.2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda üle Eesti tegutsevad rahvakultuuri valdkonna organisatsioonid ühe kalendriaasta tegevusteks.

  2.2.2.2. Taotlejad peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • omavad üle-eestilist liikmeskonda ja võrgustikku; 
  • ühendavad sarnase tegevuse ja huvitegevusega tegelevaid isikuid.

  2.2.2.3. Tegevustoetuse suurus on kuni 7000 eurot.

  2.2.2.4. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.

  2.2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni tutvustust (kuni pool A4 lehekülge);
  • aasta tegevusplaani;
  • eelarvet taotletava perioodi kohta;
  • taotlusele eelneva perioodi majandusaasta aruannet (või linki aruandele).

  2.2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid.

  2.2.2.7. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.

  2.3.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot taotluse kohta.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • loodava teose kirjeldust;
  • taotleja CV-d;
  • teose loomise ajakava.

  {2.4. Elutöötoetused}

  {2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.1.2. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. (lisatud 31.03.2020)
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot.
  2.4.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.4.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.4.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis. (muudetud 05.10.2022)
  2.4.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse vabariiklikul tasandil rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimestele alates nende 50. sünnipäevast iga viie aasta tagant.

  2.5.2. Juubelitoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. (lisatud 31.03.2020)
  2.5.3. Juubelitoetusi saavad taotleda erialaühendused ja/või juriidilised isikud.
  2.5.4. Juubelitoetuse piirmäärad on:

  • 50. ja 55. juubeliks 300 eurot;
  • 60. ja 65. juubeliks 400 eurot;
  • 70. ja 75. juubeliks 500 eurot;
  • 80. ja 85. juubeliks 600 eurot;
  • 90. ja 95. juubeliks 700 eurot;
  • alates 100. juubelist 800 eurot.

  2.5.5. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimeste ravimikulude katmiseks.

  2.6.2. Ravimitoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. (lisatud 31.03.2020)
  2.6.3. Ravimitoetust saavad taotleda juriidilised isikud.
  2.6.4. Ravimitoetuse suurus on 100 eurot kuni 2000 eurot.

  2.6.5. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.

  2.7.2. Matusetoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel. (lisatud 31.03.2020)
  2.7.3. Matusetoetuse suurus on kuni 5000 eurot.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)

  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot kuus.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodil;
  • stipendiumi perioodi;
  • viimase kolme aasta loomingulist biograafiat.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on 18 000 eurot aastas. (muudetud 28.04.2021)
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.2.7. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3 Erialastipendium}

  (punkt 3.3. lisati 31.03.2020)

  3.3.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada pühendumist erialasele tegevusele või erialaõpingutele. Sihtkapital toetab erialastipendiumiga aktiivselt tegutsevaid valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.

  3.3.2. Stipendiumi eraldab sihtkapital taotluse alusel füüsilisele isikule.
  3.3.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale.
  3.3.4. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot kuus.
  3.3.5. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet erialasest tegevusest;
  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • stipendiumi perioodi;
  • õpingute korral ka õppeplaani ja juhendaja või tunnustatud erialaspetsialisti soovitust.

  Sihtkapital ei toeta Eesti-siseseid õpinguid.

  Uurimistööde puhul eelistatakse taotlusi, milles on märgitud koostöö Eesti mäluasutusega (nt kellele kogutud materjal üle antakse). (lisatud 28.03.2022)

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia}

  4.1.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe Kultuurkapitali peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood/registrikood, arvelduskonto number). (lisatud 28.03.2022)

  4.1.5. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.1.6. Peapreemia eraldab Kultuurkapitali nõukogu rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.2. Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad}

  4.2.1. Sihtkapital eraldab rahvakultuuri valdkonnas silmapaistvate saavutuste tunnustamiseks üks kord aastas aastapreemiaid isikute eelmise aasta loomingulise tegevuse eest. Aastapreemiate väljaandmise eesmärk on ergutada valdkonna arengut ja tõsta esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.

  4.2.2 Aastapreemia suurus on 1500 eurot kuni 6000 eurot.
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.2.4. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood/registrikood, arvelduskonto number). (lisatud 28.03.2022)

  4.2.5. Aastapreemia eraldab rahvakultuuri sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.2.6. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

  {4.3. Elutööpreemia}

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab sihtkapital igal aastal välja ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

  4.3.2. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
  4.3.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.3.4. Ettepanek peab sisaldama preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood, arvelduskonto number). (lisatud 28.03.2022)

  4.3.5. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.3.6. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  (punkti muudeti 29.04.2020)

  4.4.1. Tunnustuspreemiaga tunnustatakse rahvakultuuri valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele või kollektiive nende silmapaistva tegevuse eest, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.

  {4.4.2. Sihtkapitali tunnustuspreemiad}

  (punkt 4.4.2. lisati 29.04.2020)
  4.4.2.1. Sihtkapitali tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.2.2. Tunnustuspreemiaid eraldab sihtkapital neli korda aastas.

  4.4.2.3. Tunnustuspreemiad eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.2.4. Ettepanek peab sisaldama: 

  • põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.
  • preemiale esitatava isiku andmeid (nimi, isikukood/registrikood, arvelduskonto number). (lisatud 28.03.2022)
  4.4.2.5. Tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.

  {4.4.3. Valdkondlikud tunnustuspreemiad}

  (punkt 4.4.3. lisati 29.04.2020)
  4.4.3.1. Valdkondliku tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.

  4.4.3.2. Valdkondlikke tunnustuspreemiaid eraldab sihtkapital laekunud ettepanekute alusel.

  4.4.3.3. Valdkondliku tunnustuspreemia eraldamiseks saavad ettepaneku esitada üksnes üle-eestilise mõjuga rahvakultuuri valdkonna erialaorganisatsioonid.
  4.4.3.4. Ettepaneku valdkondlike tunnustuspreemiate eraldamiseks saab erialaorganisatsioon teha kord aastas.
  4.4.3.5. Ettepanek peab sisaldama tunnustuspreemia saaja andmeid ja summat ning väljaantava auhinna nimetust.
  4.4.3.6. Valdkondlik tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.
  4.4.3.7. Rahvakultuuri valdkonna erialaorganisatsioonil tuleb eelnevalt esitada taotlus kavandatud tunnustuspreemiate summa ulatuses.
  4.4.3.8. Taotlus peab sisaldama ülevaadet konkreetse tunnustuse väljaandmise ja saaja valimise tingimustest.
  4.4.3.9. Erialaorganisatsioonil, mis annab välja auhinna, millega kaasneb Kultuurkapitali tunnustuspreemia, on kohustus nii preemiasaajale kui ka avalikkusele teada anda, et tegemist on Kultuurkapitali rahalise preemiaga.

  {4.5. Konkursipreemiad}

  4.5.1. Sihtkapital eraldab loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loomeinimeste ja kollektiivide tunnustamiseks konkursipreemiaid.
  4.5.2. Konkursipreemiat saab taotleda võistlust/konkurssi korraldav juriidiline isik. (lisatud 31.03.2020)

  4.5.3. Konkursipreemia suurus on kuni 2000 eurot isiku/kollektiivi kohta. (muudetud 31.03.2020)

  4.5.4. Preemia eraldatakse füüsilise(te)le või juriidilise(te)le isiku(te)le, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.

  4.5.5. Konkursipreemia eraldamise tingimuseks on konkursi toimumise registreerimine erialaliidus või konkursi avalik väljakuulutamine.

  4.5.6. Konkurssi korraldaval organisatsioonil tuleb esitada taotlus kavandatud preemiasumma ulatuses enne konkursi väljakuulutamist. (muudetud 30.06.2021)

  4.5.7. Taotlus peab sisaldama:

  • ülevaadet konkursist; (muudetud 30.06.2021)
  • konkursi toimumise täpset ajakava;
  • infot avaliku konkursi väljakuulutamisest või konkursi registreerimisest erialaliidus. (muudetud 30.06.2021)
  4.5.8. Ettepanek preemia väljamaksmiseks peab sisaldama: (punkt lisati 30.06.2021)
  • kokkuvõtet konkursist ja tulemustest (žürii otsusest);
  • preemiasaaja nime, isikukoodi/registrikoodi, arvelduskonto numbrit ja preemia summat.

  4.5.9. Konkurssi korraldaval organisatsioonil on kohustus nii preemiasaajale kui ka avalikkusele teada anda, et tegemist on Kultuurkapitali rahalise preemiaga. (lisatud 28.03.2022)

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 29.04.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2020-S09,
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09,

  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09.

  Muudetud 28.03.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2022-S09.

  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2022-S09.