Näitekunsti sihtkapital

  Näitekunsti sihtkapitali raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise korras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra lisa. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Näitekunsti sihtkapitali eesmärgid}

  Näitekunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on eesti professionaalse teatrimaastiku arendamine, jäädvustamine ja säilitamine.

  Selle nimel toetab sihtkapital:

  • otsingulisi loomingulisi projekte ja lavastusi;
  • Eesti Teatriliidu kirjastus- ja sotsiaaltegevust, erialaliite;
  • Eesti teatri aastaauhindade väljaandmist;
  • erialast enesetäiendamist, sh teatrite külastamise, projektides või lavastustes osalemise ja teadustööga seotud sõite;
  • Eesti teatrite välisfestivalidel osalemist;
  • etenduskunstifestivale;
  • meistriklasside, residentuuride, konverentside jms korraldamist Eestis;
  • erialaseid välisõpinguid üldjuhul alates magistritasemest või erialadel mida Eestis ei õpetata;
  • külalislavastajate, -kunstnike, -koreograafide kutsumise kaasrahastamist;
  • Eesti näitekirjanduse arendamist, näidendivõistluste finantseerimist;
  • erialast kirjastustegevust;
  • Eesti teatrimaastikul ennast tõestanud loovisikuid;
  • etenduskunsti edendavaid projekte, eri kunstiliike põimivad lavastusi jms;
  • teatrikunsti jäädvustamist ja säilitamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil naitekunst@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse näitekunsti edendavate, tutvustavate, populariseeri-vate või jäädvustavate tegevuste, ürituste ja sündmuste toetamiseks.

  2.1.2. Sihtkapital ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi või esietendunuid lavastusi ja projekte;
  • heategevusprojekte; 
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis ega projekteerimistöid;
  • üldjuhul ruumide üürimist, tehnika ja põhivara ostmist; (muudetud 9.02.2022)
  • harrastus- ja huvitegevust, sh üldharidus- ja kutsekoolide ning huviringide tegevust;
  • üldjuhul diplomilavastusi, tasemeõppe või erialakoolide projekte;
  • üldjuhul ühekordselt esitatavaid projekte ja lavastusi;
  • toitlustamist, päevarahasid, viisasid, kindlustusi, vaktsineerimist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus või detailne eelarve.
  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projektikulude kogumahust.

  2.1.4. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • projekti vastavust näitekunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • ürituse või sündmuse väärtust, kas traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist erialast tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.5. Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.5.1. Lavastusprojektid jt etenduskunsti edendavad projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus, sünopsis;
  • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • informatsioon esietenduse jm esitluse kohta, sh koht, aeg jms;
  • prognoositav etenduse pikkus ning proovide ja etendumiskordade arv (eelistatud on 5 või enam korda), planeeritavad etendamispaigad (ja nende kinnituskirjad);
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused, kaasfinantseerijad, piletimüügitulu);
  • lavastusmeeskonna ja esitajate nimed, CV-d ja kinnituskirjad;
  • toetuse kasutamise periood;
  • taotlust on võimalik esitada juriidilisel isikul või FIE-l (va tasuta sündmused); (lisatud 9.02.2022)
  • toetuse saaja kohustub projektis osalejate tasud välja maksma lepingute või arvete alusel, mis sisaldavad tööjõumakse. (lisatud 9.02.2022)

  {2.1.5.2. Etenduskunstifestivalide, meistriklasside, konverentside ja teiste sündmuste korraldamise projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • programm, tegevuskava, ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ja kohad);
  • kokkuleppeid kinnitavad kirjad toimumiskohtadelt, külalistelt vt koostööpartneritelt;
  • detailne eelarve ja rahastamisplaan (sh kõik juba saadud ja taotletavad toetused, kaasfinantseerijad, piletimüügitulu);
  • hinnapakkumised tegevustele, mille rahastamiseks toetust taotletakse (transport, öömaja jne);
  • turundusplaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.3. Erialased sõidud, valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • taotleja (üritusel osaleja) tutvustus (CV, lühiülevaade senisest tegevusest);
  • ürituse toimumise aeg ja koht (võimalusel kutse korraldajatelt, registreerumiskinnitus vm);
  • reisi plaan ja eesmärk – milliseid teatreid, festivale, etendusi ja muuseume külastatakse, millistel konverentsidel, seminaridel või õpitubades osaletakse;
  • ettekantavate teoste loetelu või ettekande teema;
  • detailne eelarve, sh hinnapakkumised (lennupiletite, öömaja jm);
  • toetuse kasutamise periood;
  • info festivali/kutsuja/korraldaja poolt honorari jt tasude maksmise või mittemaksmise kohta. (lisatud 31.03.2020)
  Erialaste sõitude ja valdkonna sündmustel (festivalid, konverentsid, konkursid jm) osalemise projektides on ööbimistoetuse piirmääraks 50 eurot ööpäevas ühe inimese kohta. (lisatud 9.02.2022)

  {2.1.5.4. Trükiste projektid jm erialane kirjastustegevus}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • mitteperioodilise trükise käsikiri või näide käsikirjast;
  • tõlketeose puhul tõlgitav teos või selle sisuline kokkuvõte ja tõlkenäidis;
  • autorite/tõlkijate/kujundajate/toimetajate elulookirjeldused (CV-d) ja kinnituskirjad;
  • trükikoja või kirjastuse hinnapakkumine;
  • detailne eelarve sh maht ja levitamisplaan;
  • trükise vorm, turundusplaan ja e-trükisena levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.5. Enesetäienduse (koolitustel, kursustel osalemine) toetuse projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • taotleja (üritusel osaleja) tutvustus (CV, lühiülevaade senisest tegevusest);
  • soovitavalt valdkonnas tunnustatud inimeste soovitus- või huvikirjad;
  • toimumise aeg ja koht (registreerumiskinnitus vm);
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan ja Kultuurkapitalist taotletavate kulude hinnapakkumised;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.5.6. Teatrikunsti jäädvustamise, säilitamise, salvestamise ja muud projektid}

  • projekti eesmärk, sisuline põhjendus;
  • tegevuskava, ajaplaan;
  • detailne eelarve sh rahastamisplaan ja Kultuurkapitalist taotletavate kulude hinnapakkumised;
  • salvestiste loend, näidiste failid või lingid,
  • levitamise plaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonnas tegutsevad erialaliidud ja erialaühendused ning juriidilised isikud kes regulaarselt võimaldavad residentuure.

  {2.2.2. Erialaliidu/erialaühenduse tegevustoetuse taotlus peab sisaldama}

  • tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • eelarvet ja rahastamisplaani sh omatulu (liikmemaksud jms) kui ka teiste toetajate panust;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid);
  • liikmete arvu ja liikmemaksu suurust.

  {2.2.3. Residentuuri tegevustoetuse taotlus peab sisaldama}

  • eesmärke;
  • eelarvet;
  • perioodi.

  2.2.4. Residentuuri tegevustoetuse piirmäärad: 

  • kahenädalase residentuuri võimaldamise toetuse suurus on 125 eurot;
  • ühe kuu pikkuse residentuuri võimaldamise toetuse suurus on 250 eurot.

  2.2.5 Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara soetamist.

  2.2.6. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetuste eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna loomeinimestel pühenduda autori- või esitajaõigustega kaitstava teose loomise ettevalmistusele (ettevalmistustega kaasnevale loomingulisele või teaduslikule tegevusele).  Loometöötoetuse abil peab sündima uus autori- ja/või esitajaõiguse alla kuuluv teos ja/või esitus. (täiendatud 9.02.2022)
  2.3.2.  Loometöötoetust saavad taotleda autorid ja esitajad (füüsilised isikud) iseendale konkreetse loomingulise projekti suuremahuliseks ja/või spetsiifiliseks ettevalmistamiseks. (muudetud 9.02.2022)
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 3000 eurot. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.4. Taotluses peab olema välja toodud: (punkti täiendati 30.06.2021)
  • ettevalmistatava teose kirjeldus;
  • teose loomise ettevalmistuse ajakava;
  • taotluse esitamise põhjus, eesmärk ja vajadus;
  • loometöö teostaja erialane lühitutvustus(CV);
  • olemasolul kokkulepped loodava teose esitamiseks. (lisatud 9.02.2022)

  2.3.5 Loometöötoetus makstakse välja ühes osas või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele järgnevalt: (muudetud 9.02.2022)

  • 50% eraldatud summast lepingu jõustumisel
  • 50% eraldatud summast teose avalikustamise kinnituse saabumisel.

  {2.4. Elutöötoetused}

  {2.4.1. Ühekordsed elutöötoetused}

  2.4.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.1.2. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 10 000 eurot. (muudetud 10.05.2023)
  2.4.1.3. Ühekordse elutöötoetuse eraldab sihtkapital taotluse alusel või omal algatusel.
  2.4.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  {2.4.2. Regulaarsed elutöötoetused}

  2.4.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimestele.

  2.4.2.2. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1200 eurot kvartalis. (muudetud 05.10.2023)
  2.4.2.3. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.
  2.4.2.4. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud loomeinimestele alates nende 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant. (muudetud 10.05.2023)

  2.5.2. Juubelitoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
  2.5.3. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlusesse tuleb märkida toetuse saaja nimi ja isikukood ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.

  {2.6. Ravimi- ja matusetoetused}

  2.6.1. Ravimitoetuse suurus on kuni 1000 eurot kvartalis. Matusetoetuse suurus on kuni 1000 eurot.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele (sh lavastajatele, kunstnikele, dramaturgidele, näitlejatele, koreograafidele, tantsijatele, teatriteadlastele jt) loometööle pühendumise ja erialase tegevuse, võimete arendamise ja enesetäiendamise eesmärgil.

  3.1.1.1 Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (punkt lisatud 30.06.2021)

  3.1.1.2 Loomingulist stipendiumi on võimalik taotleda loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks ja sellega soodustatakse loomeinimese pühendumist oma erialale. (lisatud 9.02.2022)
  3.1.1.3 Loomingulist stipendiumi ei ole võimalik taotleda konkreetse teose ja/või esituse loomiseks, st loominguliseks tegevuseks, mille tulemusena sünnib autori- ja/või esitajaõiguse alla kuuluv teos ja/või esitus. (lisatud 9.02.2022)

  {3.1.2. Loominguline stipendium}

  3.1.2.1. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 1500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.1.2.2. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.1.3. Aastane loominguline stipendium}

  3.1.3.1. Aastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.1.3.2. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.1.4. Kaheaastane loominguline stipendium} 

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  3.1.4.1. Kaheaastase loomingulise stipendiumi suurus on kuni 6000 eurot aastas. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  3.1.4.2. Sihtkapital eraldab stipendiumi taotluse alusel või omal algatusel.

  {3.2. „Ela ja sära“ stipendium}

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.

  3.2.2. Stipendiumi suurus on sätestatud Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras. (muudetud 10.05.2023)
  3.2.3. Taotlusi stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud iseendale.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Taotlus peab sisaldama:

  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • teavet põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.2.6. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.

  {3.3. Õppestipendiumid}

  {3.3.1. Õppestipendium Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele}

  3.3.1.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume Eesti teatri- ja tantsuerialade tudengitele ja õpilastele.
  3.3.1.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 400 eurot.

  3.3.1.3. Õppestipendiume saavad oma õpilastele taotleda teatrikunsti valdkonna riiklikult akrediteeritud õppekavaga koolid (st kõrgkoolid, rakendusliku kõrghariduse ja kutseõppe õppekavaga koolid).

  3.3.1.4. Taotlus peab sisaldama stipendiumile kandideerija nime, õpitavat eriala ja isikuandmeid.

  {3.3.2. Õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.3.2.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks valdkonna bakalaureusekraadi või sellega võrdsustatud erialadiplomit omavatele tudengitele.

  3.3.2.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 10 000 eurot õppeaastas. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  3.3.2.3. Õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • kinnituskirja vastuvõtvalt õppeasutuselt;
  • sisulist (kooli, eriala) põhjendust, kuidas plaanitakse õpitut Eestis rakendada;
  • kulude eelarvet ja rahastamisplaani;
  • bakalaureusediplomit (või sellega võrdsustatud erialadiplomit);
  • CV-d, töö- ja õpingutulemusi, tööandjate ja õpetajate soovitust;
  • stipendiumi perioodi.

  3.3.2.5. Sihtkapital lähtub stipendiumi eraldamisel taotleja tulemustest oma erialal.

  {3.4. Erialastipendium}

  3.4.1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada pühendumist erialasele arengule või tegevusele. Sihtkapital toetab stipendiumiga aktiivselt tegutsevaid loomeinimesi, teadlasi, kriitikuid, pedagooge jt valdkonna ning rahvusvahelise koostöö edendajaid.

  3.4.2. Stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot.

  3.4.3. Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.4.4. Taotlus peab sisaldama:

  • eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
  • näiteid eelnevatest töödest;
  • CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest);
  • stipendiumi perioodi.

  3.4.5. Erialastipendium eraldatakse taotluse alusel.

  {3.5. Residentuuristipendium}

  3.5.1. Residentuuristipendiumi eesmärk on võimaldada etenduskunstide valdkonna professionaalidel pühenduda loomingulisele tegevusele.

  3.5.2. Residentuuristipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud iseendale ja residentuure avaliku konkursi alusel korraldavad asutused stipendiumide edasimaksmiseks füüsilistele isikutele. (muudetud 30.06.2021)

  3.5.3. Residentuure avaliku konkursi alusel korraldava asutuse taotlus peab sisaldama: (punkti muudeti 30.06.2021)

  • teavet avaliku konkursi väljakuulutamise kohta;
  • teavet residentuuri eesmärkide, perioodi ja kulude kohta (eelarvet).
  3.5.4. Füüsilise isiku taotlus peab sisaldama: (muudetud 30.06.2021)
  • eesmärke;
  • CV-d sh näiteid eelnevatest töödest;
  • perioodi;
  • residentuuri toimumise koha kinnituskirja;
  • informatsiooni ettenäitamise aja ja koha kohta.

  3.5.5. Residentuuristipendiumi piirmäärad:

  • kahenädalase stipendiumi suurus on 500 eurot;
  • ühe kuu pikkuse stipendiumi suurus on 1000 eurot.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Peapreemia – näitekunsti valdkonna aastapreemia}

  (muudetud 10.05.2023)

  4.1. Peapreemia – näitekunsti valdkonna aastapreemia

  4.1.1. Silmapaistva tegevuse ja valdkonna arengusse panustajate tunnustamiseks eraldab sihtkapital igal aastal ühe peapreemia.

  4.1.2. Peapreemia suurus on 8000 eurot.
  4.1.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.1.4. Peapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali otsusele

  {4.2. Näitekunsti sihtkapitali preemiad}

  (muudetud 31.03.2020)

  4.2.1. Sihtkapital eraldab Eesti teatri auhinnasaajate tunnustamiseks preemiaid ja nimelisi preemiaid.

  4.2.2. Preemiate väljaandmine toimub koostöös Eesti Teatriliiduga.

  4.2.3. Eesti teatri auhinnasaajad valitakse preemiate statuutide alusel, preemiate statuudid kinnitatakse sihtkapitali poolt Eesti Teatriliidu ettepanekul.

  4.2.4. Preemiate suurus on kuni 2000 eurot.

  4.2.5. Ettepaneku auhindade saajatele preemiate eraldamiseks esitab Eesti Teatriliit. Ettepanek peab sisaldama infot preemiate žüriide koosseisu, preemiate arvu ja suuruse kohta.

  4.2.6. Preemia võib jaguneda saajate vahel vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.2.7. Preemiasaajate tunnustamine toimub Rahvusvahelise Teatripäeva tähistamise üritusel 27. märtsil või teistel preemiate statuudiga määratud aegadel.

  {4.3. Elutööpreemia}

  (muudetud 10.05.2023)

  4.3.1. Pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab Kultuurkapitali nõukogu igal aastal igas Kultuurkapitali valdkonnas välja ühe elutööpreemia.
  4.3.2. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile 20. novembriks.

  4.3.3. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  4.3.4. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia näitekunsti sihtkapitali esitatud ettepaneku alusel.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  (lisatud 31.03.2020)
  4.4.1. Näitekunsti tunnustuspreemia

  4.4.1.1. Näitekunsti tunnustuspreemiaga tunnustatakse näitekunsti valdkonda oluliselt panustanud inimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustatakse neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.1.2 Tunnustuspreemia suurus on kuni 3000 eurot.
  4.4.1.3 Näitekunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.

  Muudetud 12.02.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 1/2020-S09,
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 29.06.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2020-S09,
  Muudetud 28.04.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2021-S09,
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 4/2021-S09,
  Muudetud 09.02.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 1/2022-S09,

  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2022-S09,

  Muudetud 10.05.2023 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 3/2023-S09,