Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali raha jagamise kord

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  1.2. Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärgid

  Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on Eesti audiovisuaalkultuuri edendamine, toetades eeskätt filmide tootmist, filmiürituste korraldamist ja muid tegevusi, mis tugevdavad audiovisuaalse kunsti kandepinda Eesti kultuuris.
  Selle nimel toetab sihtkapital:
  • kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmistsenaariumite ja -projektide arendamist ja tootmist;
  • audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamist;
  • välismaal toimuvatel üritustel osalemisega seotud kulutuste osalist katmist;
  • audiovisuaalse kunsti alast täiendõpet;
  • õpinguid välisriikides alates magistriõppe tasemest;
  • kinode väärtfilmiprogrammide edastamist;
  • loomeliitude tegevust;
  • fotograafiat;
  • fotokunstialaseid tegevusi;
  • audiovisuaalse kunsti alase kirjanduse loomist ja avaldamist;
  • audiovisuaalse kunsti silmapaistvaid isikuid.
  Sihtkapitali nõukogu võib ise üles näidata initsiatiivi audiovisuaalse kunsti edendamise ja propageerimise seisukohalt oluliste projektide algatamisel.

  1.3. Eralduste liigid

  Audiovisuaalse kunsti sihtkapital eraldab preemiaid ja stipendiume ning projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetusi.

  1.4. Taotluse või ettepaneku esitaja

  Sihtkapitalile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku.

  1.5. Eralduse saaja

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  1.6. Taotlemise vorm ja viis

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-kirja teel aadressil film@kulka.ee.

  1.7. Taotlemise tähtaeg

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.
  Projektidele, mida ei ole võimalik esitada taotluse esitamise tähtajaks (näiteks festivalidel osalemine, juhul kui kutse saabub ja üritus toimub kahe taotlusvooru vahelisel perioodil), tuleb esitada taotlus enne projekti toimumist.

  1.8. Kinnitus kolmandate isikute õiguste osas

  Juhul, kui taotletava eraldusega seotud tegevus puudutab kolmandate isikute õigusi, peab eralduse taotleja kinnitama, et toetatava tegevusega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi (sh autoriõigusi, isikuandmete kaitset puudutavaid õigusi, isiklikke õigusi jms) ja/või kolmandatelt isikutelt on võetud asjakohased nõusolekud nende autoriõigustega kaitstavate teoste või isikuandmete (sh hääle või kujutise) kasutamiseks seoses toetatava tegevusega.

  1.9. Toetuste eraldamine

  Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:
  • taotluse vastavust audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärkidele;
  • projekti, ürituse või sündmuse väärtust traditsioonide jätkamise või uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • projekti majanduslikku läbimõeldust.
  Sihtkapital ei eralda toetust, stipendiumi ega preemiat:
  • isikule, kellel esineb Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  • isikule, kellel on nõutav aruanne esitamata;
  • aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes on aruande esitamise kohustuse täitmisega viivitanud vähemalt 30 päeva; (muudetud 30.09.2020)
  • isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus.
  Sihtkapital ei toeta:
  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • televisioonisaadete, ajaviitemängude või muu sarnase audiovisuaaltoodangu valmistamist;
  • filme või muid audiovisuaaltooteid, mille sisu on turustamine või reklaam;
  • filme, mis on pornograafilise sisuga, vägivalda propageerivad, avalikult inimväärikust solvavad, rahvuste või rasside vahelist vaenu ja vihkamist õhutavad või on muul viisil seadusevastase sisuga;
  • vara soetamist ja põhivahendite ostmist;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • ebaselgelt või puudulikult esitatud projekte;
  • projekte, millel puuduvad nõutud lisad;
  • ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
  • projekte, mille eesmärgina nimetatud loomingu, teose, ürituse jms kvaliteet ja tähtsus hinnatakse madalaks.

  1.10. Taotluste hindamine

  Taotluste sisulisel hindamisel lähtub sihtkapital laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. Taotlus rahuldatakse kas täielikult või osaliselt või jäetakse taotlus rahuldamata. Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud või ei ole rahaliste vahendite piiratuse tõttu otstarbekas või võimalik.

  1.11. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi

  Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ja eraldamise põhimõtted on sätestatud dokumendis „Riigiabina ja vähese tähtsusega abina käsitletava abi taotlemise ning andmise põhimõtted“. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital lähtub alates 1. jaanuarist 2019 riigiabi sh grupierandiga hõlmatud riigiabi andmisel Euroopa Komisjoni õigusaktides ning konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatust, sh Komisjoni grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014 ja määruse artiklitest nr 53 „Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi“ ning nr 54 „Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul“.

  2. TOETUSED

  2.1. Projektitoetused filmide tootmiseks

  2.1.1. Projektitoetust saab taotleda kodumaiste ja rahvusvahelises koostöös valmivate filmistsenaariumite ja -projektide arendamiseks ja tootmiseks.
  2.1.2. Projektitoetust filmide tootmiseks saavad taotleda juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on
  filmide tootmine.
  2.1.3. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel ei ole Euroopa Komisjoni vastavates määrustes sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.
  2.1.4. Filmiprojektide toetamisel lähtub sihtkapital järgmistest piirmääradest:
  • täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine kuni 2000 eurot;
  • täispika mängufilmi stsenaariumi arendamine kuni 10 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika mängufilmi arendamine kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika mängufilmi tootmine kuni 120 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • täispika dokumentaalfilmi arendamine kuni 7500 eurot;
  • täispika dokumentaalfilmi tootmine kuni 30 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • pooletunnise dokumentaalfilmi tootmine (sh arendus) kuni 10 000 eurot;
  • lühimängufilmi tootmine (sh arendus) kuni 25 000 eurot;
  • animafilmi tootmine (sh arendus) kuni 3000 eurot minuti kohta, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 120 000 eurot.
  Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.

  2.1.5. Nõuded taotlustele ja lisadele

  2.1.5.1. Täispika filmi (mängu-, anima- või dokfilm) stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine

  Täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamise projektitoetuse taotluse saab esitada juriidiline isik. Füüsiline isik saab täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamiseks esitada e- kulkas loometöötoetuse taotlus.
  Täispika filmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamise toetuse piirmäär on kuni 2000 eurot.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • eelarve
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi laiendatud kavand ehk treatment (5-10 lk)
  • stsenaristi nägemus žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta
  • stsenaristi CV
  • stsenaariumi kirjutamise ajakava
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi CV
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  2.1.5.2 Täispika filmi stsenaariumi arendamine

  Toetuse piirmäär on kuni 10 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi).
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi esialgne versioon
  • stsenaristi kommentaar stsenaariumi ja selle edasise arendamise kohta
  • produtsendi kommentaar
  • stsenaristi CV
  • kirjalik kokkulepe või leping stsenaristiga
  • stsenaariumi arendamise eelarve
  • stsenaariumi arendamise ajakava
  • kirjandusteose põhjal arendatava stsenaariumi puhul kokkulepe autori või autoriõiguste omanikuga algmaterjali kasutamiseks
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi CV
  • taotleva ettevõtte tutvustus

  2.1.5.3. Mängufilmi arendamine

  Mängufilmi arendamise toetuse piirmäär on kuni 25 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi).
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • filmi üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaarium
  • stsenaristi kommentaar
  • produtsendi kommentaar
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping režissööriga
  • režissööri CV
  • režissööri visioon
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • filmiprojekti tootmise esialgne koondeelarve ja rahastamisplaan
  • stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad
  Soovituslikud lisad:
  • stsenaristi, produtsendi, operaatori CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • filmi visuaalne materjal

  2.1.5.4. Dokumentaalfilmi arendamine

  Täispika dokumentaalfilmi arendamise toetuse piirmäär on kuni 7500 eurot.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • filmi üldandmestik (režissöör, produtsent, operaator, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaarne kavand või treatment
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping režissööriga
  • režissööri kommentaar
  • režissööri CV
  • produtsendi kommentaar
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi, operaatori CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • stsenaristi ja/või toimetaja CV
  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • filmi visuaalne lisamaterjal

  2.1.5.5. Animafilmi arendamine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • filmi üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, kunstnik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaarium
  • produtsendi kommentaar
  • ühiste kavatsuste kokkulepe või leping režissööriga
  • režissööri CV
  • režissööri visioon
  • arendamise ajakava
  • arendamise koondeelarve ja rahastamisplaan
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • filmiprojekti tootmise esialgne koondeelarve rahastamisplaan
  • stsenaristi ja kirjandusteose õiguste valdajaga sõlmitud lepingute koopiad
  Soovituslikud lisad:
  • stsenaristi, produtsendi, operaatori CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • kunstniku ja stsenaristi kommentaar
  • muude lepingute ja huvikirjade koopiad
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • kujunduskavandid ja stiilinäited

  2.1.5.6. Mängufilmi tootmine

  Täispika mängufilmi tootmise toetuse piirmäär on kuni 120 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi). Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • projekti üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, filmiliik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • lõplik stsenaarium
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • stsenaristi, režissööri ja teiste põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • levi- ja turundusplaan
  • visuaalne lisamaterjal
  • kinnitatud ja planeeritud osatäitjate nimekiri
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri

  2.1.5.7. Dokumentaalfilmi tootmine

  Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
  Projektide toetamisel lähtub sihtkapital järgmistest piirmääradest:
  • täispika dokumentaalfilmi tootmine kuni 30 000 eurot (sisaldab kõiki varasemaid toetusi);
  • pooletunnise dokumentaalfilmi tootmine (sh arendus) kuni 10 000 eurot.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • projekti üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • lõplik stsenaarium või stsenaarne plaan
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • leping stsenaristi, režissööri ja teiste põhimeeskonna liikmetega
  • levi- ja turundusplaan
  • visuaalne lisamaterjal
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri

  2.1.5.8. Animafilmi tootmine

  Animafilmi tootmise (sh arenduse) toetuse piirmäär on kuni 3000 eurot minuti kohta, kuid kogutoetusena mitte rohkem kui 120 000 eurot. Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • projekti üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • lõplik stsenaarium
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • stsenaristi, režissööri ja teiste põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • levi- ja turundusplaan
  • visuaalne lisamaterjal
  Soovituslikud lisad:
  • piltstsenaarium (animaatik)
  • häält andvate näitlejate nimekiri
  • produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri

  2.1.5.9. Lühimängufilmi tootmine

  Lühimängufilmi tootmise toetuse piirmäär on kuni 25 000 eurot. Vähemuskaastootmise puhul on toetuse suurus kuni pool maksimummäärast.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • projekti üldandmestik (stsenarist, režissöör, produtsent, operaator, kunstnik, filmiliik, pikkus, žanr, formaat, helistandard)
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • lõplik stsenaarium
  • režissööri nägemus filmi stiili, struktuuri, visuaalsete elementide ja peategelaste kohta
  • tootmise detailne ajakava etappide kaupa
  • tootmise koondeelarve ja detailne eelarve
  • tootmise rahastamisplaan
  • produtsendi kommentaar tootmise, eelarve, rahastamisplaani, omaosaluse kohta
  • kaastootjate ja teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute koopiad
  • stsenaristi, režissööri ja teiste põhimeeskonna liikmetega sõlmitud lepingute koopiad
  • visuaalne lisamaterjal
  • kinnitatud ja planeeritud osatäitjate nimekiri
  Soovituslikud lisad:
  • produtsendi, stsenaristi, režissööri, operaatori ja kunstniku CV koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • tootmisettevõtte tegevuslugu koos viimase 5 aasta filmograafiaga
  • eelleping filmi levitajaga või levitaja huvikiri
  • levi- ja turundusplaan

  2.2. Muud projektitoetused

  2.2.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.2.2. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel Euroopa Komisjoni vastavates määrustes ei ole sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.
  2.2.3. Projektidele, mida ei ole võimalik esitada taotluse esitamise tähtajaks (näiteks festivalidel osalemine juhul, kui kutse saabub ja üritus toimub kahe taotlusvooru vahelisel perioodil), tuleb esitada taotlus enne projekti toimumist.
  2.2.4. Projektitoetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:
  • audiovisuaalse kunstiga seotud avalike ürituste ja festivalide korraldamine
  • välismaal toimuvatel üritustel osalemine
  • audiovisuaalse kunsti alane täiendõpe
  • õpingud välisriikides alates magistriõppe tasemest
  • kinode väärtfilmiprogrammide edastamine
  • loomeliitude tegevused
  • fotokunstialased tegevused
  • audiovisuaalse kunsti alase kirjanduse loomine ja avaldamine
  2.2.5. Nõuded taotlustele ja lisadele

  2.2.5.1.Koolituse, ürituse, festivali korraldamine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • ürituse sisu kirjeldus
  • ajakava, programm ja esinejad
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan, sh piletite müügist või osalemistasu laekumisest planeeritud tulu
  • sihtgrupp ja osalejate planeeritud arv
  • korraldaja CV
  • toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • lektorite/esinejate nõusolekud

  2.2.5.2. Festivalil, messil ja üritusel osalemine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • osalemise eesmärk
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • kutse korraldajatelt
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • ürituse programm
  • üritusel osaleja CV

  2.2.5.3. Koolitusel osalemine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • osalemise eesmärk
  • osalemise kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • osaleja CV
  • toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • koolituse õppeprogramm
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiad
  • koolitaja õppemaksu arve

  2.2.5.4. Näituse korraldamine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  näituse idee kirjeldus ja ajakava
  kokkulepe eksponeerimispaiga haldajaga
  näituse kulude eelarve ja rahastamisplaan
  toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid
  • kuraatori CV
  • osaleja CV

  2.2.5.5. Fotoprojekti teostamine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • fotoprojekti kirjeldus ja eesmärk
  • fotoprojekti kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • teostaja CV
  • toetuse kasutamise periood
  • fotode näidised
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid

  2.2.5.6. Trükise väljaandmine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • trükise kirjeldus
  • autori, toimetaja, väljaandja CV
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • trükikoja/kirjastuse hinnapakkumine
  • trükise sihtgrupp, levitamise plaan ja ajakava
  • toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • soovitus või retsensioon vastava eriala autoriteedilt
  • perioodilise väljaande puhul näidis

  2.2.5.7. Filmilevitajatele väärtfilmiprogrammide edastamise projektid

  Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses projekti kulude kogumahust.
  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • filmiprogrammi kirjeldus ja eesmärk
  • filmilevitaja senise tegevuse tulemuslikkuse kirjeldus (sh vaatajate arv)
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • turundusplaan ja eeldatav vaatajate arv
  • toetuse kasutamise periood
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid

  2.2.5.8. Muud projektid

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • projekti kirjeldus ja seos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eesmärkidega
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan
  • taotluse esitaja CV ja taotleva ettevõtte tutvustus
  • toetuse kasutamise periood
  • projekti sihtrühm
  Soovituslikud lisad:
  • teiste rahastamisallikatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid

  2.3. Tegevustoetused

  2.3.1. Tegevustoetust saavad taotleda valdkonnas tegutsevad erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
  2.3.2. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% ulatuses kulude kogumahust, kui riigiabi andmisel ei ole Euroopa Komisjoni vastavates määrustes sätestatud suurem omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu määr.
  2.3.3. Tegevustoetuse taotluse kohustuslikud lisad:
  • asutuse/ettevõtte tegevuslugu
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan toetuse kasutamise perioodiks
  • tegevusplaan toetuse kasutamise perioodiks ja oodatav tulemus
  • kokkuvõte eelmise toetusperioodi tegevusest

  2.4. Loometöötoetused

  2.4.1. Sihtkapital eraldab loometöötoetusi valdkonna loomeinimestele loomingulise või teadusliku töö tegemiseks, sh stsenaariumite arendamiseks ja kirjutamiseks, originaaltekstide loomiseks, tõlkimiseks jms.
  2.4.2. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.4.3. Loometöötoetus eraldatakse füüsilisele isikule.
  2.4.4. Loometöötoetuste piirmäärad on:
  • täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine kuni 2000 eurot;
  • muud loometöötoetused kuni 6000 eurot.
  2.4.5. Nõuded taotlustele ja lisadele

  2.4.5.1. Täispika mängufilmi stsenaariumi esialgse versiooni kirjutamine

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • stsenaristi nägemus žanri, stiili, struktuuri ja karakterite kohta
  • esildis (logline ja sünopsis; kokku kuni 1 lk)
  • stsenaariumi laiendatud kavand ehk treatment (5–10 lk)
  • stsenaristi CV
  • stsenaariumi kirjutamise ajakava
  Soovituslikud lisad:
  • filmiprojekti potentsiaalse tootmisettevõtte infot

  2.4.5.2. Muud loometöötoetused

  Taotluse kohustuslikud lisad:
  • loodava teose kirjeldus
  • loometöötoetuse saaja loominguline CV
  • loometöö periood või ajakava

  2.5. Elutöötoetused

  2.5.1. Ühekordsed elutöötoetused

  2.5.1.1. Ühekordseid elutöötoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada teenekaid filmitegijaid.
  2.5.1.2. Ühekordse elutöötoetuse eraldamist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.1.3. Ühekordse elutöötoetuse suurus on kuni 400 eurot.
  2.5.1.4. Taotlus peab sisaldama sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.
  2.5.1.5. Sihtkapital eraldab ühekordse elutöötoetuse füüsilisele isikule taotluse alusel või omal algatusel.

  2.5.2. Regulaarsed elutöötoetused

  2.5.2.1. Regulaarseid elutöötoetusi eraldatakse eriti teenekatele filmitegijatele.
  2.5.2.2. Regulaarse elutöötoetuse eraldab sihtkapital omal algatusel.
  2.5.2.3. Regulaarse elutöötoetuse suurus on 1000 eurot kvartalis. (muudetud 31.03.2020)
  2.5.2.4. Regulaarset elutöötoetust makstakse isikule kuni tema elu lõpuni.

  2.6. Juubelitoetused

  2.6.1. Juubelitoetusi eraldatakse valdkonna silmapaistvatele loomeisikutele alates 70. eluaastast.
  2.6.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusse tuleb märkida toetuse saaja nimi, isikukood, kontaktandmed ning põhjendus juubelitoetuse eraldamiseks.
  2.6.3. Juubelitoetuse suurus on 340 eurot.
  2.6.4. Sihtkapital eraldab juubelitoetuse füüsilisele isikule taotluse alusel või omal algatusel.

  2.7. Ravimitoetused

  2.7.1. Ravimitoetusi eraldatakse audiovisuaalse kunsti valdkonda oluliselt panustanud inimeste ravimikulude katmiseks.
  2.7.2. Ravimitoetuse suurus on kuni 2000 eurot.
  2.7.3. Ravimitoetust saavad taotleda erialaühendused.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni.
  2.7.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks
  taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  2.8. Matusetoetused

  2.8.1. Matusetoetusi eraldatakse valdkonda oluliselt panustanud inimese matusega seotud kulude katmiseks ning tema perekonna toetamiseks.
  2.8.2. Matusetoetuse suurus on 640 eurot.
  2.8.3. Matusetoetuse taotluse võib esitada sihtkapitalile e-kirja teel film@kulka.ee.
  2.8.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta.
  2.8.5. Matusetoetuse taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.7. nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.
  2.8.6. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või sihtkapitali omal algatusel.

  3. STIPENDIUMID

  3.1. Loomingulised stipendiumid

  3.1.1. Sihtkapital eraldab loomingulisi stipendiume audiovisuaalse kunsti alal tegutsevatele professionaalidele erialaseks enesetäiendamiseks, uute ideede arendamiseks ja pikemaajaliseks loominguliseks süvenemiseks.
  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

  3.1.3. Ühekordsed loomingulised stipendiumid

  3.1.3.1. Ühekordse loomingulise stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.
  3.1.3.2. Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule.
  3.1.3.3. Taotlus peab sisaldama:
  • loomingulist plaani stipendiumi perioodiks;
  • elulookirjeldust (loominguline CV).

  3.1.4. Üheaastased loomingulised stipendiumid

  3.1.4.1. Sihtkapital eraldab kord aastas kuni kümme üheaastast loomingulist stipendiumi (sh kuus režissööri stipendiumi). (muudetud 30.12.2020)
  3.1.4.2. Üheaastase loomingulise stipendiumi suurus on 8000 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas või osamaksetena vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele. (muudetud 30.12.2020)
  3.1.4.3. Taotlus stipendiumi eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile 20. augustiks.
  3.1.4.4. Sihtkapital otsustab üheaastaste loominguliste stipendiumide saajad kandidaatide pingerea alusel. Kandidaatide pingerida kujuneb koostöös Eesti Filmi Instituudi esindajatega.
  3.1.4.5. Taotlus peab sisaldama:
  • viimase viie aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi kasutamise perioodiks.

  3.2. „Ela ja sära“ stipendium

  3.2.1. Sihtkapital esitab igal aastal valdkonna loomeinimeste seast kuni kaks kandidaati Kultuurkapitali nõukogule „Ela ja sära“ stipendiumi eraldamiseks.
  3.2.2. Stipendiumi suurus on 15 600 eurot. Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis alates jooksva aasta oktoobrist.
  3.2.3. Taotlusi iseendale stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud.
  3.2.4. „Ela ja sära“ stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtkapitalile 20. maiks.
  3.2.5. Sihtkapital valib Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
  3.2.6. Taotlus peab sisaldama:
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks saadud stipendiumide kohta.

  3.3. Õppestipendiumid

  3.3.1. Sihtkapital eraldab õppestipendiume välismaa kõrgkoolides erihariduse omandamiseks alates magistriõppe tasemest.
  3.3.2. Õppestipendiumi suurus on kuni 3200 eurot semestris.
  3.3.3. Õppestipendiume saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:
  • õppeasutuse kinnitust õpingutele aktsepteerimise kohta;
  • õppeasutuse kinnitust kursuse maksumuse kohta;
  • õppeprogrammi;
  • taotleja CV-d koos seniste õpingu- ja/või töötulemustega vastaval erialal;
  • hariduse edasise erialase rakendamise nägemust;
  • Eesti õppeasutuse või vastava eriala autoriteedi soovituskirja;
  • teiste rahastajatega sõlmitud lepingute või huvikirjade koopiaid ja õppemaksu omaosaluse kirjeldust;
  • kulude eelarvet;
  • stipendiumi kasutamise perioodi.

  4. PREEMIAD

  4.1. Sihtkapitali peapreemia

  4.1.1. Peapreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi pikaajalise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.
  4.1.2. Peapreemia suurus on 7000 eurot.
  4.1.3. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  4.1.4. Ettepanek koos põhjendusega peapreemia eraldamiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  4.1.5. Peapreemia saaja otsustab sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.1.6. Peapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.
  4.1.7. Kultuurkapitali nõukogu eraldab peapreemia audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute või algatuste alusel.

  4.2. Sihtkapitali aastapreemiad

  4.2.1. Sihtkapital aastapreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi väljapaistvate saavutuste eest möödunud aastal.
  4.2.2. Igal aastal eraldatakse kuni 15 sihtkapitali aastapreemiat.
  4.2.3. Aastapreemia suurus on kuni 5500 eurot.
  4.2.4. Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  4.2.5. Ettepanek koos põhjendusega aastapreemia eraldamiseks tuleb sihtkapitalile esitada e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  4.2.6. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital eraldab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.2.7. Aastapreemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule. Preemia võib jaguneda saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali nõukogu otsusele.

  4.3. Elutööpreemia

  4.3.1. Elutööpreemia eesmärk on tunnustada pikaajalist tegevust ja panustamist valdkonna arengusse.
  4.3.2. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital annab igal aastal välja ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
  4.3.3. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid elutööpreemia eraldamiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
  4.3.5. Ettepanek koos põhjendusega elutööpreemia eraldamiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel film@kulka.ee või e-kulka kaudu 20. novembriks.
  4.3.6. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.3.7. Kultuurkapitali nõukogu eraldab elutööpreemia audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu esitatud ettepanekute alusel.

  4.4. Tunnustuspreemiad

  4.4.1. Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loomeinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
  4.4.2. Tunnustuspreemia suurus on kuni 3500 eurot.
  4.4.3. Tunnustuspreemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.4.4. Ettepaneku koos põhjendusega tunnustuspreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
  4.4.5. Audiovisuaalse kunsti sihtkapital eraldab tunnustuspreemiaid laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 31.03.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 2/2020-S09,
  Muudetud 30.09.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 6/2020-S09,
  Muudetud 30.12.2020 Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsuste protokolliga nr 8/2020-S09,

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta