Saaremaa ekspertgrupp

  Saaremaa ekspertgrupi raha jagamise kord


  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Regulatsiooni ala

  Korraga kehtestatakse Eesti Kultuurkapitali (edaspidi nimetatud Kultuurkapital) seaduse § 2 lõike 4 alusel Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi preemiate, stipendiumide ja toetuste (edaspidi ühiselt nimetatud eraldus) taotlemise tingimused. Kultuurkapitali eralduste taotlemise, eraldamise ja tagasinõudmise üldised tingimused on kehtestatud „Eesti Kultuurkapitali raha jagamise üldkorras“ (edaspidi nimetatud üldkord) ning käesolev kord on üldkorra osaks. Juhul kui käesolevas korras ja üldkorras sätestatud tingimused erinevad, lähtutakse käesolevast korrast. Kui käesoleva korra 2.-4. peatükis on võrreldes 1. peatükiga (Üldsätted) sätestatud teisiti, lähtutakse korra 2.-4. peatükis sätestatust.

  {1.2. Saaremaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgid}

  Saaremaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada Saare maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning piirkondliku identiteedi hoidmist.

  Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp:

  • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-ja spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist;
  • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas;
  • maakonna kultuurikollektiivide ning üksikisikute osalemist konkurssidel, festivalidel jt olulistel sündmustel väljaspool maakonda;
  • maakonna sportlaste treening-ettevalmistust ja osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võitlustel;
  • maakonnas tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri- ja sporditegelaste enesetäiendamist ja loometööd;
  • maakondliku tähtsusega kultuuripärandi kogumist ja koostamist;
  • maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist;
  • pärimuskultuuri propageerivaid projekte;
  • oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist.

  {1.3. Taotluse või ettepaneku esitaja}

  Ekspertgrupile võivad taotlusi ja preemiaettepanekuid esitada füüsilised ja juriidilised isikud. Preemiat ei saa taotleda, preemia eraldamiseks saab teha üksnes ettepaneku. Ettepanekut endale preemia eraldamiseks ei saa teha.

  {1.4. Eralduse saaja}

  Preemia või toetuse võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule (v.a elutöö- ja loometöötoetused, mis eraldatakse üksnes füüsilisele isikule). Stipendiumi võib eraldada üksnes füüsilisele isikule.

  {1.5. Taotlemise vorm ja viis}

  Vormikohane taotlus tuleb esitada Kultuurkapitali veebikeskkonna e-kulka kaudu. Preemiaettepaneku võib esitada ka e-posti teel aadressil saaremaa@kulka.ee.

  {1.6. Taotlemise tähtaeg}

  Taotlus või ettepanek tuleb esitada 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Tähtaja sattumisel riigipühale või muule puhkepäevale loetakse tähtajaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  {2. TOETUSED}

  {2.1. Projektitoetused}

  2.1.1. Projektitoetusi eraldatakse eesmärgiga toetada Saare maakonnaga seotud kultuuri- ja spordivaldkonna ning kogukondlike sündmuste korraldamist ja läbiviimist ning maakonna seisukohalt oluliste projektide elluviimist, et rikastada, mitmekesistada ning arendada kultuuri- ja spordielu.

  2.1.2. Projektitoetuse eraldamiseks võivad taotluse esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  2.1.3. Ekspertgrupp ei toeta:

  • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi;
  • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
  • hoonete ehitus-, remondi-, renoveerimis- ega projekteerimistöid;
  • kommertsüritusi (kasumit teenivaid projekte, kontserte, salvestusi jm), -telesaateid ega -väljaandeid;
  • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade pidulike ürituste korraldamist;
  • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte;
  • ekskursioone, vabaaja sisustamise laagreid ja sõpruskohtumisi;
  • õpilasvahetust;
  • toitlustamist;
  • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist;
  • muusikainventari, spordivarustuse ja vara soetamist üksikisikutele;
  • jalanõude ostmist;
  • kordustrükkide kirjastamist;
  • projekte, millel puudub sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve.

  2.1.4. Eraldusi ei tehta vastavalt üldkorra punktile 1.9: (muudetud 30.06.2021)

  • isikule, kellel esineb Kultuurkapitali ees võlgnevus vähemalt summas 50 eurot ning võlgnevuse tasumine ei ole ajatatud või ajatamise korral ei ole võlgnevus tasutud ajakava kohaselt;
  • isikule, kellel on nõutav aruanne esitamata;
  • aruande laekumisest 3 kuu jooksul isikule, kes on aruande esitamise kohustuse täitmisega viivitanud vähemalt 30 päeva;
  • spordiorganisatsioonidele, kes ei ole kantud spordiseaduses sätestatud spordi andmekogusse;
  • isikule, kelle suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või kelle suhtes on kehtiv registrist kustutamise hoiatus.

  2.1.5. Toetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 20% projekti kulude kogumahust.

  2.1.6. Ekspertgrupp eelistab toetada:

  • oma maakonna taotlejate projekte;
  • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Saare maakonna kultuuriruumis;
  • jätkusuutlikke sündmusi ja sündmuste korraldajaid.
  • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise aeg, koht jms);
  • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi;
  • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand;
  • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus;
  • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega.

  2.1.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotluse eesmärgi vastavust Saaremaa ekspertgrupi eesmärkidele;
  • teose, ürituse või sündmuse väärtust;
  • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
  • taotleja senist tegevust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
  • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

  2.1.8. Taotlemise tingimused ning nõuded taotlustele ja nende lisadele.
  Taotlusele tuleb vastavalt projekti eesmärgile lisada info või lisamaterjal järgnevalt:

  {2.1.8.1. Kultuuri- ja spordisündmuste korraldamine}

  (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad, spordiüritused, võistlused, laagrid jms): 

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • eesmärk, sündmuse sisu kirjeldus, programm, ajakava ja toimumise koht;
  • esinejate, lektorite, õpetajate nimekiri;
  • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
  • koostööpartnerid ja teised toetajad;
  • detailne eelarve (sh oodatav piletitulu) koos vajalike hinnapakkumistega kululiigi osas, millele toetust küsitakse
  • toetuse kasutamise periood;
  • võistluste korraldamisel võimalusel ka võistluste juhend;
  • üleriigilise ürituse korral (mis hõlmab ka Saare maakonda) ka Saare maakonna ürituse eelarve.

  {2.1.8.2. Sündmustel osalemine}

  (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, võitlused, laagrid jm): 

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • ürituse/võistluste info (eesmärk, kutse, programm, ajakava, toimumise koht);
  • detailne eelarve koos vajalike hinnapakkumistega kululiigi osas, millele toetust küsitakse;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.8.3. Mitteperioodilised trükised}

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • trükise kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv);
  • digitaalsel kujul käsikiri või näide käsikirjast;
  • soovitavalt kujundusnäide;
  • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta;
  • vähemalt kaks trükikoja hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;
  • trükise sihtgrupp;
  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.8.4. Näituse korraldamine}

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • näituse ideekavandi tutvustus;
  • näituse autori(te) nimekiri (kuraator, konsultant, kujundaja jt olulisemad liikmed);
  • autori(te) loominguline elulookirjeldus;
  • näituse toimumise aeg ja koht;
  • eksponeerimispaiga kinnitus;
  • detailne eelarve koos hinnapakkumistega kululiigi osas, millele toetust küsitakse;

  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.8.5. CD, LP või muud helikandjate projektid}

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • projekti lühikirjeldus (eesmärk, ajakava või tegevusplaan);
  • stsenaarne plaan või teoste nimekiri, olemasolevate salvestiste näidised;
  • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase 3-5 aasta töödele;
  • hinnapakkumised kululiikidele, millele toetust küsitakse;
  • digitaalne demoversioon (proovisalvestus);
  • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.8.6. Muusikainstrumentide soetamine ja renoveerimine}

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • soetatava instrumendi nimetus, mark jms info;
  • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega;
  • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse;
  • toetuse kasutamise periood.

  Muusikainstrumentide soetamisel eelistatakse õppe-eesmärgil soetatavate instrumentide taotlusi.

  {2.1.8.7. Rahvariiete valmistamine või soetamine}

  (punkti muudeti 30.06.2021)

  • paikkonna rahvariiete ostmisel/valmistamisel näidata, millise kihelkonna riideid kavatsetakse osta/valmistada;
  • hinnapakkumine (lahtikirjutatult – kangas, õmblemine, tikkimine, malid jne);
  • märkida, kelle omandusse riided jäävad;
  • toetuse kasutamise periood.

  Ekspertgrupp toetab eelistatult autentsete paikkondlike riiete valmistamist.

  {2.1.8.8. Enesetäiendamine}

  (õpingud, koolitustel ja kursustel osalemine):

  • taotleja CV;
  • sisuline põhjendus;
  • õpetaja(te) või vastava eriala autoriteedi soovituskiri (soovituslik);
  • kulude eelarve ja rahastamisplaan;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.1.8.9. Muud projektid}

  (punkti muudeti 30.06.2021)
  • projekti eesmärk ja kirjeldus;
  • detailne eelarve koos hinnapakkumistega kululiigi osas, millele toetust küsitakse;
  • toetuse kasutamise periood.

  {2.2. Tegevustoetused}

  2.2.1. Tegevustoetuse eraldamise eesmärk on toetada maakondlike loominguliste kollektiivide ja spordiklubide ühenduste tegevust.

  2.2.2. Taotlusi tegevustoetuse eraldamiseks võivad esitada vähemalt kaks aastat Saare maakonnas tegutsenud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  2.2.3. Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.
  2.2.4. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot.
  2.2.5. Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

  • organisatsiooni senise tegevuse kirjeldust;
  • aasta tööplaani ehk planeeritavaid tegevusi toetuse kasutamise perioodiks;
  • kulude-tulude eelarvet, kus on ära märgitud nii omatulu kui teiste toetajate panus;
  • saavutatava tulemuse kirjeldust (mida parandab, uuendab, teeb maakonna/valdkonna inimeste heaks jt eesmärgid).

  2.2.6. Tegevustoetusest ei saa katta:

  • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid;
  • toitlustamist ja päevarahasid;
  • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid;
  • sidekulusid;
  • tööjõukulusid.

  2.2.7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse:

  • taotleja senise tegevuse läbipaistvust;
  • püstitatud eesmärkide olulisust;
  • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust.

  2.2.8. Tegevustoetuse eraldamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 25% taotluse kogueelarvest.

  {2.3. Loometöötoetused}

  2.3.1. Loometöötoetus eraldatakse loomeinimesele sellise töö tegemiseks, mille tulemusena sünnib autori- või esitajaõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos.
  2.3.2. Loometöötoetust saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  2.3.3. Loometöötoetuse suurus on kuni 1000 eurot aastas.
  2.3.4. Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

  • autori elulookirjeldust (loominguline CV).
  • loodava teose detailset kirjeldust;
  • taotleja või teose seost Saare maakonnaga;
  • teose valmimise planeeritavat aega (teose loomise ajakava).

  2.3.5. Loometöötoetust ei eraldata tellimustöö täitmiseks.

  {2.4. Elutöötoetused}

  2.4.1. Elutöötoetusi eraldatakse maakonna teenekatele loome- või spordiinimestele.
  2.4.2. Elutöötoetuse suurus on kuni 500 eurot.

  2.4.3. Taotlus peab sisaldama kandidaadi tutvustust, ülevaadet tema eelnevast loomingulisest või spordialasest tegevusest ja sisulist põhjendust toetuse eraldamiseks.

  2.4.4. Ekspertgrupp eraldab elutöötoetuse taotluse alusel või omal algatusel.

  {2.5. Juubelitoetused}

  2.5.1. Juubelitoetusi eraldatakse Saare maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isikutele nende juubelite puhul.
  2.5.2. Juubelitoetusi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.5.3. Juubelitoetuse suurus on kuni 500 eurot.
  2.5.4. Juubelitoetuse taotlus peab sisaldama ülevaadet isiku tegevusest ja põhjendust juubelitoetuse eraldamiseks. Taotlus peab sisaldama saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.5.5. Juubelitoetuse eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku panust maakonna kultuuriruumis.
  2.5.6. Ekspertgrupp eraldab juubelitoetuse taotluse alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus jätta juubelitoetus eraldamata.

  {2.6. Ravimitoetused}

  2.6.1. Ravimitoetusi eraldatakse maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku ravimikulude katmiseks.
  2.6.2. Ravimitoetusi saavad taotleda Saare maakonnas tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud.
  2.6.3. Ravimitoetuse suurus on kuni 200 eurot aastas.
  2.6.4. Taotlus peab sisaldama põhjendust toetuse eraldamiseks ja kulude kalkulatsiooni. Eraisikust toetuse saaja puhul peab taotlus sisaldama ka saaja nime, isikukoodi ning kontaktandmeid.
  2.6.5. Ravimitoetus eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilise isiku ravimikulude katteks taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.

  {2.7. Matusetoetused}

  2.7.1. Matusetoetusi eraldatakse Saare maakonna kultuuri- või spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmiseks ning isiku perekonna toetamiseks.
  2.7.2. Matusetoetuse suurus on kuni 350 eurot.
  2.7.3. Taotlus matusetoetuse eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile e-kirja teel, aadressil saaremaa@kulka.ee.
  2.7.4. Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud kultuuri- või spordiinimese kohta.

  2.7.5. Matusetoetus eraldatakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule taotluse alusel või ekspertgrupi omal algatusel.
  2.7.6. Matusetoetuse eraldamise taotlusi saab esitada ka väljaspool punktis 1.6 nimetatud taotlusvoorude tähtaegasid.

  {3. STIPENDIUMID}

  {3.1. Loomingulised stipendiumid}

  3.1.1. Ekspertgrupp eraldab loomingulisi stipendiume füüsilistele isikutele loometööle pühendumise eesmärgil.

  3.1.2. Loomingulist stipendiumi saab taotleda füüsiline isik iseendale. (muudetud 30.06.2021)
  3.1.3. Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.1.4. Taotlus peab sisaldama: (muudetud 30.06.2021)

  • loomingulist plaani stipendiumi perioodil;
  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat
  • taotleja seost Saare maakonnaga

  {3.2. Spordistipendiumid}

  3.2.1. Ekspertgrupp eraldab spordistipendiume võimaldamaks Saare maakonnas elaval ja tegutseval andekal sportlasel, kes on silma paistnud teatud spordialal, pühenduda sportlike võimete arendamisele.

  3.2.2. Spordistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.
  3.2.3. Spordistipendiumi suurus on kuni 500 eurot aastas.
  3.2.4. Taotlus peab sisaldama:

  • sportlase andmeid: isikukood, elukoha aadress, e-post, telefon;
  • ülevaadet sportlase senistest tulemustest ja sportliku arengu eesmärkidest;
  • sportlase seost Saare maakonnaga.

  {3.3. Õppestipendiumid õpinguteks välismaa kõrgkoolis}

  3.3.1. Õppestipendiumi saavad taotleda Saare maakonnaga seotud füüsilised isikud.
  3.3.2. Õppestipendiumiga toetatakse loomeinimeste õpinguid väljaspool Eestit.
  3.3.3. Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot õppeaastas.
  3.3.4. Taotlus peab sisaldama:

  • õpitavat eriala;
  • kõrgkooli kinnituskirja õpingutele asumise või õpingute jätkumise kohta;
  • õpetaja/õppetooli sisulist soovituskirja;
  • CV-d;
  • kulude eelarvet;
  • stipendiumi kasutamise perioodi.

  {4. PREEMIAD}

  {4.1. Ekspertgrupi aastapreemiad}

  4.1.1. Saaremaa ekspertgrupp eraldab aastapreemiaid eesmärgiga tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele Saare maakonna kultuuri- ja sporditöös silmapaistnud inimesi ja kollektiive.

  4.1.2. Ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni kümme aastapreemiat.
  4.1.3. Aastapreemia suurus on 800 eurot kuni 1000 eurot.

  4.1.4. Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.

  4.1.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.1.6. Ekspertgrupp võib aastapreemia eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.1.7. Preemiate eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuri- ja spordivallas.
  4.1.8. Ekspertgrupp eraldab aastapreemia ettepanekute alusel või omal algatusel. Ekspertgrupil on õigus aastapreemiad jätta eraldamata, kui ei leidu sobivaid kandidaate.

  4.1.9. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

  {4.2. Elutööpreemia}

  4.2.1. Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

  4.2.2. Elutööpreemia suurus on 3000 eurot. (muudetud 12.11.2019)
  4.2.3. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.
  4.2.4. Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.
  4.2.5. Ekspertgrupp eraldab elutööpreemia ettepanekute alusel või omal algatusel.

  {4.3. Kultuuripärli preemia}

  (punkti muudeti 05.10.2022)

  4.3.1. Kultuuripärli preemia eesmärgiks on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Saare maakonnas.
  4.3.2. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.
  4.3.3. Kultuuripärli preemia suurus on 2500 eurot.
  4.3.4. Ettepanekuid Kultuuripärli preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha endale ja endaga seotud isikule.

  4.3.5. Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 20. novembriks.

  4.3.6. Ettepanek peab sisaldama:

  • kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikes saavutustest jooksval aastal;
  • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).
  4.3.7. Kultuuripärli preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.
  4.3.8. Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele.
  4.3.9. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele.

  {4.4. Tunnustuspreemiad}

  4.4.1. Preemia eesmärk on tunnustada Saare maakonna loome- ja spordiinimesi või kollektiive pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

  4.4.2. Preemia suurus on 200 eurot kuni 800 eurot.

  4.4.3. Ettepanekuid preemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
  4.4.4. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku või kollektiivi senisest tegevusest ja põhjendust tunnustuspreemia eraldamiseks.

  4.4.5. Preemia saaja otsustab ekspertgrupp laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

  4.4.6. Preemia eraldatakse füüsilisele või juriidilisele isikule.
  4.4.7. Tunnustuspreemia eraldamisel hindab ekspertgrupp isiku või kollektiivi panust maakonna kultuuriruumis. Ekspertgrupil on õigus jätta preemia eraldamata.

  LÕPPSÄTTED

  Käesolev kord on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 2/2019-S09, 26. märtsil 2019 ning rakendatakse alates 15. aprillist 2019. Enne käesoleva korra rakendamist esitatud taotlustele rakendatakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud taotlemise tingimusi.
  Muudetud 12.11.2019 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 8/2019-S09
  Muudetud 30.06.2021 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 4/2021-S09
  Muudetud 05.10.2022 Kultuurkapitali nõukogu otsuste protokolliga nr 5/2022-S09