Rahaliste vahendite  jaotamise põhimõtted

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu soovitab esitada taotlused ja lisad digitaalselt ning pöörata tähelepanu ka Eesti Kultuurkapitali ülestele jaotamispõhimõtetele.

Rahvakultuuri sihtkapital toetab:

 • rahvakultuuri säilitamist ja arendamist, rahvusliku identiteedi hoidmist
 •  üle-eestiliste avalike kultuurisündmuste korraldamist
 • regionaalset kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte
 •  rahvakultuurialaste koolituste ja täiendõppe korraldamist 
 • kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist 
 •  rahvakultuuri valdkonna üle-eestilise kandepinnaga erialaliitude ja harrastusgruppide tegevust 
 • rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiate, tunnustusstipendiumide ja loominguliste stipendiumide väljaandmist
 •  osalemist valdkonna tippsündmustel

Rahvakultuuri sihtkapital ei toeta:

 • aruandevõlglasi, võlglasi ja korduvalt stipendiumi mittesihipäraselt kasutanud taotlejaid
 • taotluse esitamise tähtajaks toimunud projekte 
 • jalanõude ostmist 
 • ehitus-, remondi- või renoveerimistöid
 • akadeemilise hariduse omandamist Eestis
 • kommertsprojekte 
 • vara soetamist üksikisikutele 
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist
 • toitlustamist
 • ehitiste ehitus-, remondi- või renoveermistöid (lisatud 17.12.2013)
 • 10%-lise omaosaluse ja/või kaasfinantseeringuta projekte
 • puudulikult vormistatud ja vajalike lisadeta taotlusi

Rahvakultuuri sihtkapitali nõuded taotlustele ja lisadele:

Trükiste projektid

 • digitaalsel kujul käsikiri või perioodiliste trükiste puhul sisukord
 • tõlketeoste puhul originaal ja tõlkenäidis
 • soovitavalt kujundusnäide 
 • albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide
 • informatsioon autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta
 • trükikoja hinnapakkumine ja Eesti Kultuurkapitali mitteperioodilise trükise kirjeldamise lisa ning põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda
 • trükise levitamise plaan koos planeeritud müügituluga

Filmi, video ja helikandja projektid

 • projekti lühikirjeldus (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jm)
 • stsenaarium/teoste nimekiri
 • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase aja töödele
 • hinnapakkumised
 • eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad
 • digitaalne demoversioon (proovisalvestus)
 • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga

Näituste projektid

 • näituse ideekavandi tutvustus (fotonäituse puhul näidisfotod)
 • autori tutvustus, elulookirjeldus
 • näituse toimumise aeg ja koht, näitusepaiga kinnituskiri (rendi korral koos hinnapakkumisega)
 • tehniliste teostuste hinnapakkumised
 • ruumide rendi hinnapakkumine (lisatud 17.12.2013)

Välitööde ja uurimuste projektid

 • kogutava materjali kasutamise plaan
 • kinnituskiri institutsioonilt (arhiiv, muuseum jne.), kus kogutavad materjalid hiljem säilitatakse või eksponeeritakse
 • informatsioon projekti teostajate kohta (varasema tegevuse kirjeldus, CV, jm. oluline info)

Oma valdkonna tippsündmustel osalemise projektid 

(kongressid, konverentsid, konkursid, festivalid jm)
 • info üritusest (programm, kutse või registreerimisleht, osavõtumaksu suurus) 
 • transpordi– ja majutuskulude info koos hinnapakkumiste ja osalejate täpse arvuga (Transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus.)
 •  eelistatult toetatakse konverentsidel ettekannete tegijaid (esitada teema, võimalusel ettekanne)

Välisriigis õpingute projektid

 • eelistame erialasid, mida ei ole võimalik Eestis õppida
 • toetatakse eelistatult magistri/doktori õpinguid
 • Eesti õppeasutuse/õpetaja soovituskiri
 • senised õpingutulemused vastaval erialal
 • õpingute aktsepteerimise kinnitus vastuvõtvalt õppeasutuselt
 • plaan õpitu rakendamiseks Eestis

Muusikainstrumentide ja tehnika soetamise projektid

 • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega 
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse

Rahvariiete soetamise/valmistamise projektid

 • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja)
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatavad riided jäävad tema valdusesse
 • eelistatult toetatakse autentsete ja paikkondlike riiete valmistamist
 • stiliseeringute puhul lisada vastav pilt või kavand

Kultuurisündmuste korraldamise projektid

 • korraldamise eesmärk (oodatav tulemus), sisu kirjeldus, ajakava, toimumise koht ja planeeritav osavõtjate arv
 • lektorite/õpetajate/esinejate nimekiri ja lühitutvustus, nende kinnitus üritusel osalemise kohta
 • ruumide rendi hinnapakkumine (lisatud 17.12.2013)

Tegevustoetuse taotlemine 

 • tegevustoetuse taotleja peaks olema üle-eestilise kandepinnaga erialaliit või ühendus.  Kinnitatud saajad.
 • tegevustoetuse taotlejal palutakse lisada täpne info organisatsiooni senisest tegevusest nii kodu- kui välismaal ja põhjendus, miks ei ole võimalik taotlust esitada projektipõhiselt
 • taotlus esitada detsembri jaotusesse (s.o 20. novembriks) järgneva kalendriaasta kohta 
 • taotluses esitatakse: arengukava, eelmise aasta tegevusaruanne, järgneva kalendriaasta tegevuskava ja eelarve kulude lõikes, mida projektipõhiselt ei ole võimalik katta ning plaanitavad projektid

Kõikide projektide puhul on nõutavad tasakaalustatud eelarved koos vähemalt 10 %-lise omafinantseeringuga või kaasfinantseeringuga ning planeeritava tuluga.
Rahvakultuuri sihtkapital nõuab Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamist toetatud projektide läbiviimisel.

Kinnitatud rahvakultuuri sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 11/2013- S07 17.12.2013

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta