Tõlkija loometöötoetuse taotlemiseks esita:  

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • tõlgitava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul)
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
 • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks
 • draamateose lavastamise puhul välisteatri või -festivali põhjenduskiri
 • tõlkekatkend (kuni 20 lehekülge)
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri
 • autori või tema esindaja kirjalik nõusolek toetuse eraldamiseks taotluse  esitanud tõlkijale

Tõlkekatkendi tõlkimise toetuse taotlemiseks esita:

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • vabas vormis põhjendus, miks toetust taotletakse
 • tõlgitud katkend (kuni 30 lehekülge, 1800 täheruumi 1 lehekülg)
 • originaali koopia
 • tõlkija elulookirjeldus ja ilmunud tõlgete nimekiri

Teose väljaandmistoetuse taotlemiseks esita:

 • vormikohane taotlus e-kulkas
 • väljaantava teose maht kas tähemärkides (proosa puhul), sõnades ja luuleridades (luule puhul)
 • teose väljaandmiskulude täpne kalkulatsioon
 • väliskirjastuse ja tõlgitava teose autoriõiguste valdaja vahel sõlmitud leping
 • tõlkija leping väliskirjastusega teose väljaandmiseks
 • kirjastuse viimane kataloog paberkandjal või digitaalselt
 • trükikoja hinnapakkumine

Teose väljaandmistoetust ei tohi kasutada pilditöötluse tasustamiseks, kujundaja töötasuks, maksudeks ega saatmiskuludeks.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta