Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide    korraldamist ja läbiviimist; maakondlike rahvakultuuri-, spordi- ja noorsootööprojekte; taotlusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda
 • noortega seotud tegevusi kultuuri- ja spordiprotsessis
 • maakonna tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri- ja sporditegelaste püüdlusi enesetäiendusele (õpingud) ja – teostusele
 • üle-eestiliselt, rahvusvaheliselt tunnustatud, maakonna eest võistlevate sportlaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist ning spordivarustuse muretsemist
 • aasta jooksul  kultuuri- ja spordielus silmapaistvate tulemustega esinenud tegijaid ning teenekaid kultuuri- ja sporditegelasi
 • traditsioonilisi maakondlikke jätkusuutlike üritusi ja ürituste korraldajaid
 • maakonna ajaloo ja  maakonnaga seotud tuntud inimesi tutvustavate kirjutiste väljaandmist
 • maakonnas toimuvate suurürituste jäädvustamist videofilmile ja helikandjale ning fotodele, kui mainitud materjalid loovutatakse muuseumile või mõnele muule lepingus fikseeritud asutusele
 • rahvariiete (eelistavalt kohalike) ostmist, valmistamist, kui on lisatud detailne materjalikulu ja hinda sisaldav kalkulatsioon ning edasine kasutamise kord
 • taotlusi, kus trükiste puhul on lisatud käsikirja (või selle osa) koopia, viited eelnevalt ilmunud teoste või publikatsioonide kohta ajakirjanduses, soovitus vastava eriala autoriteedilt ja trükise levitamise plaan
 • maapiirkondades toimuvaid üritusi, soodustatud on maakonna ääremaad
 • valdade, linnade, maakondade vahelise kultuuri- ja spordi koostööd
 • maakonnas toimuvaid vabariiklike näituste, kontsertide, õpitubade ja võistluste korraldamist
 • osavõttu rahvusvahelistest ja vabariiklikest konkurssidest juhul kui taotleja on eelvalikus osutunud konkursi võitjaks ja esindab vastavalt Eestit või maakonda
 • trükiste väljaandmist, milledel on maakondlik - paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud
 • rahvakultuurialaseid ettevõtmisi - seminarid, koolitused ja muud üritused
 • Eesti rahvakalendri tähtpäevade tutvustamist (va jaanipäev ja jõulud)
 • Eelistatakse projekte millel on ka omafinantseering ja/või kaasfinantseerijad

 Taotleja

 • isik või asutus, kellega taotluse rahuldamise korral sõlmitakse leping ja kelle pangakontole kantakse eraldatud stipendium. Kui soovite stipendiumit taotleda teisel isikule, peab vastavasisuline selgitus ja lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed kajastuma ka taotluses

 Projekt

 • taotletav summa – summa, mida taotlete eelpool valitud sihtkapitalilt või maakondlikult ekspertgrupilt
 • projekti kogu eelarve – kogu projekti maksumus
 • stipendiumi kasutamise ajavahemik – ajavahemik tuleb määrata nii, et sellesse mahub projekti sisulise osa teostumine kui ka tehtud kulutused (kuludokumentide kuupäevad)
 • stipendiumi kasutamise eesmärk – lühidalt ning konkreetselt, milline on Kultuurkapitalilt saadava stipendiumi kasutamise eesmärk
 • projekti sisuline kokkuvõte – üksikasjalik ja konkreetne ülevaade projekti sisulisest või loomingulisest osast, mis annaks vajalikku informatsiooni projekti rahastamise otsustamisel

 Eelarve

 • kulud – planeeritud kulutused kogu projekti eelarve ulatuses.
 • tulud – kõik projektiga seotud planeeritavad sissetulekud, kaasa arvatud omafinantseering, omatulu, teistest allikatest taotletud või taotletavad toetused jm

Taotluse võimalikud lisad

 • kirjastamise puhul käsikiri või koopia
 • filmi puhul stsenaarium
 • tellimustöö või ostu puhul hinnapakkumine või muu kirjalik kokkulepe tellijaga/müüjaga
 • eraisikust taotleja puhul lühike elulookirjeldus
 • õppetoetuse puhul õppeasutuse tõend
 • soovituskiri, mis peaks sisaldama soovitajapoolset sisulist põhjendust
 • muu informatsioon, mis annaks täiendavat informatsiooni projekti rahastamise otsustamisel

 Ekspertgrupp ei toeta

 • aruandevõlglasi ja võlglasi
 • kultuuri- või spordirajatiste ehitamist
 • ehituste ja  ruumide renoveerimiskulusid ning sisustamist
 • halduskulusid
 • vara, inventari soetamist (st. kontoritehnika, -tarbed  jms)
 • muusikakeskuste, kõlarite jms soetamist
 • (täiskasvanute) toitlustamiskulusid
 • riiete ostmine (va. rahvariided)
 • toimunud üritusi (otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetuse kasutamisaeg ei tohi enne seda lõppeda)
 • õpilasvahetusi
 • kommertsüritusi
 • taotlejaid, kes on varem kasutanud raha ebaotstarbekalt või on mõnel muul viisil rikkunud kultuurkapitali huve
 • trükiseid, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi
 • halvasti või lohakalt vormistatud projekte (puudub korralik eelarve või projekt on ebapiisavalt lahti kirjutatud)

Stipendiumi taotlemine

 • blankett tuleb täita korrektselt ning täita tuleb kõik blanketil nõutud / olulised väljad. Juriidiline isik täidab juriidilise ja eraisik eraisiku taotlusega seotud väljad. Kõik esitatud andmed peavad olema kontrollitavad.
 • stipendiumi kasutamise eesmärk ei ole kogu projekti eesmark vaid küsitava summa kasutamise eesmärk.
 • projekti eelarve peab olema detailne ja tasakaalustatud ning ei tohi olla ülepaisutatud
 • kui taotletakse toetust vara soetamiseks, tuleb projektis näidata selle hilisem kuuluvus
 • toetuse kasutamise aja sisse tuleb arvestada ka toetust vajavad eeltööd

Aruande esitamine

 • Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi saajal on kohustus esitada stipendiumi kohta nii sisuline kui  finantsaruanne hiljemalt ühe kuu jooksul peale lepingus fikseeritud stipendiumi kasutusaja lõppu.
 • aruande blanketile tuleb märkida täpselt lepingus fikseeritud andmed vastavatesse lahtritesse.
 • aruande sisuliseks osaks on lühiülevaade projekti teostumisest. Lisadeks võivad olla koopiad projekti kohta ilmunud materjalidest ajakirjanduses, kirjastamise või helikandja väljaandmise puhul vastav väljaanne, tellimustöö puhul tellijapoolne kinnitus või vastuvõtu akt töö vastuvõtmise kohta.
 • aruande finantsosas tuleb tulude poolel loetleda KÕIK projektiga seotud sissetulekud, kaasa arvatud teistest allikatest saadud toetused, omatulud ja omafinantseering.
 • kulude poolel tuleb loetleda tehtud kulutused SAADUD STIPENDIUMISUMMA ULATUSES vastavalt lepingus fikseeritud eesmärgile, kasutamise ajavahemikule ja taotluses esitatud eelarvele. Kulutused tuleb loetleda kuludokumentide kaupa. Aruandele tuleb lisada kõikide loetletud kulude ALUSDOKUMENDID (arved, kassatšekid, kviitungid, lepingud jm) ja MAKSMIST TÕENDAVAD DOKUMENDID (maksekorraldus, pangakonto väljavõte)

Täiendatud seisuga 13.08.2009