Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-ja spordiürituste ning  projektide korraldamist ja läbiviimist
 • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas
 • maakonna kultuurikollektiivide ning üksikisikute osalemist konkurssidel, festivalidel jt olulistel sündmustel
 • maakonna sportlaste treening-ettevalmistust ja osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võitlustel
 • maakonnas tuntud ja tunnustatud loovisikute, kultuuri-ja sporditegelaste enesetäiendamist ja loometööd
 • maakondliku tähtsusega ajaloo- ja kultuuripärandi kogumist, koostamist ja säilitamist
 • maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete
   jmt kirjastamist
 • pärimuskultuuri propageerivad projekte
 • oma paikkonna rahvariiete valmistamist ja uuendamist
 • maakonna kultuuri-ja spordipreemiate väljaandmist

Ekspertgrupp eelistab toetada (taotlusi) projekte, kus on:

 • lisatud ürituse/projekti korrektselt vormistatud tegevuskava, ajakava, sündmuse toimumise aeg ja koht, sihtgrupp ja osasaajate prognoositav arv
 • näidatud konkreetne omafinantseerimise ja kaasfinantseerijate osaluse suurus
 • lisatud hinnapakkumised
 • mitteperioodilise trükise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga) võimalusel koos käsikirja või käsikirja näitega (soovitatav Mitteperioodilise trükise kirjeldus)
 • näituse puhul kunstniku CV, ideekavandi tutvustus, eksponeerimispaiga aeg ja koht
 • video-, filmi- ja helikandja väljaandmisel tutvustav demoverisoon (proovisalvestus), levitamise plaan koos müügituluga, hinnapakkumised
 • fotograafia puhul autori CV ja tööd tutvustavad näidisfotod
 • paikkonna rahvariiete ostmisel/valmistamisel  näidatud, millise kihelkonna riideid kavatsetakse osta/valmistada, hinnapakkumine (lahtikirjutatult – kangas, õmblemine, tikkimine, malid jne), kes saab rahvariiete omanikuks

Ekspertgrupp ei toeta:

 • taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve
 • taotlejaid, kes on Kultuurkapitali poolt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi ja projekte
 • aruandevõlglasi ja võlglasi
 • ekskursioone, vabaaja sisustamise laagreid ja sõpruskohtumisi
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanituli, jõulupidu) korraldamist
 • õpilasvahetust
 • toitlustamist
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist
 • remondi- ja ehitustöid
 • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist
 • muusikainventari, spordivarustuse ja vara soetamist üksikisikutele

Muudetud 6.09.2013, protokolliga nr 6/2013-11M