Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp eelistab:

 • tegevust, mis toimub Pärnumaa kultuuriruumis
 • tegevust, mille tulemus jääb Pärnumaa kultuuriruumi
 • tegijat, kes tegutseb Pärnumaa kultuuriruumis
 • konkreetseid projekte või toetusstipendiume
 • kaas- ja omafinantseeringuga projekte. Kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 1/3 (30%) (täiendatud 11.09.2013)
 • ülemaakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte
 • sündmusi, millest saab osa rohkem inimesi
 • Pärnumaa piirkonna rahvariiete (v.a jalanõud) soetamist
 • muusikainstrumentide ja spordiinventari ostmist juhul, kui oma ja/või kaasfinantseering on vähemalt 50% (lisatud 11.09.2013)
 • kohalike omavalitsuste esitatud taotluste puhul projekte, mille oma- või kaasfinantseerimine on vähemalt 50% (lisatud 11.09.2013)

Ekspertgrupp ei toeta:

 • Eesti Kultuurkapitali aruandevõlglasi ja võlglasi
 • juba toimunud sündmusi
 • kulutusi, mis on küsitud toitlustamiseks
 • eraisikuid instrumentide, tehnika jm vara soetamisel (v.a kunstitarbed konkreetse väljundi tarbeks)
 • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid ning – tabletid jms) soetamist
 • kontoritehnika jms soetamist
 • liikmemaksude tasumist ja litsentside ostmist

Nõuded taotlustele:

 • stipendiumitaotluse ankeet peab olema nõuetekohaselt täidetud ja andmed kontrollitavad
 • taotluse kirjeldus peab olema selge, arusaadav ja faktidega kaetud; koostatud sisutihedalt ja mahtuma soovituslikult ühele A4-le
 • taotluse lisad (kutsed, CV-d, soovitused, kinnitused, sündmuse  ajalugu jms) peavad olema  informatiivsed ja lakoonilised. Mitmekümne leheküljelised emotsionaalsed ja loetelulised lisad ei anna taotlusele kaalu juurde, pigem suurendavad mitteolulist informatsiooni
 • projekti eelarve peab olema detailne ja tasakaalus, kusjuures kajastada tuleb ka muud saadud / loodetavad tulud (k.a Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalidest või teistest ekspertgruppidest küsitu)
 • kui taotletakse toetust vara soetamiseks, tuleb projektis näidata selle hilisem kuuluvus
 • taotlustele peavad olema lisatud hinnapakkumised taotletava eelarveartikli osas
 • üleriigilise sündmuse puhul (mis sisaldab toimumiskohana ka Pärnut) peab olema lisatud nii sündmuse üldeelarve kui ka Pärnu sündmuse eelarve
 • taotluste dokumendid s.h lisad tuleb esitada eesti keeles (v.a kutsed)

Taotlemisel tuleb arvestada:

 • otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetatakse sündmusi, mis toimuvad üldjuhul mitte varem kui 1 kuu pärast taotluse esitamise tähtaega
 • toetuse kasutamise aja sisse tuleb arvestada ka toetust vajavad eeltööd.

Kinnitatud 11.09.2013, protokolliga nr 11/M09-2013