Rahaliste vahendiste jaotamise põhimõtted

Stipendiumide ja toetuste eraldamise tingimused:

 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 30% sh aruanne peab olema vastavuses taotluse eelarvega
 • loomestipendiumi eraldamise aluseks on füüsilise isiku või MTÜ/SA taotlus. Otsestipendiume eraisikutele ei eraldata, kui taotleja on äriettevõte või riigiettevõte
 • taotluses peab olema märgitud sündmuse toimumise aeg ja koht 
 • eelarves peab olema Järvamaa ekspertgrupilt küsitud toetuse eelarve rida lahti kirjutatud 
 • kui kulude eelarve rida ületab 1000 eurot peab juures olema hinnapakkumine 
 • ürituste ja näituste korraldajatel väljaspool oma maja on vaja lisada toimumispaiga kinnitus või   väljastpoolt maakonda  tulevatel esinejatel/näituse korraldajatel esitada toimumiskoha kinnitus 
 • stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat trükistes, infomaterjalides, interneti reklaamis jm 
 • vara soetamise taotlust saab esitada ainult juriidiline isik 

Ekspertgrupp eelistab:

* maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste spordi- ja rahvakultuurialaste ettevõtmiste korraldamist ja läbiviimist mis on kajastatud Järvamaa kultuuri – või spordikalendris 
* projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Järvamaa kultuuriruumis

Ekspertgrupp toetab:

 • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist ja teostamist
 • rahvakultuurialaseid ja pärimuskultuuri viljelevaid projekte
 • kohaliku kihelkonna rahvariiete ja kihelkonna motiividel stiliseeritud rahvariiete soetamise projekte 
 • projekte piirkondliku ja kohaliku seltsitegevuse arendamiseks
 • spordiklubide ja sportlaste osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest võistlustest, kui taotlejal on eelvõistluste tulemuste põhjal õigus esindada Järvamaad ja Eestit 
 • maakonna kultuurikollektiivide ja üksikisikute  osalemist üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel 
 • maakonna kultuuri- ja sporditegelaste ning kollektiivide meelespidamist ja toetamist 
 • maakonna ajalugu, kodulugu, kultuurilugu ja  maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist
 • Järvamaa kunstnike näitustegevust 
 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas
 • maakonnas toimunud ja maakonna kultuuri- ning spordiinimestega seotud sündmuste jäädvustamist, kui materjal antakse hiljem tasuta mõne Järvamaal tegutseva muuseumi kogusse
 • rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustusi alates 10 tegevusaastast kuni 200 EUR 
 • õpilaste Eestis toimuvate vähemalt kahepäevaliste spordi- ja rahvakultuurilaagrite toetus kuni 5 EUR ühe õpilase kohta päevas 
 • muusikakoolides õppivate andekate õpilaste õppemaksu maksmist õppeperioodil (septembrist maini) läbi muusikakooli taotluse Türi ja Paide Muusikakooli 160 EUR kuus ja Koeru Muusikakooli 110 EUR kuus 
 • Järvamaa andekate noorsportlaste õppe-treeningtoetust Järvamaa Spordiliidu liikmesklubide sportlastele. Toetuse eraldamise aluseks on Järvamaa Spordiliidu taotlus. Toetuse suuruseks 400 EUR kvartalis 
 • vabariiklikul või rahvusvahelisel võistlusel Järvamaad või Järvamaa spordiklubi esindanud  sportlaste treeninglaagrites osalemist 
 • Järvamaa spordiklubide ja rahvakultuurikollektiivide tegevust 
 • Järvamaa loovisikute loomingulist tegevust 

Ekspertgrupp ei toeta:

 • päevarahade maksmist (muudetud 4.12.3013)
 • toitlustamist, v.a laagriprojektid
 • aruandevõlglasi. Aruande esitamise tähtaega 30 päeva ületanud aruandevõlglastele ei eraldata stipendiume kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast
 • ebaselgeid ja puudulikult vormistatud projekte 
 • ehitus- ja renoveerimistöid
 • heategevusprojekte (nt heategevusüritustel osalejatele stipendiumide eraldamine)
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja  riiklike pühade pidulike ürituste korraldamist
 • kasumit teenivaid projekte
 • projekte, mis toimuvad enne jaotuse tähtajale järgnevat kvartalit
 • ruumide sisustamist ja kontoritehnika soetamist
 • konverentsidel, seminaridel osalemist, sh osalemisega seotud transport
 • õppemaksude maksmist
 • halduskulude katmist
 • audiosalvestiste väljaandmist
 • treeningutesse ja proovidesse jõudmiseks sõidukulude katmist v.a laagriprojektid (täiendatud 4.12.3013)
 • ekskursioone ja vabaaja sisustamise laagreid 
 • asutusesiseseid kinniseid üritusi 
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist 
 • jalanõude ja ehete ostmist rahvariiete juurde

Kinnitatud 4.12.2013 protokolliga nr 07/2013-M05